Parasal Büyüklük (M0) Ve Enflasyon, Türkiye Örneği (2001-2018)

Author:

Year-Number: 2019-43
Number of pages: 4751-4758
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir ekonomi için en önemli makroekonomik göstergelerden biri de enflasyondur. Son dönemde Türkiye ekonomisinde yaşanan yüksek enflasyon olgusunun nedenleri tartışılmaktadır. Literatürde enflasyonun nedenleri konusunda farklı görüşler yer almaktadır. Bunlardan biri de para arzının kontrolsüz bir şekilde artışıdır. Türkiye'de son dönemde yaşanan enflasyonun da bu sebeple ortaya çıktığı iddia edilmektedir. Bu amaçla para arzı ile enflasyon arasındaki ilişki, 2001-2018 dönemi Türkiye ekonomisi için test edilmek istenmiştir. Çalışmada enflasyonu temsilen, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE); Para arzını temsilen, Dolaşımdaki Para Miktarı (M0) değişkenleri kullanılmıştır. İlgili veriler T.C. Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) web sayfalarından derlenmiştir. Ampirik analiz ARDL Sınır Testi Modeli kullanılarak yapılmıştır. Türkiye Ekonomisi için elde edilen sonuçlara göre, sadece kısa vadede para arzı artışı enflasyona neden olmaktadır. Uzun vadede para arzı artışı ile enflasyon arasında bir ilişki bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

One of the most important macroeconomic indicators for an economy is inflation. The reason for the high inflation experienced in Turkey's economy in recent cases are discussed. There are different opinions about the causes of inflation in the literature. One of them is the uncontrolled increase in money supply. Inflation experienced in Turkey in recent times has been claimed that therefore arise. For this purpose, the relationship between money supply and inflation has been examined. 2001-2018 period were tested for Turkey's economy. Consumer Price Index (CPI), representing inflation in the study; The money in circulation (M0) variables were used to represent the money supply. Relevant data, are obtained from the databases of Central Bank of Turkey (CBRT) and Turkey Statistical Institute (TUIK). The empirical analysis is performed using ARDL Bounds Test. According to the results obtained for Turkish economy; the rise in supply of money increases inflation in the short run. In the long run, there is no relationship between money supply and inflation.

Keywords