Algılanan Örgütsel Destek ve İşe Angaje Olma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2019-43
Number of pages: 4701-4713
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, örgütsel destek algısı ve işe angaje olma düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemek, örgütsel destek algısı ile işe angaje olmanın demografik faktörler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırmanın hedef evreni, Mersin ili Tarsus ilçesine bağlı hastane ve aile sağlığı merkezlerinde çalışanlardan oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini, kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen, 4 hastane ve 5 aile sağlığı merkezinde farklı birimlerde çalışanlar oluşturmaktadır (n=142). Çalışmada veri toplamak amacıyla Eisenberger vd. (1986) tarafından geliştirilen tarafından geliştirilen “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği” ile Schaufeli vd. (2002) tarafından geliştirilen “İşe angaje olma ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. Veri analizlerinde tanımlayıcı istatistikler (frekans, aritmetik ortalama, standart sapma), bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon analizi ile basit regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, algılanan örgütsel destek ile işe angaje olma arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu ve sağlık sektörü çalışanlarının işe angaje olmalarının %25 oranında algılanan örgütsel destek düzeylerine bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. ________________________________________

Keywords

Abstract

The aim of this study is to analyze the relationship between organizational support perception and work engagement and to determine whether organizational support perception and work engagement differ in terms of demographic factors. The target universe of this research; population of the study consists of employees working in hospitals and family health centers in Tarsus district of Mersin. The sample of the study consists of 4 hospitals and 5 family health centers professionals by selectin in different units. The “Positive Psychological Capital Scale”, developed by Eisenberger vd. (1986); and “Work engagement Scale”, developed by Schaufeli vd. (2002), were used for data collection. Packaged software programs SPSS 23 was used for data analysis. Confirmatory descriptive statistics (frequency, arithmetic mean, standart deviation) , t test in independent groups, one- way analysis of variance (ANOVA), correlation analysis and regression analysis were utilized. As a result of the study, a significant positive relationship was found between perceived organizational support and work engagement and It was found out that 25% of the health sector employees' engagement depends on perceived organizational support levels.

Keywords