Karma Yöntem Araştırmalarına Bütüncül Bir Bakış

Author :  

Year-Number: 2019-49
Language : null
Konu :
Number of pages: 6250-6260
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda karma araştırmaların sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanması dikkate alındığında, araştırmacıları karma yöntem kullanmaya yönelten nedenleri ortaya çıkarmanın ve karma araştırmaların doğasını anlamanın ne derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Karma yöntem araştırmaları en az bir nicel ve bir nitel yaklaşım içeren araştırma desenleri olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla karma yöntemle yürütülen bir araştırmada nicel ve nitel yaklaşımların öngördüğü pek çok yöntemin kullanıldığını ve araştırma sorularına cevap verebilecek şekilde bu yöntemler aracılığıyla elde edilen sonuçların bütüncül bir yaklaşımla birleştirildiğini söylemek mümkündür. Yapılan çalışmada da karma yöntem araştırması, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu kapsamda karma yöntem araştırması öncelikle kavramsal açıdan incelenmekte ve yöntemin kullanılmasına yönelik gerekçeler üzerinde durulmaktadır. Sonrasında karma yöntem araştırmasının uygulanması aşamasında kullanılan desenler hakkında bilgi verilerek bu desenlerin seçilmesinde dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durulmaktadır. Daha sonra karma yöntem araştırma süreci araştırma amacının belirlenmesi, araştırma sorularının belirlenmesi, örneklem seçimi, veri toplama, verilerin analizi ve yorumlanması aşamaları kapsamında incelenmektedir. Son olarak karma yöntem araştırmalarında geçerliliğin sağlanmasında dikkate alınan geçerlilik türlerinden bahsedilmektedir.

Keywords

Abstract

Considering the widespread use of mixed research in social sciences in recent years, how important it is to find out the reasons that lead researchers to use mixed methods and to understand the nature of mixed research. Mixed-method research can be defined as research patterns involving at least one quantitative and one qualitative approach. Therefore, it is possible to say that in a research conducted with mixed methods, many methods that are foreseen by quantitative and qualitative approaches are used and the results obtained through these methods are combined with a holistic approach in order to answer research questions. In this study, mixed method research is handled with a holistic approach. In this context, mixed method research is primarily examined conceptually and the reasons for using the method are emphasized. Afterwards, information about the patterns used in the implementation of the mixed method research is given and the issues that need to be considered in selecting these patterns are emphasized. Then, mixed method research process is determined within the scope of determination of research purpose, determination of research questions, sample selection, data collection, analysis and interpretation of data. Finally, the validity types that are taken into consideration in the validity of mixed method researches are mentioned.

Keywords


 • Baki, A. ve Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler

 • Baki, A. ve Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21.

 • Balcı, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Brannen, J. (2005). Mixed Methods Research: A discussion paper, ESRC National Centre for ResearchMethods NCRM Methods Review Papers. 01.05.2019 tarihinde http://eprints.ncrm.ac.uk/89/1/MethodsReviewPaperNCRM-005.pdf adresinden erişilmiştir.

 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (A. Aypay, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi (Y. Dede ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık (Orijinal Yayın Tarihi: 2011).

 • Daley, C. E., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Attributions toward violence of male juvenile delinquents: A concurrent mixed methods analysis. Journal of Social Psychology, 144, 549–570.

 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2000). Handbook of qualitative research. Sage Publications, Inc.

 • Gökçek, T. (2014). Karma yöntem araştırması. Mustafa Metin (Edt.) Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (375-407). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Greene, J. C., Caracelli, V. J., & Graham, W. F. (1989). Toward a conceptual framework for mixed-method evaluation designs. Educational Evaluation and Policy Analysis, 11(3), 255–274.

 • Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose timeLeech, N. L., & Onwuegbuzie, A. J. (2009). A typology of mixed methods research designs. Quality & Quantity, 43(2), 265-275.

 • Morse, J. M. (2003). Principles of mixed methods and multimethod research design. In A. Tashakkori andC. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research (189–208). Thousand Oaks, CA: Sage.

 • Morse, J. (1991). Negotiating commitment and involvement in the nurse–patient relationship. Journal of Advanced Nursing, 16, 455–468.

 • Onwuegbuzie, A. J., & Johnson, R. B. (2006). The validity issue in mixed research. Research in the Schools, 13(1), 48-63.

 • Onwuegbuzie, A. J., & Leech, N. L. (2004). Enhancing the interpretation of significant findings: The role of mixed methods research. The Qualitative Report, 9(4), 770-792.

 • Onwuegbuzie, A. J., & Teddlie, C. (2003). A framework for analyzing data in mixed methods research. InA. Tashakkori and C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research (351– 383). Thousand Oaks, CA: Sage.

 • Senne, T. A., & Rikard, G. L. (2002). Experiencing the portfolio process during the internship: Acomparative analysis of two PETE portfolio models. Journal of Teaching in Physical Education, 21, 309- 336.

 • Steckler, A., McLeroy, R. K., Goodman, R. M., Bird, S. T., & McCormick, L. (1992). Toward integrating qualitative and quantitative methods: An introduction. Health Education Behavior, 19(1), 1-8.

 • Tashakkori, A., & Creswell, J. (2007). The new era of mixed methods. Journal of Mixed Methods Research, 1 (1), 3-8.

                                                                                                    
 • Article Statistics