ÖRGÜTSEL İNTİKAM VE ÖRGÜTSEL NOSTALJİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2020-72
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4641-4652
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, örgütsel intikamın örgütsel nostaljinin üzerinde ne derece etkili olduğu ve örgütsel yaşamda intikam ile nostalji duygusunun arasındaki ilişki ve örgütsel çerçevede intikam ile nostalji duygusunun arasındaki ilişkiyi belirlemek amacını taşımaktadır. Araştırmada, intikam ve nostalji kavramlarına odaklanılmış, işgörenler tarafından intikam ve nostalji duygusunun nasıl ortaya çıktığını, bu duyguların hangi davranışlarla kendini gösterdiği öğrenilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak Kütahya’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir örgütte 400 işgörenden veri elde edilmiştir. Bulgular, örgütsel nostalji düzeyine verilen yanıtlardan hareketle, her bir yaş grubunun haftada ya da ayda bir kez nostaljik deneyimler yaşadıklarını göstermektedir. Korelasyon analizi sonucunda, örgütsel intikam ölçeği alt boyutları içerisinde bulunan örgütsel intikam nedenleri boyutu ile örgütsel nostaljik düzeyi boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Regresyon analizi sonucunda örgütsel intikam nedeni boyutunun, örgütsel nostaljik düzeyi etkilediği belirlenmiştir. Öte yandan, işgörenlerin örgüt içerisinde intikam gütme gibi davranışlarda bulunmayacakları, olası haksızlık ve onur kırıcı davranışlar karşısında dahi iş araç gereçlerini kötüye kullanma, mesai kavramına uymama, performans düşüklüğü gibi davranışlarda bulunulmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to determine to what extend has effect of organizational revenge on organizational nostalgia, the relationship between revenge and nostalgia in organizational life, and the relationship between revenge and nostalgia in the organizational framework. In the research, the concepts of revenge and nostalgia were focused on, and it was tried to learn how the feelings of revenge and nostalgia emerged by the employees and how the behaviors of these feelings manifest themselves. In line with this purpose, the data was obtained from 400 employees in an organization operating in the automotive sector in Kütahya using the simple random sampling method. The findings based on the responses given to the level of organizational nostalgia show that, each age group has e nostalgic experiences once a week or a month. As a result of the correlation analysis, it was found that there was a positive significant relationship between the organizational revenge scale sub-dimensions of the organizational revenge scale and the organizational nostalgic level dimension. As a result of the regression analysis, it was determined that the organizational reason for revenge dimension affects the organizational nostalgic level. On the other hand, it has been concluded that the employees will not behave like revenge within the organization, and even in the face of possible unfair and degrading behaviors, they will not behave like using work equipment, not complying with the concept of overtime, and poor performance.

Keywords