TÜRKİYE’DE SURİYELİ GÖÇMENLERİN TOPLUMSAL KABULÜNÜN Z KUŞAĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA)

Author:

Year-Number: 2020-69
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3885-3899
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Suriye’deki çatışmaların iç savaşa dönüşmesi ile birlikte 2011 yılından bu yana Suriye’den Türkiye’ye kitlesel göç hareketi aralıksız olarak hala devam etmektedir. Suriyeli göçmenler Türkiye’ye sığınma nedenleri arasında ulaşım kolaylığı ve Avrupa ülkelerine geçiş umudu ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye’ye gelen Suriyeli göçmenler ilk olarak sadece sınır illerinde ve kamplarda kalmışlardır. Ancak iç savaşın uzaması, kamp sayısının ve yardımların yetersiz kalmasıyla birlikte kampların dışına çıkarak Türkiye’nin çeşitli şehirlerine dağılmışlardır. Suriyeli göçmenlerin yaklaşık %90’ını kamplar dışında yaşamaktadır. Kamplar dışında yaşayan bu kitleye ülke vatandaşlarının kabulü ilk yıllara göre her geçen yıl azalmaktadır. Türk toplumu Suriyeli göçmenlere karşı ilk yıllarda misafirperverlik göstermiştir. Fakat bu durum onların geri dönmeyecekleri endişesiyle bu kabulü her yıl giderek azaltmıştır. Türkiye nüfusu incelendiğinde genç nüfus oranı oldukça yüksektir. Türkiye’de genç nüfusu oluşturan ve literatürde 1995 ve sonrası doğanlar Z Kuşağı olarak adlandırılmaktadır. Z Kuşağının toplumsal olaylara bakışı kendinden önce gelen kuşaklara göre farklılık göstermektedir. Onlar barış yanlısı ve etnosentrizmden uzak aynı zamanda toplumsal olaylara karşı duyarlılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle Z Kuşağının Türkiye’ye gelen Suriyeli göçmenlere karşı toplumsal kabulü de önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Suriyelilerin ülkemize yerleşmesi ile birlikte ortaya çıkan toplumsal kabulün Z Kuşağı açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada seçili üniversitede İktisat Fakültesinde okuyan 312 Z Kuşağı ile anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ile yapılan analizler sonucunda Z Kuşağının Suriyeli göçmenlerin Türkiye’ye yerleşmelerini kabul etmedikleri ve özellikle çalışma hayatında onlar için risk faktörü oluşturacağı düşüncesindedirler.

Keywords

Abstract

Since in 2011, the massive migration movements from Syria to Turkey which emerged as a result of the conflict in Syria turning into a civil war, continues uninterrupted. Syrian immigrants, first place in the reasons for asylum in Turkey, is located in the hope to pass the accessibility and European countries. Syrian immigrants who have come to Turkey, remained only in border provinces and camps initially. However, due to prolongation of the civil war, the insufficient number of camps and aid, they are scattered in various cities of Turkey going beyond the camp. Approximately 90% of Syrian migrants live outside the camps. The acceptance of immigrants, who live outside the camps, is decreasing with each passing year compared to the first years. Turkish society has shown hospitality to Syrian immigrants in the first years. However, this situation has decreased this acceptance every year, worrying that they will not return. When examined Turkey's population, young population ratio is quite high. Turkey's young population who born after 1995 in literature, is known as Generation Z. Generation Z's view of social events is different from the generations that preceded it. They are peaceful and free from ethnocentrism; at the same time, their sensitivity to social events is very high. Therefore, Generation of Z's social acceptance against Syrian immigrants who came in to Turkey, is important. In this study, it is aimed to examine the social acceptance that emerged when the Syrians settled in our country in terms of Generation Z. In the study, a survey was conducted with 312 Generation Z studying in the Faculty of Economics at the selected University and the data obtained were analyzed. As a result of the research findings and analyses, they believe that Generation Z does not accept Syrian immigrants to settle in Turkey and that it will be a risk factor for them, especially in their working life.

Keywords