Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinin Makro Ekonomik Performansı: Türkiye Örneği

Author :  

Year-Number: 2019-53
Language : null
Konu :
Number of pages: 7378-7389
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1980’li yıllarda enflasyon dünya ekonomisinde ekonomik ve sosyal kökenli birçok problemi beraberinde getirmiştir. Özellikle 1990’larda enflasyonla mücadele ederken ülke ekonomilerinin fiyat istikrarında sürekliliği ve kalıcılığı sağlamaları amacıyla, enflasyon hedeflemesi stratejisi kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde 2002 yılından sonra enflasyon hedeflemesi stratejisinin tüketici fiyatları endeksi, döviz kuru sepeti, bütçe açığı/ GSYİH oranı, cari açık/ GSYİH oranı ve GSYİH büyüme oranı gibi temel makroekonomik değişkenlerde herhangi bir yapısal kırılma döneminin başlangıcı olup olmadığını belirlemektir. Çalışmada enflasyon hedeflemesi stratejisi önce teorik olarak ele alınmış, fiyat istikrarına ve ekonomik istikrara etkisine değinildikten sonra Türkiye’de enflasyon hedeflemesi stratejisine geçilmesiyle ekonomik istikrarın göstergeleri ile değişkenlerin seviyelerinde ve oynaklık değerlerindeki değişimi analiz etmek için Chow ve Quant-Andrews yapısal kırılma testleri uygulanmıştır. Ayrıca, bu analiz için genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) testi ile gerçekleştirilen durağanlık testi kullanılmıştır. Enflasyon hedeflemesi stratejisinin ekonomik istikrar göstergeleri üzerindeki etkisi analiz edildiğinde Türkiye’de 2002 yılından sonra uygulanan enflasyon hedeflemesi stratejisinin belirlenen temel makroekonomik değişkenler üzerinde yapısal kırılmaya neden olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Inflation in the 1980s brought many economic and social problems in the world’s economy. Especially in the 1990s, inflation targeting strategy is used in order to ensure the continuity and permanence of price stability in the economies of the country. The purpose of this study, the consumer price index inflation targeting strategy after 2002 in Turkey's economy, macroeconomic variables such as the currency basket, the budget deficit / GDP ratio, deficit / GDP ratio and GDP growth rate to determine whether the onset of any structural break period. In the study, inflation targeting strategy is first discussed theoretically. After mentioning the effect of price stability and economic stability, In Turkey, the transition to inflation targeting strategy Chow and Quant-Andrews structural fracture tests were used to analyze the indicators of economic stability and changes in the levels and volatility of variables. In addition, the stationary test performed with the extended Dickey Fuller (ADF) test was used for this analysis. When the impact of inflation targeting strategy on economic stability indicators is analyzed. The implementation of inflation targeting strategy after 2002 in Turkey, It is seen that it causes structural break on the determined macroeconomic variables.

Keywords


 • Akyazı, H., Ekinci A. (2009). “Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası”.

 • Akyazı, H., Ekinci A. (2009). “Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası”. Bankacılar Dergisi, 68, 3-19.

 • Altınel, S. (2008). “Cari Açık: Sorunlar ve Çözümler”. Vergi Dünyası, 319.

 • Ascari, G., Sbordone Argia M. (2013). “The Macroeconomics of Trend Inflation”. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, 683: 1-67.

 • Brash, Donald T. (2002). “Inflation Targeting: New Zealand’s Experience Over 14 Years”. North American Journal of Economics and Finance, 13 (2), 99-112.

 • Budina N., Vinjbergen S. (2008). “Quantitive Approaches to Fiscal SustainabilityAnalysis: A Case Study of Turkey since the Crisis of 2001”. The World Bank Economic Review, (23), 119-140.

 • Büyükakın T., Eraslan C. (2004). “Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye’de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004 (2): 18-37.

 • Davis G., Kanago B. (1996). “On Measuring the Effect of Inflation Uncertainty on Real GNP Growth”, Oxford Economic Paper, 48, 163-175.

 • Favero, C., Rovelli R. (2003). “Macroeconomic Stability and The Preferences of The Fed: A Formal Analysis, 1961-98”. Journal of Money, Credit and Banking, 35 (4): 545-556.

 • Freedman C. (2001). “Inflation Targeting and The Economy: Lessons From Canada’s First Decade”.Comtemporary Economic Policy, 19 (1), 2-19. Friedman, M. (1977). “Nobel Lecture: Inflation And Unemployment”. The Journal of Political Economy, 85 (3), 451-472.

 • Ftiti, Z. (2010). “The Macroeconomic Performance of The Inflation Targeting Policy: An Approach Based on The Evolutionary Co-Spectral Analysis”. Economic Modelling, 27 (1), 468-476.

 • Goodfriend, M. (2000). “Maintaining Low Inflation: Rationale and Reality, Inflation Targeting in Practise”. International Monetary Fund, 8, 187-203.

 • Hazine Müstaşarlığı (2000). Enflasyonla Mücadele Programı Politika Metinleri (Niyet Mektubu, Para Politikası, Ekonomik Kararlara İlişkin Mevzuat), Cilt I, Ankara.

 • Jung, C.,Choi K.,Shambora W. (2003). “Macroeconomic Effects of Inflation Targeting Policy in New Zealand” . Economics Bulletin, 5(17), 1-6.

 • Kartal, F. (2011). “Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi ve Para Politikasının Görünümü”. 25 (91), 77-100.

 • Kahn Georgo A., Parrish K. (1998). “Conducting Monetary Policy with Inflation Targets”. Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, 83 (3): 5- 32.

 • Kara, H., Orak, M. (2008). Enflasyon Hedeflemesi. Ankara: Ekonomik Tartışmalar Konferansı: 1-69.

 • Khan, Mohsin S., Knight, M. D. (1982). “Some Theoretical and Empirical Issues Relating to Economic Stabilization in Developing Countries”. World Economic Development, 10 (9): 709-730.

 • Kitov, O., Kitov, I. (2011). “A Win-Win Monetary Policy n Canada Journal of Applied Economic Sciences, 2 (16): 160-176.

 • Malatyalı, K. (1998). “Enflasyon Hedeflemesi, Ülke Uygulamalarına Örnekler ve Türkiye'deUygulanabilirliği”. Devlet Planlama Teşkilatı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Çalışma Raporları. 1998 (01).

 • Masson Paul R., Savastano, M., Sharma, S. (1997). “The Scope for Inflation Targeting in Development Countries”. IMF Working Paper, WP/97/130.

 • Mishkin Frederic S. (1997a). “The Causes and Propagation of Financial Instability: Lessons for Policymakers”. Maintaining Financial Instability in a Global Economy, 55-96.

 • Mishkin, Frederic S. (1997b). “Strategies for Controlling Inflation”. NBER Working Paper, 6122, 1-49.

 • Mishkin, Frederic S. (2004). “Can İnflation Targeting Work in Emerging Market Countries?”. NBER Working Paper Series, 10646, 1-36.

 • Mishkin, Frederic S., Posen, A.S. (1997). “Inflation Targeting: Lesson from Four Countries”. NBER Working Paper 6126: 1-135.

 • Mohanty, M.S., Klau M. (2001). “What Determines Inflation in Emerging Market Economies?”. ModellingAspects of The Inflation Process and The Monetary Transmission Mechanism in Emerging Market Countries, BIS Papers, 8: 1-39.

 • Neumann, Manfred J.M., Jürgen von Hagen (2002). “Does Inflation Targeting Matter?”. ZEI Working Paper, 01 (2002): 1-45.

 • Oktar, S., Tokucu E. (2001). “Yeni Bir Para Politikası Stratejisi Olarak Enflasyon Hedeflemesi Yaklaşımı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”. Banka ve Mali Ekonomik Yorumlar Dergisi, 35(4).

 • Oktayer, Asuman (2010). “Türkiye’de Bütçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi”. Maliye Dergisi, 158, 431-447.

 • TCMB (2002). 2000 Yılında Para ve Kur Politikası ve Muhtemel Gelişmeler. TCMB Basın Duyurusu. Ankara: Türkiye Cumhutiyeti Merkez Bankası. 2002-1.

 • TCMB (2002). http://www.tcmb.gov.tr/yeni/ 07.08.2013.

 • TCMB (2006). Enflasyon Hedeflemesi Rejimi. Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.

 • Vinals J. (1998). “Monetary Policy and Inflation: From Theory to Practice”, CEPR Discussion Paper, 1821.Yay, T., Gülsün Yay, Ensar Yılnaz (2001). “Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve FinansalDüzenlemeler”. İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2001 (47), 1-194.

 • Yükseler, Zafer (2005). “Türkiye’nin Rekabet Gücündeki Gelişim”. Economic Association Discussion Paper, 2005 (1), 1-24.

                                                                                                    
 • Article Statistics