Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinin Makro Ekonomik Performansı: Türkiye Örneği

Author:

Year-Number: 2019-53
Number of pages: 7378-7389
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1980’li yıllarda enflasyon dünya ekonomisinde ekonomik ve sosyal kökenli birçok problemi beraberinde getirmiştir. Özellikle 1990’larda enflasyonla mücadele ederken ülke ekonomilerinin fiyat istikrarında sürekliliği ve kalıcılığı sağlamaları amacıyla, enflasyon hedeflemesi stratejisi kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde 2002 yılından sonra enflasyon hedeflemesi stratejisinin tüketici fiyatları endeksi, döviz kuru sepeti, bütçe açığı/ GSYİH oranı, cari açık/ GSYİH oranı ve GSYİH büyüme oranı gibi temel makroekonomik değişkenlerde herhangi bir yapısal kırılma döneminin başlangıcı olup olmadığını belirlemektir. Çalışmada enflasyon hedeflemesi stratejisi önce teorik olarak ele alınmış, fiyat istikrarına ve ekonomik istikrara etkisine değinildikten sonra Türkiye’de enflasyon hedeflemesi stratejisine geçilmesiyle ekonomik istikrarın göstergeleri ile değişkenlerin seviyelerinde ve oynaklık değerlerindeki değişimi analiz etmek için Chow ve Quant-Andrews yapısal kırılma testleri uygulanmıştır. Ayrıca, bu analiz için genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) testi ile gerçekleştirilen durağanlık testi kullanılmıştır. Enflasyon hedeflemesi stratejisinin ekonomik istikrar göstergeleri üzerindeki etkisi analiz edildiğinde Türkiye’de 2002 yılından sonra uygulanan enflasyon hedeflemesi stratejisinin belirlenen temel makroekonomik değişkenler üzerinde yapısal kırılmaya neden olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Inflation in the 1980s brought many economic and social problems in the world’s economy. Especially in the 1990s, inflation targeting strategy is used in order to ensure the continuity and permanence of price stability in the economies of the country. The purpose of this study, the consumer price index inflation targeting strategy after 2002 in Turkey's economy, macroeconomic variables such as the currency basket, the budget deficit / GDP ratio, deficit / GDP ratio and GDP growth rate to determine whether the onset of any structural break period. In the study, inflation targeting strategy is first discussed theoretically. After mentioning the effect of price stability and economic stability, In Turkey, the transition to inflation targeting strategy Chow and Quant-Andrews structural fracture tests were used to analyze the indicators of economic stability and changes in the levels and volatility of variables. In addition, the stationary test performed with the extended Dickey Fuller (ADF) test was used for this analysis. When the impact of inflation targeting strategy on economic stability indicators is analyzed. The implementation of inflation targeting strategy after 2002 in Turkey, It is seen that it causes structural break on the determined macroeconomic variables.

Keywords