Suriyeli Sığınmacıların Kentsel Uyumu: Kırşehir Örneği

Author :  

Year-Number: 2019-49
Language : null
Konu :
Number of pages: 6448-6464
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç, tarihsel süreci çok eskilere dayanan bir olgu olup göçün siyasi, kültürel, ekonomik, iç/dış savaşlar gibi nedenler başta olmak üzere birçok nedeni bulunmaktadır. Nitekim Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle bugün milyonlarca Suriyeli, ülkelerini terk ederek başka ülkelere yerleşmek zorunda kalmıştır. Göç etmek durumunda kalan Suriyelilere yardım elini uzatan ülkelerin başında ise Türkiye gelmektedir. Ancak göç olgusu, hem göç eden hem de göç edilen bölgedeki halk için bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Yapılan bu çalışmada, Suriye’de çıkan iç savaş nedeniyle Kırşehir iline yerleşen sığınmacıların yaşadıkları sorunlar ele alınmaya çalışılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, Kırşehir ilindeki 107 erkek ve 90 kadın olmak üzere 197 Suriyeli sığınmacı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak tam yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Suriyelilerin kendi kültürleriyle Türk kültürünün benzerlik göstermesi nedeniyle Türkiye’de çok fazla sosyal ve kültürel bir sorun bir yaşamadıkları, ancak istihdam ve ekonomi konularında bazı sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Migration is a phenomen whose historical process is very old and has many reasons such as political, cultural, economic and internal/external. As a matter of fact, because of the civil war in Syria, millions of Syrians have been forced to leave their country and settle in other countries. At the beginning of the rest of the country extended a helping hand to the Syrians come to immigrate Turkey. However, the phenomenon of the immigration brings with it a number of cultural and economic problems for both immigrants and the immigrants in the region. In this study, because of the civil war in Syria, the problems of Syrian refugees who settled in Kırşehir province in urban areas have been tried to be addressed. The study group consisted of 197 Syrian refugees, 107 male and 90 female in Kırşehir. In the study, structured interwiew form was used as a data collection tool and descriptive analysis apprach was used for data analysis. Study results show the Syrian in Turkey because of the similarity of their culture with Turkish culture very few a problem, because they are a living cultural communication, it was determined that having some problems in employment and economy.

Keywords


 • Akkaş, İ. (2015). Suriyeliler: Sınırlar ötesindeki yaşam mücadelesi. Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 5(1),

 • Akkaya, A. (2013). Suriyeli mültecilerin Türkçe algıları. Ekev Akademi Dergisi, 56(56), 179-190.

 • Akşit, G., Bozok, M. ve Bozok, N. (2016). Zorunlu göç, sorunlu karşılaşmalar: Hisar Köyü, Nevşehir’deki Suriyeli göçmenler örneği. Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2, 92-116.

 • Apak, H. (2014). Suriyeli göçmenlerin kente uyumları: Mardin örneği Mukaddime, 5(2), 53-70.

 • Apak, H. (2015). Suriyeli göçmenlerin gelecek beklentileri: Mardin örneği. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 125-142.

 • Ardıç Çobaner, A. (2015). Çocuk hakları bağlamında Suriyeli mülteci çocukların haberlerde temsili. Marmara İletişim Dergisi, 24, 27-54.

 • Atılkan, B. (2016). Mülteci sorunları. F. Aydın (Ed.), Günümüz Dünya Sorunları içinde (241-270) Pegem Akademi: Ankara.

 • Aydın, İ. (2016). Dış Göçlerin Türk Ekonomisine Etkileri: Suriye Kaynaklı Dış Göçün İktisadi Açıdan İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (Yükseklisans Tezi). Türk Hava Kurumu Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Bal, H. (2002). Kent Sosyolojisi. Isparta: Fakülte Kitabevi.

 • Bozbeyoğlu, E. (2015). Mülteciler ve insan hakları. Moment Dergisi, 2(1), 60-80.

 • Buz, S. (2003). Aile politikalarına mülteciler boyutunda bir bakış. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 6(6), 55-63.

 • Castles, S. ve Miller, J. M. (2008). Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 • CIA. (2019). The world factbook. Centrel intelligance agency. https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/bg.html (Erişim Tarihi: 10.10.2019).

 • Çoban-İçağasıoğlu, M. A. (2011). Göçmen Ailelerin Uyum Süreci: Kaynaklar ve Engeller. Y. Özkan (Ed.), Sosyal Dışlanma ve Aile: Sosyal Hizmet Müdahalelerinde Güçlendirme Yaklaşımı içinde (107123). Ankara: Maya Yayınevi.

 • Demirbaş, Ç. Ö., Dikmenli, Y., Gafa, İ. (2018). Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilerin vatan algısına ilişkin görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,13(2), 253-266.

 • Deniz, O. (2009). Mülteci hareketleri açısından Van kentinin durumu ve kentteki mültecilerin demografik profili. Doğu Coğrafya Dergisi, 14(22), 187-204.

 • Deniz, T. (2014). Uluslararası göç sorunu perspektifinde Türkiye. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 181(181), 175-204.

 • Doğan, B., & Karakuyu, M. (2016). Suriyeli göçmenlerin sosyoekonomik ve sosyokültürel özelliklerinin analizi: İstanbul Beyoğlu örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, (33), 302-333.

 • Erkan, E. (2016). Suriyeli Göçmenler ve Dini Hayat: Uyum, Karşılaşma, Benzeşme Gaziantep Örneği. İlahiyat Akademi, 3(4), 1-35.

 • Giddens, A. ve Sutton, P.W. (2014). Sosyolojide Temel Kavramlar. A. Esgin (Çev.). Ankara: Phoenix.

 • Güngör, M., Bulut, Y. (2008). Ki-kare testi üzerine. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 7(1), 84-89.

 • Güran Yiğitbaşı, K. (2016). Medya ve mültecileri sivil toplum üzerinden okumak: Mülteci-der örneği. Marmara İletişim Dergisi, 25, 53-76

 • Harunoğulları, M. (2016). Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği. Göç Dergisi, 3(1), 29- 63.

 • Harunoğulları, M., ve Cengiz, D. (2014). Suriyeli göçmenlerin mekânsal analizi; Hatay (Antakya) örneği. TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, 23-24.

 • Ihlamur-Öner, S. G. (2014). Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yönelik politikası. Ortadoğu Analiz

 • İçduygu, A. (2003). Irregular Migration in Turkey. IOM Migration Research Series, Geneva: IOM Publication.

 • İltica ve Göç Mevzuatı (2005). BMMYK Türkiye ve İçişleri Bakanlığı Ortak Yayını. Ankara: Başkent Matbaası.

 • Kap, D. (2014). Suriyeli mülteciler: Türkiye’nin müstakbel vatandaşları. Akademik Perspektif, 1, 30-35.

 • Kara, P. ve Korkut, R. (2010). Türkiye’de göç, iltica ve mülteciler. Türk İdare Dergisi, 467(1), 153-162.

 • Karaca, S. (2013). Kayıt dışı Mülteciler, kayda değer sorunlar. Analist Dergisi, 31, 72-73.

 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Karasu, M. A. (2016). Şanlıurfa'da Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Kentle Uyum Sorunu. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3).

 • Kartal, B. ve Başçı, E. (2014). Türkiye'ye yönelik mülteci ve sığınmacı hareketleri. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 275-299.

 • Kaynak, S., Arslan, İ., Alancıoğlu, E., Koçakoğlu, M. A. (2016). Göçün Sosyo-Ekonomik Sonuçları: Suriyeli Göçmenler. 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi: “Göç, Yoksulluk ve İstihdam (Bildiriler Kitabı). Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu.

 • Kaypak, Ş., Bimay, M. (2016). Suriye savaşı nedeniyle yaşanan göçün ekonomik ve sosyo-kültürel etkileri: Batman örneği. Yaşam Bilimleri Dergisi, 6(1), 84-110.

 • Koçak, H. (2011). Kent-kültür ilişkisi bağlamında Türkiye’de değişen ve dönüşen kentler. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 259-269.

 • Kolukırık, S. (2009). Mülteci ve sığınmacı olgusunun medyadaki görünümü: Medya politiği üzerine bir değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 1-20.

 • Korkmaz, A. (2016). Suriyeli sığınmacılardan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Hassasiyetler, 3(6), 83-116.

 • Kutbay, D., Buzkıran H. (2013). Arap Baharı’nın Türkiye’ye olan ekonomik ve sosyal etkileri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1),147-162.

