ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION: PANEL ARDL ANALYSIS

Author:

Year-Number: 2020-69
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3795-3803
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde enerji tüketimi refahın önemli bir göstergesi durumundadır. Özellikle gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman enerji tüketimlerinin de yüksek olduğu görülmektedir. Enerjinin sürekli olarak artan önemi ekonomilerin enerjiye olan bağımlılıklarını da arttırmaktadır. Ancak iktisat literatüründe enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkide bir uzlaşı olmadığı da görülmektedir. Bu çalışmada Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya’dan oluşan Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde 1995-2017 yılları verileri ile enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki panel ARDL analizi yardımıyla incelenmiştir. PMG modeli sonuçlarına göre hata düzeltme katsayısı negatif ve istatistiksel olarak anlamlı tahmin edilmiştir. Ülke bazında Kazakistan dışında hata düzeltme katsayısı negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ermenistan, Belarus, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, için uzun dönemli bir ilişkin varlığı söylenebilir. Bu ülkeler arasında özellikle Ermenistan için hata düzeltme katsayısı görece olarak yüksek tahmin edilmiştir. Dolayısıyla Ermenistan'ın uzun dönemde dengeye gelme hızı görece olarak yüksek olduğu söylenebilir. Modelde kısa dönemde eneji değişkeninin pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu söylenebilir. PMG modeli sonuçlarına göre uzun dönemde enerji tüketimi 1 birim arttığında ekonomik büyüme 6,02 birim artmaktadır.

Keywords

Abstract

Today, energy consumption is an important indicator of welfare. Especially when looking at developed countries, it is seen that energy consumption is high. The ever-increasing importance of energy also increases the dependence of economies on energy. However, it is also seen in the economic literature that there is no consensus in the relationship between energy consumption and economic growth. In this study, the relationship between energy consumption and economic growth between the years 1995-2017 in the Eurasian Economic Union countries consisting of Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia was examined with the help of panel ARDL analysis. According to the results of PMG model, error correction coefficient was negative and statistically significant. Outside Kazakhstan, error correction coefficient was found to be negative and statistically significant on a country basis. It can be said that Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, Russian Federation have a long-term relationship. Among these countries, the error correction coefficient was estimated relatively high, especially for Armenia. Therefore, it can be said that the reaching equilibrium rate of Armenia in the long term is relatively high. In the model, it can be said that the energy variable has a positive and statistically significant effect in the short term. According to the results of PMG model, economic growth increases by 6.02 unit when energy consumption increases by 1 unit in the long run.

Keywords