İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÖNLENMESİ VE ÇÖZÜMÜNDE ÖRGÜTSEL BİLGELİK

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : null
Konu :
Number of pages: 4565-4581
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz çalışma hayatında bilgi ve iletişim teknolojilerine yapılan yatırımlar tek başına yeterli olmamaktadır. Bu noktada örgütsel bilgelik, bilginin güce dönüştürülebilmesi açısından önemli bir kavram olarak gündeme gelmektedir. Örgütsel bilgelik kavramı, tanımlanması ve ulaşılması zor bir terim olmakla birlikte literatürdeki çalışmalar dikkate alındığında günümüz çalışma hayatının zorlu koşullarında örgütlere stratejik rekabet üstünlüğü sağlayabilecek önemli bir kavramdır. Çalışma hayatının zorlu koşulları içerisinde işçiler (işçi sendikaları) ile işverenler (işveren sendikaları) arasında bir takım uyuşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Söz konusu uyuşmazlıkların önlenmesi veya etkin şekilde çözülmesi işletme verimliliği açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı örgütsel bilgelik kavramını açıklamak ve iş uyuşmazlıklarının önlenmesi ve çözümünde örgütsel bilgeliğin önemini vurgulamaktır. Çalışma kapsamında öncelikle bilgelik ve örgütsel bilgelik kavramları açıklanacak, ilgili literatürde yer alan çalışmalara değinilecektir. Ardından iş uyuşmazlıkları açıklanacak, iş uyuşmazlıklarının önlenmesi ve çözümünde örgütsel bilgelik kavramının önemi üzerine değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Keywords

Abstract

Investments in information and communication technologies are not sufficient alone in today's working life. At this point, organizational wisdom comes to the agenda as an important concept in terms of transforming knowledge into power. Organizational wisdom is a term that is difficult to define and to reach, but considering the studies in the literature, it is an important concept that can provide strategic competitive advantage to organizations in the challenging conditions of today's working life. Some disputes may arise between employees (trade unions) between employers (employers' unions) in the difficult conditions of working life. Preventing or effectively resolving such disputes is important for operational efficiency. The purpose of this study is to explain the concept of organizational wisdom and to emphasize its importance in the prevention and resolution of labor disputes. Within the scope of the study, firstly the concepts of wisdom and organizational wisdom will be explained and the studies in the related literature will be mentioned. Then, labor disputes will be explained and evaluations will be made on the importance of the concept of organizational wisdom in the prevention and resolution of labor disputes.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics