Mobbing Davranışlarının Çalışanların Verimlilik Algısına Etkisi ve Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması (Hastane Örneği)

Author:

Year-Number: 2019-45
Number of pages: 5347-5364
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde iş yerlerinde her ne sebeple olursa olsun, insanlar birbirlerine karşı rastgele veya planlı, kısa veya uzun bir süre, iş yerindeki makam veya mevkiinin vermiş olduğu yetki veya gücü kullanarak, toplu olarak hareket ederek birlikteliğin sağladığı güçle veya bireysel planlamalarla sinsi şekilde duygusal saldırı veya taciz içeren bir takım davranışlar sergileyebilmektedir. Planlı ve belirli bir süre devam eden yasadışı veya gayri ahlaki davranışlar “mobbing” olarak adlandırılmaktadır. Yazında farklı sektörlerde olmak üzere çalışanların çok fazla miktarda mobbing davranışlarına maruz kaldığı, bunun da insanlar üzerinde fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik zararlara yol açtığı belirtilmektedir. İş yerinde, çalışanı farklı boyutlarda etkileyen bu davranışlar iş motivasyonu ve performansını, yapılan işle ilgili verimli olunduğuna dair inanç ve algıyı da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

Bu çalışmada sağlık sektörü çalışanlarının maruz kaldığı mobbing davranışlarının çalışanların verimlilik algısı üzerindeki etkisi ve çalışanların çeşitli sosyo-demografik özelliklerine göre değişkenlerin farklılık gösterip göstermediği incelenmektedir. Bu amaçla bir kamu hastanesinde farklı meslek gruplarındaki 321 çalışana anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi aşamasında, mobbing davranışlarının alt boyutlarını belirlemek amacıyla faktör analizi, değişkenlerin çeşitli sosyo-demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Bağımsız örneklem t-testi ile Tek Yönlü Varyans Analizi ve değişkenler arasındaki ilişki ve etki yönünü belirlemek içinse Korelasyon ile Regresyon Analizi yapılarak geliştirilen hipotezler test edilmiştir.

Mobbing davranışlarının bazı alt boyutları cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, unvan/pozisyon ve gelir düzeyine göre farklılıklar gösterirken, çalışanların verimlilik algısı ise yaş, öğrenim durumu, unvan/pozisyon ve gelir düzeyine göre farklılık göstermektedir. Mobbing davranışları alt boyutlarından dışlanma ve işle ilgili eleştirinin, çalışanların verimlilik algısını olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Nowadays, for whatever reason at work, people against each other at random or planned, short or long time, using the authority or power given by the authority or position in the workplace, acting collectively,with the power of association, the individual may have behaved insidiously through emotional planning or harassment.

In this study, the effect of mobbing behaviors on health workers' productivity perception and whether the variables differ according to various socio-demographic characteristics of the employees are examined. For this purpose, a questionnaire was applied to 321 employees in different occupational groups in a public hospital. In the data analysis stage, factor analysis to determine the sub-dimensions of mobbing behavior, independent sample t-test to determine whether the variables differ according to various socio-demographic characteristics, and one-way analysis of variance to determine the relationship between the variables and correlation and regression analysis to determine the direction of effect hypotheses were tested.

Some sub-dimensions of mobbing behaviors differ according to gender, age, education level, title / position and income level, while productivity perception of employees varies according to age, education level, title / position and income level. Exclusion from mobbing behaviors sub-dimensions and work-related criticism had negative effects on productivity perception of employees.

Keywords