Sağlık Harcamalarının Hane Halkı Gelirleri Üzerinde Katastrofik Etkisi

Author:

Year-Number: 2019-42
Number of pages: 4581-4586
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada ülkemizde hane haklarının harcama bileşimleri dikkate alınarak ülkemizde sunulan sağlık hizmetlerinin ve sağlık harcamalarının hane halkları üzerinde yoksullaştırıcı etkisi incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, 2013 ve 2014 TÜİK Hane Halkı Araştırması verilerini kullanarak sağlık harcamalarının hane halkları üzerinde yoksullaştırıcı etkisi olup olmadığını ve bu etkinin hangi gelir gruplarını ne şekilde etkilediğini ortaya koymaktır. Bu çalışmada öncelikle sağlık hizmeti kavramı ve sağlık harcaması kavramlarına yer verilmiş akabinde katastrofi kavramına yer verilmiş. Temel olarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanmış olan 2013 ve 2014 Hane Halkı Araştırması verileri kullanılmış ve iki yılın verileri karşılaştırmalı olarak analiz edilerek sağlık harcamalarının hane halkları üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda ülkemizdeki cepten sağlık harcamalarının en alt %20 gelir düzeyine sahip toplumsal kesimde yoksulluğu artırıcı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the impoverishment effects of health services and health expenditures on the households in our country are examined considering the composition of spending of households in our country. The aim of this study is to determine whether the health expenditures are impoverishment effects on households using 2013 and 2014 TURKSTAT Household Survey data and which income groups affected by this effect. In this study, concepts of health care and health expenditure were given firstly and then the concept of catastrophy was given. Basically, data from the 2013 and 2014 Household Survey published by the Turkish Statistical Institute were used and the data for two years were analyzed comparatively to try to determine the effect of health expenditures on the households. As a result of the study, it has been determined that health expenditures from mobile in our country are an effect of poverty increase in the social sector with the lowest income level of 20%.

Keywords