Kırıkkale’nin Sığınmacı Kadınlarının Dilinden Sığınmacı Kadın Olmak: Sosyolojik Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2019-49
Language : null
Konu :
Number of pages: 6188-6207
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz En genel anlamda yer değiştirme hareketi olarak tanımlanan göçün, çok farklı boyutları ve etkilenenleri söz konusudur. Göç sürecinde önceleri edilgen olduğu düşünülen kadının, son yıllarda yapılan çalışmalarla, aslında etken bir konumda olduğu görülmüştür. Buna göre göç kararının alınma sürecinden başlayarak, göç sırası ve gidilen ülkeye uyum süreçlerinde kadınlar oldukça önemli ve etkin fonksiyonlar yüklenmektedirler. Kadınların eğitim seviyesinin düşük olması ve ataerkil bir toplumsal yapı içerisinde olmalarından kaynaklı, göç sürecinin karar alıcıları değil, alınan kararın uygulayıcıları konumunda oldukları düşünülmüştür. Göç sırasında kadın, göç eden bir birey olmanın dışında, anne ve eş olmaya devam etmektedir. Göç ettikleri yerde bir yandan ailesini bir arada ve güvende tutmaya çalışan kadın, diğer yandan varış noktasına uyum sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca, daha önce hiç ev dışında çalışmamış olan kadın, dilini dahi bilmediği yabancı bir coğrafyada çalışmak zorunda da kalabilmektedir. Ancak ana dilini, sosyo-kültürel ve ekonomik yapılanmasını bilmediği bir ülkede, ailesi için yaşam mücadelesi vermeye çalışan kadının bu mücadelesi çok da kolay olmamaktadır. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde teorik olarak göç olgusu ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Kırıkkale’de sığınmacı olarak yaşayan 20 kadın ile yarı yapılandırılmış görüşme verisi yer almaktadır. Sığınmacı statüsündeki kadınlarla yapılan görüşmelerden elde edilen veriler teorik kısımdaki bilgiler ışığında sosyolojik bakış açısı ile yorumlanarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmadan elde edilecek verilerin yerel yöneticiler tarafından değerlendirilmesi durumunda, sığınmacı kadınlara yönelik önyargıların bir ölçüde kırılacağı ve Kırıkkale’nin sosyo-kültürel yapısına uyum sağlamalarını kolaylaştıracağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Abstract In its most general sense, migration, defined as a displacement movement, involves many different dimensions and influences. Recent studies reveal that women, who are thought to be passive, are actually active. Accordingly, women carry out very important and play effective functions from the migration decision, sequence of migration and adaptation to the migrated country. Because of the patriarchal structure, the level of education of the woman is low, and women live their life by executing the taken decisions rather than taking decisions. This is not compatible with the obligations imposed on women on migration process. Women, who have been living for many years in a passive way, have an important function starting from the decision of the immigration process. During migration, the woman continues to be a mother and wife in addition to being an individual. While they are migrate, they continue to keep-up their family, help the adaptation to where they are migrate; on the other hand they also have to economically support their family and work at outside. However, it is not easy for women to try to stay alive with their family without knowing the language, socio-cultural and economic structure of the migrated country, therefore, asylum-seeking women find themselves in a much more challenging struggle than the other members of the family. This study consists of two parts. In the first part, the phenomenon of migration is discussed theoretically. In the second part, there is the date of semi-structured interviews made with 20 women living in Kırıkkale as an asylum seeker. The data obtained from the interviews with women in the asylum-seeker status have been tried to be interpreted with a sociological point of view in the light of the information in the theoretical section. In case the local authorities considers the data emerging from this study, it is expected that living conditions of asylum seekers will improve and this will play an important role in Turkey’s integration.

Keywords


 • Altuğ, Y. (1963). Vatansızlar Hakkında İki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 29(1-2), 201-217

 • Aydın, R., Körükcü, Ö., & Kabukçuoğlu, K. (2017). Bir göçmen olarak anneliğe geçiş: riskler ve engeller. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar-Current Approaches in Psychiatry, 9(3), 250-250.

 • Barkın, E. (2004). 1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi. Ankara Barosu Dergisi, (1), 331-360.

 • Baş, M., Molu, B., Tuna, H. İ., & Baş, İ. (2017). Göç Eden Ailelerin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Değişiminin Kadın Ve Çocuk Yaşamına Etkisi. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 6(3).

 • Başterzi, A. D. (2017). Mülteci, Sığınmacı ve Göçmen Kadınların Ruh Sağlığı. Current Approaches in Psychiatry/Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, 9(4).

 • Bhasin, K. (2003). Toplumsal Cinsiyet-Bize Yüklenen Roller, çev. A. Coşkun, İstanbul: Kadav.

 • Buz, S. (2007). Göçte kadınlar: Feminist yaklaşım çerçevesinde bir çalışma. Toplum ve Sosyal Hizmet, 18(2), 37-50

 • Caner, E. (2004). Kutsal fahişeden bakire Meryem'e: toprak ve kadın. Su Yayınları.

 • Çiçekli, B. (2009). Uluslararası Göç Hukuku; Göç Terimleri Sözlüğü. Uluslararası Göç Örgütü.

 • Erkal, M. (1998). Sosyoloji, İstanbul: Der Yayınları.

 • Erol, D. D. (2013). Toplumsal cinsiyet bağlamında Türkiye yazılı basınında şiddet haberleri ve haber fotoğrafları, Selçuk İletişim, 8(1), 192-211.

 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji, (Çev: H. Özel ve C. Güzel). Ankara: Ayraç Yayınları.

 • Ihlamur-Öner S.G., Öner N.A. Ş., Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar, Tartışmalar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012

 • İlkkaracan, P. İlkkaracan, İ. (2017), 1990’lar Türkiye’sinde Kadın ve Göç, Bilanço 98: 75 Yılda Köylerden Şehirlere, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları

 • Scott, J. (2007). Toplumsal Cinsiyet Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi (Çev: A. T. Kılıç), İstanbul: Agora Kitaplığı Yayınları.

 • Şahin, C. (2014). Yurt dışı göçün bireyin psikolojik sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin kuramsal bir inceleme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2).

 • Şeker, D. Uçan, G. (2016). Göç Sürecinde Kadın, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1).

 • Şenol, D. Kaya, H.E. (Edt.) (2018). Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, İstanbul: Lisans Yayınları.

 • Tuzcu, A. Ilgaz, A. (2015), Göçün Kadın Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri, Psikiyatride Güncel yaklaşımlar, 7(1), 56-67

 • Ünal, S. (2014). Türkiye'nin Beklenmedik Konukları:" Öteki" Bağlamında Yabancı Göçmen ve Mülteci Deneyimi, Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 6(3), 65-89.

 • Taneri, G. (2011). Uluslararası Hukukta mülteci ve sığınmacıların geri gönderilmemesi (non-refoulement) ilkesi (Doctoral dissertatio), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Ulutaş, Ç. Ü., & Kalfa, A. (2009). Göçün kadınlaşması ve göçmen kadınların örgütlenme deneyimleri, Fe Dergi: Feminist Eleştiri, 1(12), 13-25.

 • Ünalan, T. (1998). Türkiye’de iç göçe ilişkin veri kaynaklarının değerlendirilmesi. Türkiye’de İç Göç, Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri Konferansı (June 6–8, 1998, Bolu-Gerede) Bildiriler Kitabı. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 91-103.

 • West, C., Zimmerman, D. H. (1987). Doing gender. Gender & society, 1(2), 125-151.

 • Yalçın, C. (2004), Göç Sosyolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık Ziya, O. (2012). Mülteci-Göçmen Belirsizliğinde İklim Mültecileri. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:99, ss.229-240.

                                                                                                    
 • Article Statistics