Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2020-67
Language : null
Konu :
Number of pages: 3372-3383
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yönetim ve organizasyon bilimi örgütlerde kıt kaynaklardan en yüksek verimi sağlayabilmek için çalışan bir alandır. Bu kıt kaynaklardan biri de zaman olarak ortaya çıkmaktadır. Zamanın en verimli ve etken kullanımı yöneticilerin en önemli görevlerinden biridir. Hem çalışanlar hem de yöneticiler için zamanı etkili ve verimli kullanma alışkanlığı öğrencilik yıllarında ki alışkanlıklara bağlıdır. Afet ve acil durum çalışanları için de zamanı etkili ve verimli kullanmak diğer sektör ve çalışanları gibi önemlidir. Afetlerde kısa zamanda etkili ve hızlı kararlar alarak uygulamak için zaman yönetimi önem kazanmaktadır. Bu araştırmamızda Afet ve acil durumlarda görev alacak Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü öğrencilerinin zaman yönetimi tutumları ve akademik başarı ve diğer demografik değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir. Yaptığımız araştırma sonucunda zaman yönetimi tutumları 3 faktörde toplanmıştır. Bu faktörler zaman planlayıcıları, zaman tutumları ve zaman harcattırıcılarıdır. Hem "Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)" hem de "Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)" zaman yönetimi tutumları ölçeğinin faktör yapısı doğrulanmıştır. Sonuç olarak "Zaman Planlayıcılar" ve "Zaman Harcatıcılar" arasında bir ilişki tespit edilememiş, zaman planlayıcılar ve zaman tutum ile zaman harcattırıcılar ve zaman tutum arasında bir ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin akademik başarı ile zaman yönetimi tutumları arasında ki ilişki incelendiğinde ise sadece zaman harcattırıcılar ile not arasında pozitif ve çok düşük bir ilişki tespit edilmiştir. Cinsiyet durumunda ise kısmi bir farklılık tespit edilmiştir. Akademik başarı da ve zaman harcattırıcılarda kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha yüksek puanlar almışlardır. Mezun oldukları lise açısından anlamlı fark olmadığı ancak sınıf açısından fark olduğu tespit edilmiştir. Okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine göre 4. sınıf öğrencilerinin daha yüksek puanlar verdikleri ortaya çıkmıştı

Keywords

Abstract

Management and organizational science is a field that works to provide the highest efficiency from scarce resources in organizations. One of these scarce resources emerges as time. Efficient and effective use of time is one of the most important duties of managers. The habits of using time effectively and efficiently for both employees and managers depends on the practise of student years. Using time effectively and efficiently is also important for disaster and emergency workers, like other sectors and employees. In disasters, time management has gained importance to implement effective and quick decisions in a short time. In this research, time management attitudes, academic success and correlation with other demographic variables of the emergency and disaster management students who will take part in disasters and emergencies have been examined. As a result of our research, time management attitudes are gathered in 3 factors. These factors; time planning, time attitudes and time wasters. The structure of the scale of time management attitudes as a result of both EFA and CFA was confirmed. Consequently, no correlation could be detected between the ‘’time planners’’ and ‘’time wasters’’, a relation was found between time planners-time attitude and time wasters-time attitude. When the correlation between students' academic achievement and time management attitudes is analyzed, only a positive and very low connection was found between the time wasting and the passmark. In the case of gender, a partial difference has been identified. In academic achievement and time-wasting, female students got higher scores than male students. It was determined that there was no significant difference in terms of high school they graduated, but there was a difference in terms of class. It was found out that 4th grade students gave higher scores than 1st grade students who started school.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics