ROBOTİK DESTEKLİ FEN EĞİTİMİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2020-68
Language : null
Konu :
Number of pages: 3694-3700
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde değişen ihtiyaçlar çerçevesinde bireylerde bulunması gereken beceriler ve özellikler de değişim göstermektedir. Fen bilimlerinin insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olması ve bireye kazandırdıkları fen eğitiminin önemini artırmaktadır. Bu gereklilikler doğrultusunda bireylere temel fen bilgileri; fen, teknoloji, çevre ve toplumla ilgili anlayışlar, bilimsel süreç becerileri, bilimsel değer ve tutumlar kazandırılmalıdır. Bu araştırmada Lego WeDo 2.0 robotik eğitiminin öğrenenlerin fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Elazığ’da bir okulda 5.sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırmanın modelini, deneysel yöntemin “ön test-son test kontrol gruplu deseni” oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Fen Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Gerekli istatistiksel işlemler, ilgili denence doğrultusunda öğrencilerin aldıkları tutum ön test ve son test puanları üzerinde yapılmıştır. Uygulama on bir hafta boyunca sürdürülmüş elde edilen nicel veriler SPSS paket programı ile 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırma sonucunda robotik destekli fen eğitiminin verildiği deney grubu öğrencilerinin fen dersine yönelik tutumlarının kontrol grubunda bulunan öğrencilere göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği görülmüştür. Literatürde robot seti kullanılarak verilen fen eğitiminin öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumlarına, akademik başarılarına ve bilimsel süreç becerilerine etkisini incelemiş ve deney grubundaki öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik olumlu tutum geliştirdikleri, akademik başarılarının arttığı ve bilimsel süreç becerilerinin geliştirdiği sonucuna ulaşıldığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Nowadays, the skills and features that individuals should have has transformed as a result of the changes in needs. The fact that science is an integral part of human life and the advantages it provides to the individual increases the importance of science education. In line with these requirements, individuals should be provided with basic science information, understanding of science, technology, environment and society, scientific process skills, scientific value and attitudes. This study investigates the effects of Lego WeDo 2.0 robotics education on learners' attitudes towards science lesson. The study was carried out with 5th grade students in a school in Elazig in 2017-2018 academic year. The "pretest-posttest control group design" was adopted as the experimental method. “Science Lesson Attitude Scale" was used as the data collection tool in the study. The data collection lasted for 11 weeks. The statistical analyses were performed on the basis of the pre-test and post-test scores of the students' attitude in line with the related hypothesis. The quantitative data were evaluated at the level of 0.05 significance using the SPSS package program. The result showed that the attitudes of the students in the experimental group who received robotic assisted science education differed significantly from the students in the control group. This finding is consistent with those in the literature which investigated the effect of science education given by using robot set on the students' attitudes towards science, their academic achievements and scientific process skills, and found that the students in the experimental group developed a positive attitude towards science lesson, their academic success increased and scientific process skills were developed.

Keywords


 • Uşengül,L. & Bahçeci, F. (2020). “Robotik Destekli Fen Eğitiminin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutuma Etkisi” International

 • Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 68; pp:3694-3700 ROBOTİK DESTEKLİ FEN EĞİTİMİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ The Effect Of Robotic Assisted Science Education On The Attitude Towards Science Course Öğretmen. Leyla UŞENGÜL Bahçeşehir Koleji, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Elazığ/Türkiye Dr.Öğr.Üyesi. Ferhat BAHÇECİ Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Elazığ/Türkiye ÖZET Günümüzde değişen ihtiyaçlar çerçevesinde bireylerde bulunması gereken beceriler ve özellikler de değişim göstermektedir. Fen bilimlerinin insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olması ve bireye kazandırdıkları fen eğitiminin önemini artırmaktadır. Bu gereklilikler doğrultusunda bireylere temel fen bilgileri; fen, teknoloji, çevre ve toplumla ilgili anlayışlar, bilimsel süreç becerileri, bilimsel değer ve tutumlar kazandırılmalıdır. Bu araştırmada Lego WeDo 2.0 robotik eğitiminin öğrenenlerin fen bilimleri dersine yönelik tutum düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Elazığ’da bir okulda 5.sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırmanın modelini, deneysel yöntemin “ön test-son test kontrol gruplu deseni” oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Fen Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Gerekli istatistiksel işlemler, ilgili denence doğrultusunda öğrencilerin aldıkları tutum ön test ve son test puanları üzerinde yapılmıştır. Uygulama on bir hafta boyunca sürdürülmüş elde edilen nicel veriler SPSS paket programı ile 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırma sonucunda robotik destekli fen eğitiminin verildiği deney grubu öğrencilerinin fen dersine yönelik tutumlarının kontrol grubunda bulunan öğrencilere göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği görülmüştür. Literatürde robot seti kullanılarak verilen fen eğitiminin öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumlarına, akademik başarılarına ve bilimsel süreç becerilerine etkisini incelemiş ve deney grubundaki öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik olumlu tutum geliştirdikleri, akademik başarılarının arttığı ve bilimsel süreç becerilerinin geliştirdiği sonucuna ulaşıldığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Robotik, Fen Bilimleri, Tutum, Kurs

                                                                                                    
 • Article Statistics