ERGENLERİN İNTİHAR GİRİŞİMLERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ ve PSİKOLOJİK YARDIM ALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-68
Number of pages: 3599-3618
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada ergen intihar girişimlerinde risk faktörleri ile girişim sonrası psikolojik yardım alma durumu incelenmektedir. Nitel araştırma olarak planlanan çalışma kapsamında, 2018-2019 yılı (18 aylık dönemde) Burdur merkez ve ilçelerinde intihar girişiminde bulunmuş ve hayatta kalan 57 ergen ile çalışılmıştır. Bu kapsamda, yarı yapılandırılmış görüşme ile elde edilen bilgiler içerik analizi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlarda; kız olmak, 17 yaşında ve 11. sınıfa devam etmek, orta ve kötü akademik başarıya sahip olmak, en az bir psikiyatrik veya sağlık sorunu yaşamak, anne babanın ayrılmış olması ve düşük ekonomik düzey, ailede intihar öyküsü ile madde kullanımı intihar girişiminde önemli risk faktörleri arasındadır. Ayrıca intihar girişimlerinin büyük oranda ev ortamında ve ilaç içme yoluyla gerçekleştiği, bazı ergenlerin 2 ve daha fazla kez intihar girişiminde bulunduğu, girişimlerde en fazla aile ile ilgili nedenlerin yer aldığı, intihar sonrasında ergenlerin tamamının yasal ve tıbbi yardım aldığı, ancak psikiyatrik/psikolojik tedavi oranının oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda ergenlerin yarısının şu anda psikolojik destek ihtiyacının olduğu, intihar girişimden sonra devam ettikleri okullardan psikolojik danışma ve rehberlik desteği almadıkları, bu durumun ergenlerde en başta etiketlenme korkusuna dayandığı görülmüştür. Sonuç olarak araştırmada elde edilen bulguların, ergen intihar girişimlerinde risk faktörlerinin ortaya koyulması, intiharda erken uyarı işaretlerinin fark edilmesi ve erken müdahale edilmesi, intihar sonrası süreçte sunulacak etkili psikolojik danışma çalışmalarında okul temelli PDR çalışmalarının önemini vurguladığı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, risk factors in adolescent suicide attempts and psychological helping after suicide attempt are examined. The study planned as qualitative research, 2018-2019 (in the 18-month period) attempted suicide in Burdur city and studied with 57 surviving adolescents. In this context, information obtained through semi-structured interview was analyzed by content analysis. In the results obtained; Being a girl, attending 11th and 11th grade, having medium and poor academic success, having at least one psychiatric or health problem, parental separation and low economic level, family suicide history and substance use are among the important risk factors in suicide attempt. In addition, suicide attempts are mostly done in the home environment and by drinking drugs, some adolescents attempt suicide 2 or more times, the most family-related causes are involved in the attempts, all adolescents receive legal and medical help, but the rate of psychiatri /psychological treatment was determined to be quite low. At the same time, it was observed that half of the adolescents currently need psychological support, do not receive psychological counseling and guidance support after the suicide attempt, and this situation is based on the fear of being labeled in adolescents. Consequently, these results are emphasized that the importance in school-based counseling studies in adolescent suicide attempts, revealing risk factors, noticing early warning signs in suicide and early intervention, and effective psychological counseling studies to be presented in the post-suicide process.

Keywords