SOSYAL MEDYADANIN PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE KULLANILMASI: ÇİN’İN Wechat PAZARLAMA STRATEJİSİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-69
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4076-4090
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişme kuruluşların iletişim yöntemlerini de etkilemektedir. Bu noktada sosyal medya ortamları kuruluşların pazarlama iletişimi yöntemlerinin değişiminde temel belirleyici güç konumundadır. Farklılaşan rekabet ortamında kuruluşlar artık yalnızca geleneksel yöntemlerle değil sosyal medya ortamlarında da var olmaya çalışmaktadırlar. WeChat programı da kuruluşların pazarlama iletişimi yönteminde kullandığı programlardan biridir. Bu çalışmada sosyal medya uygulamalarının pazarlama iletişiminde kullanılması ve pazarlama iletişimi ile sosyal medya arasındaki ilişkinin önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın teorik bölümünde pazarlama iletişim ve sosyal medya kavramlarına yönelik literatür taraması yapılmış araştırma bölümünde ise WeChat programının pazarlama iletişiminde kullanılmasına dönük hazırlanan yarı yapılandırılmış mülakat formu 11 kişi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar mülakat analizi yöntemi ile incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The developments in communication technologies also affect the communication methods of organizations. At this point, social media environments are the main determining force in the change of the marketing communication methods of the organizations. In a differentiated competitive environment, organizations are trying to exist not only in traditional methods but also in social media environments. WeChat program is one of the programs that organizations use in marketing communication method. In this study, it is aimed to use social media applications in marketing communication and to reveal the importance of the relationship between marketing communication and social media. In the theoretical part of the study, literature was searched for the concepts of marketing communication and social media. In the research part, a semi-structured interview form prepared for the use of the WeChat program in marketing communication was applied to 11 people and the results were examined by interview analysis method.

Keywords