ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRENİN BÜGÜNÜ VE GELECEĞİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-68
Language : null
Konu :
Number of pages: 3566-3582
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının günümüze ve geleceğe yönelik çevre algıları ile bu algıların oluşmasında etkili olan etkenlerin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu amaçlı örneklem yoluyla seçilen toplam 37 öğretmen adayı oluşturmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseninin kullanıldığı bu çalışmada çiz ve anlat yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aşamasında katılımcılara boş resim kâğıtları dağıtılmış ve çevre ile ilgili resim çizmeleri istenmiştir. Ayrıca, analiz aşamasında çizim verilerinin doğru yorumlanabilmesi için, katılımcılardan çizdikleri resimleri yazılı olarak açıklamaları ve çevre algılarına etki eden etmenleri yazılı olarak ifade etmeleri istenmiştir. Veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiş ve öğretmen adaylarının % 11'inin temiz çevre,% 57'sinin kirli çevre ve% 32'sinin teknolojik çevre algısına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucuna göre öğretmen adaylarının günümüze yönelik çevre algısında doğal çevreye yönelik çizimler fazlayken, geleceğe yönelik algıda yapay çevreye daha fazla yer verildiği ve geleceğe yönelik kötümser çevre algısına sahip olunduğu görülmüştür. Çevreye yönelik görüşlerin şekillenmesinde etkili olan sebeplerin başında geçmiş deneyimler ve gözlemler ile medyada yer alan haberlerin yer aldığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to investigate the perceptions of teacher candidates about the present and future states of the environment and to reveal the factors that affect the formation of these perceptions. The sample group of the study consisted of 37 pre-service teachers selected through purposeful sampling. Methodology of phenomenological research was adapted and ‘draw and tell’ technique was used in order to collect data accordingly. During the data collection phase, blank papers were distributed to the participants and they were asked to draw pictures about the environment. In addition, in order to interpret the drawing data correctly, the participants were asked to explain their drawings in words and express the factors affecting their environmental perceptions in written format. The data were analysed using content analysis. The data were analysed using content analysis and it was found that 11 % of the teacher candidates held perceptions of clean future environment while 57 % held perceptions of polluted and 32 % held technology based future environment. According to the results of the research, it was revealed that the pre-service teachers pictured natural elements more for todays environment, while artificial elements included more in the drawings of future environment. They were concluded to have pessimistic view for future and it was seen that past experiences and observations and the news in the media were among the main reasons for shaping their perceptions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics