MEVSİMLİK GÖÇLERİN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ “ÇAĞLAYANCERİT ÖRNEĞİ”

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : null
Konu :
Number of pages: 4582-4593
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada; doğum öncesi ve doğum sırasında bakım alma, aşılanma ve beslenme düzeyleri ile Çağlayancerit örneğinde mevsimlik göçlerin çocuk sağlığı ve çocuk ölümleri üzerindeki etkisi incelenmektedir. Araştırma evrenini Çağlayancerit ilçesinde yaşayan ve mevsimlik göç yapan kadınlar oluşturmaktadır. Örneklem ise Çağlayancerit ilçesinde yaşayan ve mevsimlik göç yapan tesadüfi 200 kadından oluşmaktadır. Daha önceden yapılmış araştırmalar çerçevesinde 20 soruluk bir anket oluşturulmuştur. Anketler 2019 yılı Şubat ayının 2. haftasında uygulanmıştır. Araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesinde SPSS 22 istatistiksel paket programından ve Excel programından yararlanılmıştır. Çağlayancerit örneğinde mevsimlik göçlerin çocuk sağlığı ve çocuk ölümleri üzerinde belirgin bir etki göstermektedir. Mevsimlik göç eden kadınların çocuklarının erken yaş ölüm hızlarının yüksek oluşu çevresel özelliklerin kötü oluşunun ötesinde sağlık hizmetlerine ulaşımda negatif bir durumun söz konusu olduğunu düşündürmektedir. Nitekim çalışmada mevsimlik göç eden kadınların doğum öncesinde ve doğum sırasında sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamadıkları, çocuklarının aşılanma oranlarının düşük olduğu, beslenme yetersizliğinin göçmen kadınların çocukları arasında yaygın olduğu görülmüştür. Mevsimlik göç eden kadınların öğrenim düzeylerinin düşük oluşu, kadınların çocuk hastalıkları konusunda yeterince bilgi sahibi olmamalarına yol açıyor olabilir. Çağlayancerit’te kadınların erken evlilik konusunda bilgilendirilmeleri, öğrenim düzeylerinin yükseltilmesi, sosyal güvenlik kapsamında çalışma yaşamına dahil olmaları için yoğun çaba gösterilmelidir. Sağlık hizmetleri planlanırken risk altında olan bu gruplara öncelik verilmesi, birinci basamak sağlık kurumlarında anne-çocuk sağlığı konularında eğitim çalışmalarının planlanması, sunulan sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin artırılması, sürekliliğinin sağlanması, niteliğinin yükseltilmesi erken yaş çocuk ölüm hızlarında önemli gelişmeler kaydeden ülkemizde daha da iyi noktalara gelinmesini sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

In this study; prenatal and childbirth care, immunization and nutrition levels and the effect of seasonal migration on child health and child mortality in the case of Çağlayancerit are examined. The research population consists of seasonal migrant women living in Çağlayancerit district. The sample consists of 200 random women living in Çağlayancerit district who migrate seasonally. A survey of 20 questions was created within the framework of previous researches. The data obtained from the survey were analysed and interpreted. In the case of Çağlayancerit, seasonal migration has a significant impact on child health and child mortality. The high early age mortality rate of the children of women migrating seasonally reveals that there is a negative situation in accessing health services beyond poor environmental conditions. In fact, it was observed in the study that women who migrated seasonally could not benefit from health services before and during birth, the vaccination rates of their children were low, and malnutrition was common among the children of migrant women. The low educational level of seasonal migrants may cause women not to have enough knowledge about childhood diseases. In Çağlayancerit, intense efforts should be made to inform women about early marriage, to increase their education level, and to be included in working life within the scope of social security. Prioritizing these groups at risk while planning health services, planning educational studies on mother-child health issues in primary health care institutions, increasing the accessibility of health services, ensuring the continuity, and improving the quality will enable our country that has made significant improvements in early childhood mortality rates to reach even better points

Keywords


 • Bostan, T., Bostan, A., Sarpkaya, S. & Yabacı, A. (2020). “Mevsimlik Göçlerin Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri “Çağlayancerit

 • Örneği”” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue:72; pp:4582-4593 MEVSİMLİK GÖÇLERİN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ “ÇAĞLAYANCERİT ÖRNEĞİ” The Effects Of Seasonal Migration On Child Health In The Case Of Çağlayancerit Tolgahan BOSTAN Milli Eğitim Bakanlığı, tolgahanbostan@gmail.com, Adana / TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9913-2796 Aliye BOSTAN Milli Eğitim Bakanlığı, aliyebostan@gmail.com, Adana / TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6631-8749 Sezai SARPKAYA Milli Eğitim Bakanlığı, sezaisarpkaya@gmail.com, Adana / TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2188-379X Ali YABACI Milli Eğitim Bakanlığı, aliyabaci@gmail.com, Adana / TÜRKİYE ÖZET Bu çalışmada; doğum öncesi ve doğum sırasında bakım alma, aşılanma ve beslenme düzeyleri ile Çağlayancerit örneğinde mevsimlik göçlerin çocuk sağlığı ve çocuk ölümleri üzerindeki etkisi incelenmektedir. Araştırma evrenini Çağlayancerit ilçesinde yaşayan ve mevsimlik göç yapan kadınlar oluşturmaktadır. Örneklem ise Çağlayancerit ilçesinde yaşayan ve mevsimlik göç yapan tesadüfi 200 kadından oluşmaktadır. Daha önceden yapılmış araştırmalar çerçevesinde 20 soruluk bir anket oluşturulmuştur. Anketler 2019 yılı Şubat ayının 2. haftasında uygulanmıştır. Araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesinde SPSS 22 istatistiksel paket programından ve Excel programından yararlanılmıştır. Çağlayancerit örneğinde mevsimlik göçlerin çocuk sağlığı ve çocuk ölümleri üzerinde belirgin bir etki göstermektedir. Mevsimlik göç eden kadınların çocuklarının erken yaş ölüm hızlarının yüksek oluşu çevresel özelliklerin kötü oluşunun ötesinde sağlık hizmetlerine ulaşımda negatif bir durumun söz konusu olduğunu düşündürmektedir. Nitekim çalışmada mevsimlik göç eden kadınların doğum öncesinde ve doğum sırasında sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamadıkları, çocuklarının aşılanma oranlarının düşük olduğu, beslenme yetersizliğinin göçmen kadınların çocukları arasında yaygın olduğu görülmüştür. Mevsimlik göç eden kadınların öğrenim düzeylerinin düşük oluşu, kadınların çocuk hastalıkları konusunda yeterince bilgi sahibi olmamalarına yol açıyor olabilir. Çağlayancerit’te kadınların erken evlilik konusunda bilgilendirilmeleri, öğrenim düzeylerinin yükseltilmesi, sosyal güvenlik kapsamında çalışma yaşamına dahil olmaları için yoğun çaba gösterilmelidir. Sağlık hizmetleri planlanırken risk

                                                                                                    
 • Article Statistics