Turistik Destinasyon Olarak Kars’ın Tercih Edilmesinde Sosyal Medya Paylaşımlarının Motivatör Etkisi: Doğu Ekspresi Örneği

Author :  

Year-Number: 2019-49
Language : null
Konu :
Number of pages: 6174-6187
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, bilgi teknolojisi araçlarının da çeşitlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu çeşitlenmeyle birlikte sosyal medya araçlarının insan hayatındaki önemi artmakta ve gün geçtikçe sosyal medya kullanıcı sayısı çoğalmaktadır. İnsanlar yaşamlarındaki değişimleri, seyahat ettikleri yerleri, yemek tercihlerini ve günlük hayatlarındaki birçok olayı sosyal medya ortamlarında paylaşmaktadırlar. Özellikle turizm sektöründe sunulan hizmetlere yönelik deneyim yaşayan tüketicilerin yaptıkları yorumların rolü önem arz etmektedir. Bu çalışmada, turistik tüketicilerin Kars destinasyonunu tercih etmelerinde sosyal medya paylaşımlarının rolü belirlenmeye çalışılmıştır. Kars destinasyonunu ziyaret eden Doğu Ekspresi yolcularına yönelik anket uygulaması yapılmış ve katılımcıların seyahat süreçlerinde sosyal medya kullanım düzeyleri, destinasyon seçiminde en çok hangi bilgi kaynaklarından yararlandıkları ve sosyal medya kullanım sıklıkları gibi konular araştırılmıştır. Temel analiz yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada, sosyal medyanın destinasyon seçiminde ve tatil süreçlerinde etkili bir faktör olduğu ve bu süreçte katılımcıların tarihi-kültürel yerler ve yöresel ürünler gibi sosyal medyadaki paylaşımlardan daha fazla etkilendiğine yönelik bulgulara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Rapid developments in the field of technology contribute to the diversification of information technology tools. With this diversification, the importance of social media tools in human life is increasing and the number of social media users is increasing day by day. People share the changes in their lives, places they travel, food choices and many events in their daily lives in social media. The role of the comments made by the consumers who are experienced in the services provided especially in the tourism sector is important. In this study, the role of social media sharing in the choice of touristic consumers for Kars is tried to be determined. A survey was conducted for the Eastern Express passengers visiting the Kars destination, and subjects such as the levels of social media use in the travel processes, the information sources most used in destination selection, and the frequencies of social media use were investigated. In the study using basic analysis methods, it was found that social media was an effective factor in destination selection and holiday processes, and in this process, it was found that the participants were more affected by social media sharing such as historical-cultural places and local products.

Keywords


 • ATADİL, H. (2011). Otel İşletmelerinde Sosyal Medya Pazarlaması: Turizm Tüketicilerinin Sosyal

 • AYMANKUY, Ş. (2011). Yerli Turistlerin İnternet Ortamındaki Şikayetlerinin Satın alma Kararlarına

 • AYMANKUY, Y., SOYDAŞ, M. ve SAÇLI, Ç. (2013). Sosyal Medya Kullanımının Turistlerin Tatil

 • BAYRAM, M., GÖRKEM, O. ve BAYRAM, Ü. (2016). Sosyal Medya ve Destinasyon Pazarlaması

 • ÇETİNSÖZ, B. ve AKDAĞ, G. (2015). Yerli Turistlerin Tatil Sürecinde Sosyal Medya Kullanımı ve Tatil

 • Mayıs 2015, (ss.649-662).

 • ÇİÇEK, E., PALA, U. ve ÖZCAN, S. (2013). Destinasyon Tercihinde Web Sitelerinin Önemi: Yerli

 • ÇİFTÇİ, H. (2016). Turistik Destinasyon Ürünlerinin Popülerleşmesinde Sosyal Medyanın Rolü. Akademik

 • Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 33, Kasım 2016, s. 544-551.

 • DALGIN, T., ve ORUÇ, M. (2014). Turistik Tüketicilerin Tercihlerinde Sosyal Medyanın Etkisi: Amasya

 • DINA, R. and SABOU, G. (2012). Influence of social media in choice of touristic destination, Cactus

 • EROL, G. ve HASSAN, A. (2014). Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Medya Kullanımının

 • ERÖZ, S. ve DOĞDUBAY, M. (2012). Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi,

 • ERYILMAZ, B. (2014). Sosyal Medya Kullanımının Müşteri Tercihleri Üzerine Etkileri: Konaklama

 • ERYILMAZ, B. ve ŞENGÜL, S. (2016). Sosyal Medyada Paylaşılan Yöresel Yemek Fotoğraflarının

 • Nisan 2016, 1(1): 32-41.

 • EŞİTTİ, Ş. ve IŞIK, M. (2015). Sosyal Medyanın Yabancı Turistlerin Türkiye’yi Tatil Destinasyonu Olarak

 • FOTIS, J. (2015). The Use of Social Media and Its Impacts on Consumer Behaviour: The Context of

 • FOTIS, J., BUHALIS, D., and ROSSIDES N. (2012). Social media use and impact during the holiday

 • travel planning process, Information and Communication Technologies in Tourism, 2012:13-24.

 • GHANDOUR, R. and BAKALOVA, R. (2014). Social media influence on the holiday decision making

 • JACOBSEN, S. and MUNAR, A. (2012). Tourist information search and destination choice in a digital

 • KALPAKLIOĞLU, N. (2015). Bir Pazarlama İletişimi Unsuru Olarak E-Wom’un Turizm Ürünleri

 • Tercihine Etkisi, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2015 Bahar 2(1):66-90.

 • KILIÇ, B., KIRLI, G. ve ESEN, F. (2015). Sosyal Medya Kullanımı Benlik Algısı İlişkisi: Turistik

 • Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017, 16(1): 70-85.

 • KOCAMAN, S. (2012). Destinasyon Yönetimi Kapsamında Marka Kimliğine Etki Eden Faktörlerin Marka

 • MORRISON, K. Social Media and Travel Go Hand in Hand (Infographic), 14 Haziran 2018 tarihinde

 • MILANO R, BAGGIO, R., and PIATTELLI, R. (2011). The Effects of Online Social Media on Tourism

 • ORUÇ, M. ve DALGIN, T. (2013). Turizm Pazarlamasında Sosyal Medya, Turizm İşletmeleri Üzerine Bir

 • Araştırma: Muğla Örneği, 14. Ulusal Turizm Kongresi 05-08 Aralık 2013.

 • ÖZDEMİR, G. (2007). Destinasyon Pazarlamasında İnternetin Rolü, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler

 • PARKER, R.D. (2012), The Evolving Dynamics of Social Media in Internet Tourism Marketing, Tourism

 • RATHONYI, G. (2013). Influence of Social Media on Tourism –Especially Among Students of The

 • SALMAN, M. (2018). Sosyal medyanın turizme etkisi, 9 Haziran 2018 tarihinde

 • SANAY, G. (2017). Elektronik Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar ve Sosyal Medyanın

 • SARI, Y. (2003). Bölgesel Düzeyde Hazırlanan Web Sitelerinin Turizm Talebi Üzerine Etkisinin

 • SIMMS, A., and GRETZEL, U. (2012). Planning A Vacation Using Social Media: Influences of

 • SOUZA, S. and MACHADO, D. (2017). Use and Influence of Social Media on Trip Planning: a

 • TCDD. (2018). Doğu Ekspresi Yolcu Sayıları. 16 Nisan 2018 tarihinde

 • TERTTUNEN, A. (2017). The Influence of Instagram on Consumers’ Travel Planning and Destination

 • ÜLKER, E. (2010). Destinasyon Pazarlamasında Destinasyon Seçimi Karar Verme Süreci Üzerine Bir

 • YÜKSEL, F. (2015). Elektronik Ağızdan Kulağa İletişimin (E-WOM) Turistik Destinasyon Seçimi

                                                                                                    
 • Article Statistics