Örgütlerde Kariyer Yönetiminin Gelişimine Etki Eden Faktörler

Author :  

Year-Number: 2019-42
Language : null
Konu :
Number of pages: 4573-4580
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde faaliyet gösteren ulusal ve küresel birçok işletme bir yandan çalışanlarının verimlilik ve motivasyonlarını artırmak için diğer yandan ise işletme potansiyelini yükseltmek ve yeni becerileri keşfetmek adına kariyer yönetimi uygulamalarına başvurmaktadır. İşletmelerin amaçları doğrultusunda belirledikleri hedeflere en doğru ve en hızlı yoldan ulaşmalarının, bu süreçte de maksimum faydayı sağlamalarının yolu kariyer yönetimi ve uygulamalarında verdikleri önemden geçmektedir. Yeni bir kavram olarak tanımlansa da işletmeler ve çalışanlar üzerindeki önemini ve etkilerini her geçen gün artıran kariyer yönetimi, kendini başarılı işletme olarak ifade eden organizasyonların vazgeçilmez insan kaynakları politikalarından biri haline gelmiştir. Kariyer yönetimi uygulamalarını doğru ve etkin bir biçimde kullanan işletmeler örgütsel hedeflere ulaşmada ve çalışanlarına rehber olarak bireysel hedeflerine ulaşmada avantaj elde etmektedirler. Organizasyonel ve bireysel süreçlerin birlikte ele alındığı kariyer yönetimi; iş hayatına başlangıç, transferler, terfiler, atamalar ve iş değiştirmeleri kapsamaktadır. Kariyer yönetimi kapsamında yer alan her süreçte, bireylerin yaratıcılık ve yeteneklerine gerekli önem verilerek mutlu ve tatmin olmuş çalışanın varlığı ile pozitif insan ilişkilerinin oluşturulması ve geliştirilmesi esas alınmaktadır. Bu anlamda organizasyonel ve bireysel amaçların bütünleştirilmesi kariyer yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Günümüz işletmelerinde kullanılan teknolojilerin hızla gelişmesi, yeni iş yöntemlerinin oluşması, çalışanların tatmin ve motivasyon etmenlerinin çeşitlenip değişmesi, dinamik bir örgüt yapısının oluşması gibi gelişmeler kariyer yönetimi uygulamalarını da değişime götürmüştür. Bu makale, kariyer yönetiminin gelişimini ve gelişimine etki eden faktörleri belirleyerek konuya ilişkin bir farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir

Keywords

Abstract

Nowadays, many national and international businesses are applying career management practices to increase the productivity and motivation in their employees along with increasing the business potential and discovering new skills.The most important and fastest way to achieve the objectives set by the enterprises and to reach maximum benefits in this process is through the importance observed in career management and practices. Despite being a new concept, increaseing its importance and impact on businesses and employees with each passing day, career management has become one of the indispensable human resources policies of organizations regarding themselves as successful businesses. Businesses implementing career management practices correctly and effectively take the advantage of achieving their organizational goals as well as their individual goals guiding their employees. Career management, within the scope of which the organizational and individual processes are considered, encompass business start-up transfers, promotions, appointments and job changes. In every process within the scope of career management, giving due consideration given to the creativity and abilities of individuals, the creation and development of positive human relationships with the presence of a happy and satisfied employee is taken as a basis. In this respect, the integration of organizational and individual goals constitute the basis of career management. Developments such as the accelearation in the technologies used in today's businesses, formation of new business methods, diversification and change in employee satisfaction and motivational factors, formation of a dynamic organizational structure have made career management practices undergo changes as well. By identifying the factors affecting the developments in career management, this article aims to raise awareness on this subject.

Keywords


 • Aksay, K., (2015). Örgüt Yapılarında Yaşanan Değişimler ve Modern Örgüt Tiplerinin İncelenmesi, Kent

 • Aksay, K., (2015). Örgüt Yapılarında Yaşanan Değişimler ve Modern Örgüt Tiplerinin İncelenmesi, Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi,Cilt:8 Sayı: 3 Sonbahar, 111-128.

 • Ay, F. A., Öz, F. B., Öncül, M. S., (2014). Kariyer Yönetimi Uygulamalarının İş Tatminine Etkisi: Kamu ve Özel Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, AKÜ İİBF Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 45-61.

 • Bozkurt, V., (2000). Küreselleşmenin Toplumsal Sonuçları, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Yayını, Ankara.

 • Chetana, N., Mohapatra, A. K. D., (2017). Career Planning and Career Management as Antecedents of Career Development: A Study, Asian J. Management; 8(3), 614-618.

 • Çalık, T, Ereş, F., (2006). Kariyer Yönetimi: Tanımlar, Kavramlar ve İlkeler, Gazi Kitabevi, Ankara.Çetin, C., Arslan, M. Lütfi, Dinç, E., (2014). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul.

 • Dikili, A., (2012). Yeni Kariyer Yaklaşımlarına İlişkin Değerlendirmeler, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, CC 17, S. 2, 473-484.

 • Düren, Z.,(2000). 2000’li Yıllarda Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul.

 • Eryiğit, S., (2000) Kariyer Yönetimi, Kamu-İş; C: 6 S:1. (www.kamu-is.org.tr). Erişim Tarihi: 10.06.2019. Fıındıkçı, İ. (1999). İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Alfa Yayınevi.

 • İnceler, H. S. (1998). Teknoloji Yönetimi, İstanbul Desnet Yayını.

 • İrmiş, A. ve Bayrak, S. (2001). “İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Kariyer Yönetimi”, Selçuk üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı:1-2, 177-186., İstanbul.

 • Kılıç, G., Öztürk, Y., (2009). Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 45-60.

 • Koçel, T., (2018). İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul.

 • Midilli, A., (2001). Bugünün ve Geleceğin İş Yaşamında Başarının Sırrı, HR İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi, Ocak-Şubat.

 • Mohan Bursalı, Y., Bayrak Kök, S., (2018). İnsan Kaynaklarında Değişimin Yeni Yönelimi: Kariyer Yönetimi, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD). Cilt 5, Sayı 3, 46-67.

 • Özyılmaz Misican, D., Bedir, E., (2017). Değişimin Ortaya Çıkardığı Yeni Kuşağın Değişen Kariyer Algısı: Bilişim Sektörü Uygulaması, Çalışma İlişkileri Dergisi, Ocak, Cilt 8, Sayı 1, s: 118-137.

 • Sabuncuoğlu, Z. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa: Ezgi Kitabevi.

 • Soysal, A., Kılınç, E., (2016). İşletmelerde Stratejik insan Kaynakları Yönetimi Sürecinde PerformansDeğerlendirme ve Kariyer Yönetimi Uygulamaları, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16, Sayı: 31.

 • Şimşek, M.Ş., Çelik, A., Akatay, A., (2016). İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Uygulamaları, Konya: Eğitim Yayınevi.

 • Tunçer, P., (2012). Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışında Kariyer Yönetimi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 203-233.

 • Tutar, H., (2000). Küreselleşme Sürecinde İşletme Yönetimi, İstanbul: Hayat Yayıncılık.

 • Uyargil, C., Acar Gürel, D., Yılmaz, H., Kağnıcıoğlu, D., Aytaç, S., Uzun, Ö., Turhan, U., (2014).Performans ve Kariyer Yönetimi, T.C Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2586, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1555, Nisan.

 • Ülgen, H., Mirze, S.K., (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Yayınları, İstanbul, Nisan.

                                                                                                    
 • Article Statistics