Okçuluk İle İlgili Hadisler ve İnanç Sistemi İçerisinde Okçuluğun Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2019-53
Language : null
Konu :
Number of pages: 7545-7548
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ok ve yay dönemim en önemli silahlarından olup, bu önem ateşli silahların çıkmasına rağmen yüzyıllarca önemini yitirmemiş, 18. Yüzyılın ortalarına kadar itibarını korumuştur. Bundan çok çok önce baruta dayalı ateşli silahlar icat edilmesine karşın, bu silahların pratik kullanımdan uzak olması, ağır ve doldur boşalt işleminin uzun sürmesi etkisini azaltmıştır. Ne var ki daha sonraları silahların hafiflemesi ve menzilinin artık bir oktan daha uzun hale gelmesi ile daha çok tercih edilir olmuştur. Ateşli silahlar daha çok tercih edilirken, ok ve yay kullanımı o oranda azalmış artık duvardaki yerini almaya başlamıştır. Ancak İslam dünyası için okçuluğa duyulan saygı hiçbir zaman azalmamıştır. Teknolojik gelişmeler silahların yapısını ve kapsamını değiştirmesine rağmen okçuluk maneviyatta ki önemini hep korumuş, barışta dahi saygınlığını yitirmemiştir. Okçuluğa bu değeri katan inanç sistemi içerisindeki değerlerdir. Bir birine benzer olsa da, kırka yakın hadis tespit edilmiştir. Benzer hadislerin olması aslında farklı kişilerin telaffuzundan kaynaklanır ki, hadise ait konuyu daha da güvenilir kılmaktadır.

Keywords

Abstract

The bow and arrow is one of the most important weapons of my era, despite the importance of firearms for centuries despite the importance of the emergence, has maintained its reputation until the middle of the 18th century. Although gunpowder-based firearms were invented long ago, the fact that these guns were far from practical use and the long duration of heavy and unloaded operation reduced the effect. Later, however, it became more preferable with the weapons being lightened and the range now longer than an arrow. While firearms are more preferred, the use of bows and arrows has decreased at that rate and is now taking its place on the wall. However, respect for archery has never diminished for the Islamic world. Although technological developments have changed the structure and scope of weapons, archery has always maintained its importance in spirituality and has not lost its respectability even in peace. It is the values within the belief system that adds this value to archery. Although similar, forty hadiths were identified. The fact that there are similar hadiths stems from the pronunciation of different people, which makes the subject of the hadith even more reliable.

Keywords


 • Bayram M. Ve Arkadaşları, 2019, İslam’da Sporun Önemi ve Ahlakı, Journal of Ağrı İbrahim

 • Bayram M. Ve Arkadaşları, 2019, İslam’da Sporun Önemi ve Ahlakı, Journal of Ağrı İbrahim Çeçen University Social Sciences Institute AİCUSBED 5/1 Nisan, Ağrı, s.207-224.

 • Bozkurt N., 2007, Ok, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 33, Ankara, s. 333-335. Buhari S., 1982, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail, Çağrı Yayınları, İstanbul.

 • Gürgendereli R., 2015, Bir Okçuluk Risalesi; Kavsname, Turkish Studies - InternationalPeriodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/8 Spring, Ankara, p. 1313-1324.

 • Güven Ö., 1999, Geleneksel Okçuluk ve Güreş Sporunda Ahilik, 2. Uluslar arası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, KBY, Ankara, s.185-186.

 • Hasan Kerim Macit, 2015, er-Rubayî, el-Medhalu Li Dirâseti’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, Dâru’s-Selâm el-Kânûniyye, s.220.

 • Karahan A., 1980, Eski Türk Edebiyatı İncelemeleri, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları: 2659, İstanbul.

 • Küçük M.A., 2018, İslam Öncesinden Sonrasına Türk Geleneğinde Bir Yaşam Stili: Okçuluk, International Journal of Cultural and Social Studies, Volume: 4(1), s.178-191.

 • Nesai, 1981, Ebû Abdirrahman Ahmed b. Şuayb, Çağrı Yayınları, İstanbul.

 • Sancaklı S., 2010, Ahilik Ahlakının Oluşmasında Hadislerin Etkisi, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), s.1-28.

 • Telkenaroğlu M.R., 2011, İslam Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Spor Faaliyetleri, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Dergisi, Sayı:36, Erzurum, s.71-104.

 • Turan S. Ve Gürbüz F., 2019, Mehmed Emin Vahid Paşanın Minhacü’r-Rumat Adlı Eseri, PESA International Journal of Social Studies, Cilt:5, Sayı:2, s. 59-64.

 • Yücel Ü., 1999, Türk Okçuluğu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics