Türkiye’de Uyuşturucu Madde Kaçakçılığına Karşı Uygulanan Güvenlik Politikaları ve Ekonomiye Etkileri

Author :  

Year-Number: 2019-49
Language : null
Konu :
Number of pages: 6208-6226
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uyuşturucu, toplumların bugününü ve yarınını tehdit eden, özellikle genç kuşakları esir alan çok katmanlı, çok boyutlu bir sorun haline dönüşen bir olgu olmakla birlikte bireylerin ruh ve beden sağlığında derin yaralar açan ve toplum bünyesinde tahribatlara neden olan ülkelerin gelişmişlik düzeyini etkileyen önemli bir zarar faktörüdür. Uyuşturucu kullanımı halkın huzur ve güvenliğini hiçe sayarak; toplumun sosyal ve ekonomik menfaatlerini derinden zedelemekte, toplumsal adalet anlayışını ve hukukun temel ilkelerini sarsmaktadır. Uyuşturucu ile bağlantılı suçlarla mücadele faaliyetleri kamu düzeninin ve devlet otoritesinin korunması bireylerarası gelir dağılımındaki adaletin sağlanması, toplum güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi, demokratik ve ahlaki değerlerin zayıflatılmaması gibi bir ülkenin ekonomik ve sosyal istikrarı yakalayabilme ve devam ettirebilme çabalarındaki en önemli faktörlerden biri olmuştur. Uyuşturucu ile ilgili olan suçların oluşumu ile birlikte en büyük zararı ülkelerin ekonomileri görmektedir. Suçların yoğun olarak işlendiği ülkelerde, güvenlik harcamaları da aynı şekilde artmakta; ülkelerin kaynakları bir yandan mali suçların işlenmesiyle yağmalanırken, diğer yandan bu kaynaklar sonucu oluşan güvenlik açığının giderilmesinde kullanılmaktadır. Bu suçlarla mücadelenin yetersiz kaldığı durumlarda ise, bireyler arasında gelir dağılımındaki eşitsizliğin artarak adalet anlayışının zarar gördüğü, toplum içerisindeki huzursuzluğun tetiklendiği ve sosyal yönden kirlenmenin meydana geldiği görülmektedir. Zira toplum içerisindeki sosyal kirlenme, siyasi kirlenmeye de dayanak teşkil etmekte ve bu olumsuz durum devlete olan güvenin sarsılmasına ve devlet otoritesinin zayıflamasına sebep olmakla birlikte ülkelerin ekonomik ve sosyal dokusuna ciddi zararlar veren ve bu sebeple topluma ağır maliyetler yükleyen örgütlerle mücadelenin ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Uyuşturucu Madde kavramı, Uyuşturucu Madde Piyasası, Devlet bünyesinde uyuşturucu ile mücadele politikaları verilerden yola çıkılarak elde edilen sonuçların ekonomik yansımaları değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığından alınan bilgi ve belgelere dayalı olarak Türkiye’de suç ekonomisi kapsamında Uyuşturucu madde ile mücadelede uygulanan güvenlik politikaları ve bu politikaların Ekonomik yansımalarının yer aldığı 2005-2012 yıllarına ait veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

Keywords

Abstract

Drugs are a multi-layered, multi-dimensional problem that threatens societiestoday and tomorrow, especially capturingyoungergenerations, but it is an important harmfactor affecting the developmentlevel of countries that cause deepwounds in the mental and physical health of individuals and cause destruction in the society. The use of drugsdisregards the peace and security of the public; it deeplyundermines the social and economic interests of society and undermines social justice and fundamentalprinciples of law. The fight against drug-related crime has been one of the most important factors in a country's efforts to achieve and maintain economic and social stability, such as the protection of public order and state authority, ensuringjustice in the interpersonalincomedistribution, not compromising public security, and underminingdemocratic and moral values. With the occurrence of drug-related offenses, the economies of countries suffer the most. In countries where crimes are committed intensively, security expenditures are also increasing; While the resources of the country are looted by financial crimes, they are used to eliminate the security gap caused by these resources. In cases where the fight against these crimes is inadequate, it is seen that inequality in incomedistribution among individuals is increasinglydamaged by the understanding of justice, unrest in society is triggered and social pollutionoccurs. Because social pollution in society constitutes the basis of political pollution and this negative situation causes the trust in the state and weakens the authority of the state, but it shows how important it is to struggle with the organizations that cause seriousdamages to the economic and social texture of the countries and therefore put heavycosts on the society. . in this study, the economic reflections of the dataobtained from the concept of drugs, drug market, anti-drugpolicies in the State are evaluated. These assessments Ministry of Interior Police General Directorate of Anti-Smuggling and data of the Organized Crime Agency based on information and documents received from the presidential security policiesapplied in the fight against drugswithin the scope of the criminal economy, Turkey 2005-2012 year has been prepared based.

Keywords


 • Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Türkiye Uyuşturucu Raporu, Ankara, 2012.

 • Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Türkiye Uyuşturucu Raporu, Ankara, 2012.

 • Çıtır, Burak Uluslararası Afyon Anlaşmalarında Osmanlı İmparatorluğu, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, Cilt/Volume: I, Sayı/Issue: 1, Yıl/Year: 2015, s.33

 • EMCDDA, Annual Report, (Yıllık Rapor). Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2009 EMCDDA, Ulusal Raporu (2012 Verileri) Reitox Ulusal Temas Noktası, TUBİM, 2013.

 • INCB (2008), EUROPOL (2009). OCTA EU Organised Crime and Threat Assesment(OCTA AB Organize Suçlar ve Tehdit Değerlendirmesi Raporu). Hague: Europol.2009

 • Kayıhan, Siraceddin, Afyon ve Diğer Uyuşturucu Maddeler, İstanbul: Ahmet Sait Matbaası 1946.

 • KOM. Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Türkiye Raporu. Ankara: KOM Yayınları. 2012. KOM. Kokain. Ankara: KOM Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2012.

 • Mali Suçları Araştırma Kurulu, MASAK Faaliyet Raporu, 2012.

 • Resmi Gazete, 11 Haziran 2009, Sayı No: 27255

 • Resmi Gazete, 12 Ekim 2004, Kanun No: 5237,Resmi Gazete, 12 Mayıs 1967, No: 12596Resmi Gazete, 19 Haziran 1986 No: 19139Resmi Gazete, 25 Kasım 1995, No: 22474Resmi Gazete, 7 Mart 1981, No: 17272

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, TBMMZC, 60/120/14-391. TUBİM Türkiye Uyuşturucu Raporu, Ankara. 2009.

 • TUBİM Türkiye Uyuşturucu Raporu, Ankara. 2011

 • TUBİM, Türkiye Uyuşturucu Raporu, Ankara, 2012 Türk Ceza Kanunu Madde 282

 • Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Uyuşturucu Başta Olmak Üzere Madde Bağımlılığı ve KaçakçılığıSorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, Ankara.2008

 • Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi, (2013-2018), Ankara, 2013

 • UNODC, Addiction, Crime and Insurgency: TheTransnationalThreat of Afghan Opium, (Bağımlılık, Suç ve İsyan: Uluslararası Afgan Afyonu Tehdidi). Vienna: United Nations.2009

 • UNODC, Global AfghanOpiumTrade: A threatassessment. Vienna: United Nations Publications.2011UNODC, TheChallange of newphschoactive substances. Vienna: United Nations Publications.2013

                                                                                                    
 • Article Statistics