Üniversite Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Travmaları İle Bilişsel Duygu Düzenleme Becerileri Ve Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2019-42
Language : null
Konu :
Number of pages: 4546-4556
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin çocukluk çağı travmalarının, bilişsel duygu düzenlemele becerileri ve saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın evreni 2018-2019 eğitim öğretim yılında İzmir’de öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileridir. Arastırmanın örneklemi tabakalandırma yöntemi ile 9 Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerdir. Bu evren içinden farklı fakültelerde, farklı bölümlerde okuyan 505 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Tabakalandırma yöntemi ile oluşturulan örneklem grubunun yaş aralığı 18 ve 30’dir. %42,6’sı kadın, %57,4’ü erkektir. Araştırmada kişisel bilgi formu ile Çocukluk Çağı Tarvmaları Ölçeği (Ç.Ç.T), Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği (B.D.D.)ve Saldırganlık Ölçeği kullanılmıştır. Demografik özelliklerin betimsel yorumları yapılıp frekans ve yüzde dağılımları çıkarılmıştır. Ölçek maddeleri ile ilgili, ss, değerleri saptanmıştır. Ayrıca ölçekler arası ilişkiyi belirlemek üzere korelasyon analizi, göreli etkiyi tespit etmek için regresyon analizi yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<,05 alınmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şunlardır. Çocukluk çağı travma ölçeği ile bilişsel duygu düzenleme ölçeği arasında negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu, saldırganlık ölçeği ile ise pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Travma puanları arttıkça bilişsel duygu düzenleme puanları azalmakta saldırganlık puanları artmaktadır. Bilişsel duygu düzenleme ve Saldırganlık arasında ise pozitif bir ilişki görülmüştür. Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin saldırganlık üzerindeki göreli önem sırası; duygusal istismar, fiziksel ihmal, fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal ihmal duygusudur. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde duygusal istismar ve fiziksel ihmal alt boyutlarının saldırganlık üzerinde önemli (anlamlı) bir yordayıcı olduğu görülmüştür. Duygusal istismar ile pozitif yönde fiziksel ihmal ile negatif yönde bir ilişki vardır. Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin saldırganlık üzerindeki göreli önem sırası; fiziksel istismar, fiziksel ihmal, cinsel istismar, duygusal istismar, duygusal ihmal duygusudur. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde fiziksel istismar, fiziksel ihmal, duygusal ihmal cinsel istismar alt boyutlarının duygu düzenleme üzerinde önemli (anlamlı) bir yordayıcı olduğu görülmüştür. Tüm değişkenlerin pozitif yönde bir ilişkisi tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to determine the relationship between the level of aggression, cognitive emotion regulation skills and childhood traumas among university students. In this research, a relational survey model was used. The subject of this research was university students studying in İzmir in the 2018-2019 academic year. The sample of the research was stratified by 9 Eylül University, Yaşar University and İzmir University of Economics. The sample consisted of 505 students from different faculties and departments. The age range of the sample group formed by the stratification method was between 18 and 30 years. 42.6% were female and 57.4% were male. Personal information form and Childhood Trauma Scale, Cognitive Emotion Scale and Aggression Scale were used in the study. Descriptive interpretations of the demographic characteristics were made, and the frequency and percentage distributions were obtained. The ss values of the scale items were determined. In addition, regression analysis was performed to determine the relative effect between the variables and scale. The significance level was taken as p <.05. The results obtained in the research are as follows. It was seen that there was a negative correlation between the childhood trauma scale and the emotion regulation scale and there was a positive correlation with the aggression scale. As the trauma scores increase, the emotion regulation scores decrease and the aggression scores increase. There was a positive relationship between cognitive emotion regulation and aggression. According to the standardized regression coefficient (β), the relative importance order of predictive variables on aggression; emotional abuse, physical neglect, physical abuse, sexual abuse, emotional neglect. When the results of the t-test regarding the significance of regression coefficients were examined, it was found that the emotional abuse and the physical neglect subscales were significant predictors of aggression. There is a negative relationship between emotional abuse and positive neglect. According to the standardized regression coefficient (β), the relative importance order of predictive variables on aggression; physical abuse, physical neglect, sexual abuse, emotional abuse, emotional neglect. When the results of t-test regarding the significance of regression coefficients were examined, it was found that the physical abuse, physical neglect, emotional neglect, sexual abuse sub-dimensions were significant predictors of emotion regulation. All variables were positively correlated.

Keywords


 • Aral, N. Baran, G. Bulut, Ş. Çimen, S. (2000). Çocuk gelişimi. Ya-Pa Yayın Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş., S:50-52.

 • Ataman-Temizel, E. & Dağ, İ. (2014). Stres veren yaşam olayları, B.D.D. stratejileri, depresif belirtiler ve kaygı düzeyi arasındaki ilişkiler. Klinik Psikiyatri, 17:7-17.

 • Bedirhanbeyoğlu, H. (2018) Çocukluk çağı travmaları, B.D.D. stratejileri ve riskli davranışlar arasındaki ilişkiler (Yüksek Lisans Tezi) Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Programı, İstanbul.

 • Burns, E. E., Jackson, J. L. & Harding, H. G. (2010). Child maltreatment, emotion regulation, and posttraumatic stress: The impact of emotional abuse. Journal of Agression, Maltreatment & Trauma, 19, 801-819.

 • Buss, D. M., & Duntley, J. D. (Eds.). (2006). The evolution of aggression. Madison, CT: Psychosocial Press.

 • Can, S. (2002). Saldırganlık ölçeğinin Türk popülâsyonunda geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, İstanbul: Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi.

 • Cashdan, E. (2003). Hormones and competitive aggression in women. Aggressive Behavior, 29(2), 107– 115.

 • Crow, T., Cross, D., Powers, A. & Bradley, B. (2014). Emotion dysregulation as a mediator between childhood emotional abuse and current depression in a low income African-American sample. Child Abuse & Neglect, 38, 1590-1598.

 • Daud A. T. İ. (2008). Post-Traumatic Stress Disorder and Resilience in Children of Traumatised Parents: a Transgenerational Perspective Karolinska Institutet Department of Woman and Child Health Child and Adolescent Psychiatric Unit Stockholm, Sweden

 • Davidson, R, J., Putman, K.M. & Larson, C.L. (2000). Dsyfunction in the neural circuitry of emotion regulation- A possible prelude to violence. Science, 289, 591-594

 • Dempsey, M., T. (1996). Coping and emotional regulation strategies in early adolescence: relationship to behavioral functioning. Unpublihed Doctor Dissertation. Texas University.

 • Dutcher, C. D., Vujanovic, A. A., Paulus, D. J. & Bartlett, B. A. (2017). Childhood maltreatment severity and alcohol use in adult psychiatric inpatients: The mediating role of emotion regulation difficulties. General Hospital Psychiatry, 48, 42-50.

 • Eisenberg, N. & Fabes, R. A. (1992). Emotion and its regulation in early development: New directions for child development. San Francisco: Jossey-Bass.

 • Eisenberg, N. & Spinard, T. L. (2004). Emotion-related regulation: Sharpening the definition. Child Development, 75, 334-339.

 • Eisenberg, N., Spinrad, T.L. & Smith, C.L. (2004). Emotion-related regulation: Its conceptualization, relations to social functioning, and socialization. P. Philippot ve R. S. Feldman (Eds.), The Regulation of Emotion (277-306). London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

 • Ellis, W. E. & Wolfe, D. A. (2009). Understanding the association between maltreatment history and adolescent risk behavior by examining popularity motivations and peer group control. J Youth Adolescence, 38, 1253-1263.

 • Garnefski, N. & Kraaij, V. (2006). Relationship between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative studt of five specific samples. Personality and Individual Differences, 40, 1659-1669.

 • Garnefski, N., Kraaij, V. ve Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30, (1311–1327).

 • Garnefski, N., Kraaij, V. ve Spinhoven, P. (2002). CERQ: Manual for the use of the cognitive emotion regulation questionnaire, DATEC. Leiden University: The Netherlands.

 • Garnefski, N., Teerds, J., Kraaij,V., Legerstee, J. & Kommer, T. (2004). Cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: differences between males and females. Personality and Individual Differences, 36, 267–276.

 • Gross, H. J. & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. J. J. Gross, (Ed.), Handbook of Emotion Regulation (1. basım) içinde (3-24). New York: Guilford Press.

 • Gross, J.J. & Levenson, R.W. (1993). Emotional suppression: Physiology, self-report, and expressive behavior. Journal of personality and social psychology, 64, 6, 970-986.

 • John, S. G., Cisler, J. M. & Sigel, B. A. (2017). Emotion regulation mediates the relationship between a history of child abuse and current ptsd/depression severity in adolescent females. J Fam Viol, 32, 565-575.

 • Lilly, M. M., & Lim, B. H. (2013). Shared Pathogeneses of Posttrauma Pathologies: Attachment, Emotion Regulation, and Cognitions. Journal of Clinical Psychology, 737-748.

 • Montgomery, E., Krogh, Y., Jacobsen, A. & Lukman, B. (1992). Children of torture victims: Reactions and coping. Journal of ChildAbuse & Neglect, 16: 797-805.

 • Nolen-Hoeksema, S. (2000). The Role of Rumination in Depressive Disorders and Mixed Anxiety/Depressive Symptoms. Journal of Abnormal Psychology, 109, 3, 504-511

 • Onat, O. ve Otrar, M. (2010). B.D.D. Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2010, Sayı: 31, Sayfa: 123 – 143

 • Rey, L. & Extremera, N. (2012). Physical-verbal aggression and depression in adolescents: The role of cognitive emotion regulation strategies. Universitas Psychologica, 11, 4, 1245-1254.

 • Skripkauskaite, S., Hawk, S. T., Branje, S. J. T., Koot, H. M., van Lier, P. A. C. ve Meeus, W. (2015). Reactive and proactive aggression: Differential links with emotion regulation difficulties, maternal criticism in adolescence. Aggressive Behavior, 41(3), 214-226.

 • Şar V, Öztürk E, İkikardeş E. Çocukluk çağı ruhsal travma ölçeğinin türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliği. Türkiye Klinikleri J Med Sci. 2012; 32 (4): 1054-1063.

 • Şar V. Çocukluk ve Travma: Psikotarihsel BirBakış. Alyanak B, editör. Çocuk ve Ergenlerde Travma ve Travmatik Durumların Etkileri ve Çözümleyici Yaklaşımlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.12-25

 • Thompson, R. A. (1991). Emotional regulation and emotional development. Educational Psychology Review, 3, 269-307.

 • Thompson, R. A. (1994). Emotion Regulation: A theme in search of defination. In N. A. Fox, The Development of emotion regulation: Biological and Behavioral Consideration Monographs of the Society for Research in Child Development, 59, 25-52.

                                                                                                    
 • Article Statistics