THE EFFECTS OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS' SOCIAL CAPITAL LEVELS ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION PERCEPTIONS

Author:

Year-Number: 2020-69
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3804-3817
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

In this study, it was carried out to determine the effect of social capital on organizational identification. The data of the research were collected from the education managers working in educational organizations. In this context, questionnaire forms containing scales were sent to 193 education managers working in Isparta city center and 185 questionnaire forms were returned. The data obtained were subjected to regression analysis. In the research, a model was introduced to explain the effect of social capital on organizational identification. According to the findings, it has been understood that educational administrators have a positive and significant effect on their organizational capital levels and their perceptions of organizational identification. As a result of the research, it is evaluated that revealing the effect between the organizational capitals of educational managers and their perceptions of organizational identification is an important contribution to the literature. The findings were discussed in line with the literature and suggestions were made for future studies

Keywords

Abstract

Bu çalışmada, sosyal sermayenin örgütsel özdeşleşme üzerinde etkisinin tespiti amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri eğitim örgütlerinde görev yapan eğitim yöneticilerinden toplanmıştır. Bu kapsamda Isparta il merkezinde görev yapan 193 eğitim yöneticisine ölçekleri içeren anket formları gönderilmiş, 185 anket formu geri dönmüştür. Elde edilen veriler regresyon analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada, sosyal sermayenin, örgütsel özdeşleşme üzerine etkisini açıklamaya yönelik bir model ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, eğitim yöneticilerinin örgütsel sermaye düzeyleri örgütsel özdeşleşme algıları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Araştırma neticesinde, eğitim yöneticilerinin örgütsel sermayeleri ile örgütsel özdeşleşme algıları arasındaki etkinin ortaya konulmasının, alanyazına önemli bir katkı sağladığı değerlendirilmektedir. Ulaşılan bulgular literatür doğrultusunda tartışılmış ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Keywords