CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CAMPAIGNS IN BRAND AWARENESS: SOCIAL MEDIA POSTS FOR CHILDREN’S EDUCATION

Author:

Year-Number: 2020-68
Number of pages: 3784-3794
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde; küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve iş dünyasında rekabetin artması kurumların ayakta kalabilmeleri ve farklarını ortaya koyarak kendilerini ön plana çıkarabilmeleri için yönetim ve iletişim stratejileri geliştirmelerini ve uygulamalarını zorunlu kılmıştır. Bu noktada, günümüz koşullarında, toplumların ve bireylerin kurumlardan beklentilerinin de değişiklik gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, “kurumsal sosyal sorumluluk” kavramı gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Aynı zamanda, kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarının hayata geçirilmesinde doğru iletişim stratejilerinin uygulanması, kampanyanın hedef kitleye ulaşabilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu bağlamda, kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarının iletişiminde sosyal medya kurumlara; kendini tanıtma, geniş kitlelere ulaşabilme, interaktif iletişim oluşturabilme ve hedef kitlenin özelliklerini ve beklentilerini daha doğru algılama imkanı sunmakta ve marka farkındalığının oluşumunda ve arttırılmasında önemli ve etkin bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın temel amacı; çocukların eğitimine yönelik kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarının iletişiminde sosyal medya paylaşımlarının marka farkındalığı üzerindeki rolünü anlamaya yöneliktir. Çalışmanın verileri, nicel bir araştırma tekniği olan anket yöntemi ile toplanmıştır. Anket katılımcılara online olarak uygulanmıştır ve araştırmaya toplam 315 kişi katılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, çocukların eğitimine yönelik kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarının iletişiminde sosyal medyanın marka farkındalığına olumlu yönde etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Globalization, technological developments and the increasing competition in the business world today require that institutions must develop management and communication strategies and practices to survive, highlight their differences and rise to prominence. At this juncture, the concept of “corporate social responsibility” gains even more importance, considering the changing expectations of societies and individuals from institutions under contemporary circumstances. At the same time, implementing the right communication strategies in carrying out corporate social responsibility campaigns is also significant for the campaign to reach its target audience. In this context, social media allows institutions to introduce themselves, reach large masses, communicate interactively and perceive the characteristics and expectations of the target group accurately in corporate social responsibility campaign communications, in addition to its important and active role in the establishment of brand awareness and its enhancement. The main purpose of this study is to understand the role social media posts play on brand awareness during corporate social responsibility campaign communications for children’s education. Data for the study is collected with the survey method, which is a quantitative research technique. The survey is filled by the respondents online with the participation of 315 respondents. The findings of the study conclude that social media has a positive effect on brand awareness in the corporate social responsibility campaign communications for children’s education.

Keywords