Türkiye’de Koruyucu Aile Uygulaması İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2019-53
Language : null
Konu :
Number of pages: 7481-7489
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada Türkiye’de koruyucu aile uygulaması ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi, yapılan çalışmaların yapıldığı yıl,  tez türü, üniversite, enstitü, araştırma modeli, araştırma türü ve konusunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma tarama modelinde olup betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak epistemolojik doküman analizi kullanılmıştır. Bu amaçla çalışmaya 1977 yılından bu yana Türkiye’de yapılmış ve Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi internet sitesinden “koruyucu aile” anahtar kelimesi ile taranarak tam metnine ulaşılabilen lisansüstü tezler dahil edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler incelendiğinde 1977 yılından bu yana yapılan lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu, farklı üniversite ve enstitülerde çalışmaların yapıldığı, araştırmaların daha çok tarama türünde olduğu, deneysel çalışmalara çok az yer verildiği ve en çok sosyal hizmetler konusunda tez çalışmalarının yapıldığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study it was aimed to examine the postgraduate theses written about foster-parent practices in Turkey and to determine their year, type, university, graduate school, research model, research type and subject. This study is in screening model and descriptive method was employed in it. Epistemological document analysis was used as the data collection method. To this end, the theses written after 1977 in Turkey and of which full text were accessed using “foster-parent” key word in the website of The Council of Higher Education Thesis Center, were included in the study. As a result of the study, it was found that; majority of the theses written after 1977 was master’s theses, the studies were carried out in different universities and graduate schools, the studies were usually carried out using screening model, there were a very limited number of experimental studies and the theses were written at most in the subject of social services.

Keywords


 • Aydoğdu, F. (2016). Çocuk Evinde Kalan Çocukların Karşılaştıkları Sorunların ve Beklentilerinin

 • Aydoğdu, F. (2016). Çocuk Evinde Kalan Çocukların Karşılaştıkları Sorunların ve Beklentilerinin İncelenmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 5 (1), 63-71.

 • Aydoğdu, F., Gürsoy, F. (2018). Çocuk Evi Ve Ailesi Yanında Kalan Ergenlerin İhtiyaç Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22 (1), 59-84.

 • Baki, A., Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (42), 1-21.

 • Blythe, S. L., Halcomb, E. J., Wilkes, L., & Jackson, D. (2012). Perceptions of long-term female foster- carers: I'm not a carer, I'm a mother. British Journal of Social Work, 43(6), 1056-1072.

 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.

 • Canali, C., Maurizio, R., Vecchiato, T. (2016). Foster care: motivations and challenges for foster families. Social Work & Society, 14(2).

 • Erdim, L. (2019). Alkolizmin Aile ve Çocuk Üzerine Etkisi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 6 (1), 193-200.

 • Greene, J. C. (2005). "The generative potential of mixed methods inquiry". International Journal of Research & Method in Education, 28 (2), 207 – 211.

 • Karatay, A. (2017). Türkiye’de Koruyucu Aile: Kökenleri, Gelişimi ve Bugünü. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 389-427.

 • MacGregor, T. E., Rodger, S., Cummings, A. L., Leschied, A. W. (2006). The needs of foster parents: A qualitative study of motivation, support, and retention. Qualitative Social Work, 5(3), 351-368.

 • Mohd, A., Kadir, N. A. (2012). Protection of children in Malaysia through foster care legislation and policy. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 4(1), 63-72.

 • Pannilage, U. (2017). Impact of family on children’s wellbeing. Journal of Sociology and Social Work, 5(1), 149-158.

 • Studer, J. J. (2014). Exploring the experience of biological children of foster parents: their views on family as adults.

 • Williams-Mbengue, N. (2016). The social and emotional well-being of children in foster care. In National Conference of State Legislatures.

 • Vatansever Bayraktar, H., Girgin, S. (2018). Türkiye’de 2005-2018 Yılları Arasında Eğitim BilimleriAlanında Örgütsel Adanmışlık Konusunda Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (77), 239-254.

 • Yazıcı, E. (2014). Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2), 247-270.

 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı), Ankara, Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics