HEMŞİRELİKTE SANAT TERAPİSİ

Author:

Year-Number: 2020-71
Number of pages: 4535-4542
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amerikan Sanat Terapisi Derneği, sanat terapisini, bireylerin, sanat terapisti tarafından sunulan sanatsal medyayı, yaratıcı süreci ve ortaya çıkan sanat eserini, duygularını keşfetmek ve duygusal çatışmaları uzlaştırmak için kullandıkları zihinsel bir süreç olarak tanımlar. Sanat terapisinin teorik temeli beyin lateralizasyonu teorisidir. Buna göre sol beyin temel olarak mantık, dil, yazma ve akıl yürütme gibi süreçleri yönetirken sağ beyin çizim, müzik, duygu, yaratıcılık vb. süreçleri yönetmektedir. Sağ beyin bu süreçleri yönetirken duyusal veya duygusal bilgilerin işlenmesinde, ilk önce bir görüntü izdüşümü yaratır, bilgiyi işler sonrasında sözlü düşünme ve hafıza üretmek için onu sol beyine iletir. Sanat terapisi, hastalara olumsuz duyguları önleme, davranışsal ve psikolojik semptomları hafifletme ve böylece yaşam kalitesini artırma konusunda yardımcı olan sezgisel bir ifade tarzı sağlar. Diğerleri sanatın kendisini terapi olarak görür. Yani, sanat yapıtına dahil olan yaratıcı süreç, ister çizim, resim, heykel, isterse başka bir sanat formunda olsun, yaşamı geliştiren ve sonuçta terapötik olan uygulama ya da materyaldir. Çeşitli çalışmalardaki kanıtlar, sanat terapilerine katılan hastaların aile fertleri ve sağlık hizmeti verenler için büyük olumlu faydalar olduğunu göstermiştir. Ancak teknolojideki gelişmeler duyguların ve psikolojinin hastalıkları üzerindeki etkilerini açıkça ortaya koymuştur. Genellikle, hastalığın tüm belirtileri “hasta hissetmek” ifadesiyle tanımlanır. Bu durum hasta olma bilincimizin acı ya da üzgün hissetmek gibi duyusal bir bileşen olduğu anlamına gelmektedir. Hemşirelik aynı zamanda yardıma ihtiyaç duyan hasta veya sağlıklı bireyin duygularını ve hislerini okuyabilme sanatıdır. Hemşirelik, bir sanat ve bilim olarak kabul edilir ve bakım, hemşireliğin teorik çerçevesini oluşturur. Hemşirelik bakımı, hemşire-hasta arasındaki sezgisel bir anlayışa, birlik ve bağlantıya dayanmaktadır. Görev odaklı yaklaşımlar hemşirelere bakım kalitesini sürdürme noktasında zorluk çıkarmaktadır. Hemşirelikte kaliteli bakım uygulamaları, sanat ve bilimin birlikte uygulanması gerekliliğini doğurmaktadır. Hemşirenin hasta ile birlikte tıbbi ortamdaki yaratıcı çalışmalara katılması, hastanın güvenli bir şekilde duygularını ifade etmesi için fırsatlar sunabilecektir.

Keywords

Abstract

The American Art Therapy Association defines art therapy as a mental process in which individuals use the artistic media, creative process, and resulting artwork offered by the art therapist to explore their feelings and reconcile emotional conflicts. The theoretical basis of art therapy is the theory of brain lateralization. The left brain basically manages processes such as logic, language, writing and reasoning, while the right brain governs drawing, music, emotion, creativity and similar processes. While the right brain manages these processes, in the processing of sensory or emotional information, it first creates an image projection, processes the information and then transmits it to the left brain to produce verbal thinking and memory. Art therapy provides an intuitive style of expression that helps patients avoid negative emotions, alleviate behavioral and psychological symptoms, and thus improve quality of life. Others see art itself as therapy. That is, the creative process involved in the work of art, whether in drawing, painting, sculpture, or any other art form, is the practice or material that improves life and is ultimately therapeutic. Evidence from various studies has shown that patients participating in art therapy have great positive benefits for family members and healthcare providers. However, advances in technology have clearly demonstrated the effects of emotions and psychology on illnesses. Usually, all symptoms of the illness are described as "feeling sick". This means that our consciousness of being sick is a sensory component such as feeling pain or sadness. Nursing is also the art of being able to read the emotions and feelings of a sick or healthy individual in need of help. Nursing is considered an art and science, and care forms the theoretical framework for nursing. Nursing care is based on an intuitive understanding, unity and connection between nurse and patient. Task-oriented approaches create difficulties for nurses in maintaining the quality of care. Quality care practices in nursing make it necessary to apply art and science together. The nurse's involvement in creative work with the patient in the medical environment may provide opportunities for the patient to express their feelings safely.

Keywords