TÜRKİYE’DE 1990-2020 TARİHLERİ ARASINDA MÜZELERDEKİ BULUNTU/ ESERLERDEN YARARLANARAK ARKEOLOJİ ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-70
Number of pages: 4189-4204
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de 1990-2020 yılları arasında yapılmış müzelerdeki buluntu/eserlerden yararlanarak yapılan lisansüstü tezleri çeşitli değişkenlere göre incelemek, bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma nitel bir araştırmadır. Çalışmadaki veriler doküman incelemesi sonuncunda toplanmıştır. Araştırmanın evrenini; Arkeoloji Anabilim Dalı ile Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalında, müzelerdeki buluntulardan yararlanarak yapılan lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise; tez başlığında açıkça müzelerdeki buluntulardan yararlanıldığı belirtilen, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında, bulunan 1990-2020 yılları arasında yapılmış, erişilen 133 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Erişilen tezlerin yılları, üniversitelere göre dağılımları, müzelere ve müzelerdeki buluntuya göre dağılımları, en çok çalışılan buluntuların dağılımları, buluntunun ait olduğu döneme göre dağılımlarını değerlendirmek amacıyla bir içerik formu oluşturulmuştur. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Ulaşılan bulgulara göre 1990 yılından 2020 yılına kadar geçen 30 yıllık zaman diliminde; 122 yüksek lisans seviyesinde, 11 ise doktora seviyesinde olmak üzere toplamda 133 lisansüstü tez yapılmıştır. Bulgular dikkate alındığında yükseköğretim kurumları daha az çalışılmış buluntu/eserlere yönelik araştırma yaptırabilir. Köklü üniversitelere göre yeni sayılabilecek 2006 ve sonrasında kurulan ve arkeoloji bölümü aktif olan üniversitelerin de bu konularda çalışmaları teşvik etmeleri gerekir. Bir müzede aynı buluntunun iki farklı teze konu olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda tekerrür çalışmaların önüne geçme adına lisansüstü tez konusu belirlenirken daha titiz bir araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma hem akademik personel için hem de lisansüstü tez çalışması yapacak öğrenciler için bir nitel veri sunduğundan, çalışılmamış ya da daha az çalışılmış buluntu/eserin tespitine yönelik referans kaynağı olacak ve bu alanlara yönelimi sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

In Turkey, between the years 1990- 2020 examining finds in the museum made which benefiting from the work done according to various variation to postgraduate thesis which benefit from, its create the objective of this research. The research is a qualitative research. The data in the study were collected at the end of the document review. The universe of the research creates postgraduate theses in the archeology and archeology and art history department by making use of the finds in the museums. The sample of the research have been conducted between 1990 and 2020 in the national thesis center database of the higher education board, which is clearly stated to benefit from the finds in the museum, this constitutes 133 postgraduate theses accessed. A content form has been created in order to evaluate the years of thesis accessed, distribution by universities, distribution by museums and museums, distribution of the most studied finds, distribution according to the period of the find. Content analysis method was used from the analysis of the data. According to the information reached, in the 30-year timeframe from 1990 to 2020, A total of 133 master's theses have been prepared, which 122 are master's and 11 are doctoral level. When these findings consider, higher education institutions can research on less studied finds / works. According to rooted universities, Universities which were founded in 2006 and later, can be considered new, and being archeology department is active, should also encourage studies on these issues. In a museum, it was detected that the same find was the subject of two different theses. In this sense, in order to prevent repetition studies, a more rigorous research should make while determining the subject of the graduate thesis. Since this research provides a qualitative data for both academic staff and students who will conduct postgraduate thesis study, this will be the reference source for the detection of unworked or less studied finds / artifact and this will provide orientation to these areas.

Keywords