Conflict Management Strategies In Intergenerational E-Communication: The Strategic Importance Of Learning

Author:

Number of pages: 7079-7093
Year-Number: 2019-52

Abstract

Bu araştırmanın konusu, e-iletişimden (Akıllı telefon, Sosyal medya ve internet kullanımından) kaynaklanan kuşaklararası çatışmanın yönetimidir. Bu araştırmada, ebeveynlerin çocuklarıyla yaşadığı e-iletişim kullanımından kaynaklanan görüş farklılığını (çatışma) nasıl yönettikleri (çatışma yönetme stratejileri) incelenmiştir. Çatışma yönetimi stratejileri literatürü incelenmiş ve beş strateji tespit edilmiştir. Bu stratejilere, araştırmanın konusuna ve amacına uygun olarak öğrenme stratejisi ilave edilmiştir. Öğrenme stratejisini (öğrenme yoluyla uyum sağlama stratejisi) seçerken, bu türden çatışmayı yönetebilecek en etkili strateji olabileceği öngörüsünden yola çıkılmıştır. Ebeveynlerin çocuklarıyla yaşadıkları e-iletişim kullanımından kaynaklanan çatışmayı nasıl yönettiklerini belirlemeye yönelik olarak bir ölçeğe rastlanmadığından yeni bir ölçek geliştirilmiştir. Araştırmanın teoriye en önemli katkısı; geliştirilen ölçeğin analiz bulgularının, seçilen çatışma yönetimi stratejilerinin, ebeveynlerin çocuklarıyla yaşadıkları onların e-iletişim kullanımından kaynaklanan çatışmayı yönetmeye uyarlanabilir olduğunu göstermesidir. Bulgular ebeveynin çocuğuyla arasında e-iletişim kullanımından kaynaklanan çatışmayı yönetirken farklı durumlarda farklı stratejilere başvurduğunu göstermiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak geliştirilen hipotezlerin test sonuçları; 1- ebeveynlerin cinsiyeti ile öğrenme stratejisine başvurma eğilimi arasında (p=0,66 > 0,05) anlamlı bir ilişki olmadığını, 2- ebeveynlerin eğitim seviyesiyle, öğrenme stratejisine başvurma eğilimi arasında (p=0,000<0,05) anlamlı bir ilişki olduğunu, 3- ebeveynlerin yaşıyla, öğrenme stratejisine başvurma eğilimi arasında anlamlı bir (p=0,000<0,05) ilişki olduğunu göstermiştir. Araştırmanın sonuçları uygulamaya katkı sağlayacak niteliktedir. Makro ve mikro seviyede aile politikalarında, ebeveynler ve insan ilişkileri uzmanları tarafından bulgular tartışılabilir.

Keywords

Abstract

The subject of this research is the management of intergenerational conflict arising from e-communication (Smartphone, SNS and internet usage). This study examined how parents manage (conflict management strategies) the differences of views (conflict) arising from the use of e-communication with their children. The literature on conflict management strategies have reviewed, and five strategies have identified. The learning strategy was added to these strategies in accordance with the subject and purpose of this research. While choosing the learning strategy (adaptation through learning strategy), it was predicted that this might be the most effective strategy to manage such conflict. The findings showed that the parent used different strategies in different situations while managing the conflict arising from the use of e-communication with his child. Test results of hypotheses developed in accordance with the purpose of the research; 1- there was no significant relationship between the gender of parents and the tendency to apply to the learning strategy (p = 0.66> 0.05), 2- there was a significant relationship between the education level of parents and the tendency to apply to the learning strategy (p = 0.000 <0.05), 3- there was a significant (p = 0,000 <0,05) relationship between the age of parents and the tendency to apply to the learning strategy.

Keywords