 • Mercan Uzun, E., Bütün, E. (2016). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Suriyeli Sığınmacı Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar Hakkında Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 72-83.

 • Neuman, W. L. (2016). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. S. Özge (Çev.). İstanbul: Yayınodası Kitapçılık.

 • Nurdoğan, K. Dur, B., Öztürk, M. (2017). Türkiye’nin mülteci sorunu ve Suriye krizinin mülteci sorununa etkileri. İş ve Hayat, 3, 217-238.

 • Önen, C. Güneş, G. Türeme, A., Ağaç, P. (2014). Bir mülteci kampında yaşayan Suriyelilerde depresyon ve anksiyete durumu. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 223-230.

 • Özekmekçi, M. İ. (2010). Tehdit sınırını geçemeyen göçmen. Hayat Sağlık Dergisi, 2, 44-48.

 • Peker, B. ve Sancar, M. (2001). Mülteciler ve İltica Hakkı: Yaşamın Kıyısındakilere Hoş geldin Diyebilmek. Ankara: İnsan Hakları Derneği İktisadi İşletmesi.

 • Sağlam, H. İ., Kanbur, N. İ. (2017). Sınıf öğretmenlerinin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 310-323.

 • Samsum, N., Mebrek, H. (2017). Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Gelecek Beklentileri ve Bunu Etkileyen Faktörler. http://journaloflaw.online/wp-content/uploads/2018/10/vol-2.2-3-2018.pdf (Erişim Tarihi: 05.10.2019).

 • Sandal, E. K. Hançerkıran, M., Tıraş, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ve Gaziantep İlindeki yansımaları. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 461-483.

 • Şener, B. (2017). Soğuk savaş sonrası dönemde uluslararası göç olgusu ve ulusal güvenlik üzerindeki etkileri üzerine bir değerlendirme. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-31.

 • Taş, H. Y.,Küçükoğlu, M. ve Özcan Selami (2016). Türkiye’de bulunan Suriyeli göçmenlerin barınma ve istihdam sorunları. I. Uluslararası gerçek ve umut arasında Suriyeli mülteciler sorunu sempozyumu. Bildiriler kitabı. 6-7 Mayıs 2016.

 • Tuğsuz, N., Yılmaz, A. (2015). Siyasi partilerin mülteci politikaları. Seta Perspektif, 106, 1-6.

 • TUİK. (2009). 2008 Yoksulluk Çalışması Sonuçları. Ankara: Haber Bülteni.

 • Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci davranışı ve toplumsal etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin bir değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi, 2(2). 29-63.

 • Uluslararası Göç Örgütü. (2013). Uluslararası göç hukuku: Göç terimleri sözlüğü. (2. Baskı). Cenevre: Uluslararası göç örgütü yayınları.

 • URL 1: http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/merkez/gocmen-sayisi-258-milyona-ulasti- 40989550 (Erişim Tarihi: 13.10.2019).

 • URL 2: https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri (Erişim Tarihi: 13.10.2019).

 • USAK. (2013). Sınırlar Arasında Yaşam Savaşı Suriyeli Mülteciler Alan Araştırması. Ankara: Karınca Ajans Yayıncılık

 • Uzun, A. (2015). Günümüzün sosyal ve ekonomik sorunu olan Suriyelilerin mülteci ve ekonomi hukuku bakımından değerlendirilmesi. Ankara Barosu Dergileri, 73(1), 105-120.

 • Ünal, S. (2014). Türkiye’nin beklenmedik konukları: ‘Öteki’ bağlamında yabancı göçmen ve mülteci deneyimi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 6(3), 65-89.

 • Yıldırımalp, S., İyem, C. (2017). Suriyeli sığınmacıların toplumsal kabul ve uyum sürecine ilişkin bir araştırma. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 107-126.

 • Yıldırımalp, S., İyem, C. (2017). Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Kabul ve Uyum Sürecine İlişkin Bir Araştırma. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 107-126.

 • Yıldız, Ö. (2013). Türkiye Kamplarında Suriyeli Sığınmacılar: Sorunlar, Beklentiler, Türkiye ve Gelecek Algısı. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 16(1), 140-169.

                                                                                                    
 • Article Statistics