UŞAK İLİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLERİNİN TURİZM POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : null
Konu :
Number of pages: 4687-4699
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yerel açıdan bakıldığında, köylerin, kasabaların veya şehirlerin kendine has özellikleri bulunan ve toplumların canlı hafızasını meydana getiren somut olmayan kültürel miras unsurlarının korunması, sadece bir topluluğun kimliğini, kültürünü ve yaşam tarzını geleceğe aktarmakla kalmayıp, aynı zamanda söz konusu yörenin turizm potansiyeli açısından da katkı sağlamaktadır. Özellikle kültür turizmine katılan yerli ve yabancı turistler açısından, turistlerin ziyaret ettikleri yörelerdeki somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) ögeleri önemli birer turistik çekicilik unsuru olabilmektedir. Bu çalışmada Uşak ilinin somut olmayan kültürel miras unsurları ele alınmıştır. Literatür taraması ve ikincil verilerden yararlanılarak hazırlanan çalışmada, söz konusu SOKÜM unsurlarının kentin turizm potansiyeli için nasıl değerlendirilebileceği üzerine önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

From a local perspective, conservation of the intangible cultural heritage elements that, have specific characteristics of villages, towns or cities and form the vibrant memory of societies, not only conveys the identity, culture and lifestyle of a community to the future, but also contributes to the tourism potential of the region in question. Especially in terms of local and foreign tourists participating in cultural tourism, intangible cultural heritage (ICH)  elements in the regions visited by tourists can be an important tourist attraction. In this study, the intangible cultural heritage elements of Uşak province were discussed. In the study prepared by using the literature review and secondary data, Suggestions were made on how to utilize the mentioned elements of ICH for the tourism potential of the city.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics