İÇ DENETİMİN KURUMSAL YÖNETİME ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2020-69
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4015-4032
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde ülkeler arasında ticaretin kolaylaşması, uluslararası boyutlarda etkileri görülen şirket skandalları, işletmelerin karşılaştığı risklerin sayısının artması yönetim konusunda yeniliklere ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. Gelişmekte ve büyümekte olan küresel rekabet, işletmelerin esas amaçlarından biri olan süreklilik amacına bağlılığı zorlaştırmıştır. Etkin ve verimli bir işletme yönetimi sağlanabilmesi adına gerekli olan yönetim anlayışını oluşturabilmek için, etkin ve verimli bir iç kontrol sistemi, iç kontrol sistemini denetleyecek bağımsız bir iç denetim ile bu iki sistemi daha da güçlendirecek bir kurumsal yönetim anlayışının sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, iç denetim, iç kontrol ve kurumsal yönetim kavramları açıklanarak, iç denetim faaliyetleri ile kurumsal yönetim faaliyetlerinin arasındaki ilişkilerden, bu iki sistemin birbirlerine olan faydalarından bahsedilecektir. Çalışmanın sonucunda iç denetim ve kurumsal yönetim arasında sağlam bir ilişki olduğu, bu iki sistemin ortak amaçlarının var olduğu gibi birbirlerini destekleyen yönlerinin de olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The facilitation of international trade, the company scandals which have made an impact on an international level, and the increase of risks that enterprises face have created a need for innovation in management nowadays. Developing and growing global competition has made it difficult for enterprises to stick to their goal of persistence, which is one of their main goals. In order to create a sense of management to maintain an efficient and effective enterprise management, it is necessary to provide an efficient and effective internal control system, an independent internal audit system to audit the internal control system, and a sense of corporate management to reinforce these two systems. This study explains the concepts of internal audit, internal control, and corporate management. It also addresses to the relations between internal audit activities and corporate management activities as well as the benefits of those two systems for each other. This study concludes that there is a firm relation between internal audit and corporate management while these systems also support each other in certain ways such as having common goals.

Keywords