Sağlık Harcamalarının Hane Halkı Gelirleri Üzerinde Katastrofik Etkisi

Author :  

Year-Number: 2019-42
Language : null
Konu :
Number of pages: 4581-4586
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada ülkemizde hane haklarının harcama bileşimleri dikkate alınarak ülkemizde sunulan sağlık hizmetlerinin ve sağlık harcamalarının hane halkları üzerinde yoksullaştırıcı etkisi incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, 2013 ve 2014 TÜİK Hane Halkı Araştırması verilerini kullanarak sağlık harcamalarının hane halkları üzerinde yoksullaştırıcı etkisi olup olmadığını ve bu etkinin hangi gelir gruplarını ne şekilde etkilediğini ortaya koymaktır. Bu çalışmada öncelikle sağlık hizmeti kavramı ve sağlık harcaması kavramlarına yer verilmiş akabinde katastrofi kavramına yer verilmiş. Temel olarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanmış olan 2013 ve 2014 Hane Halkı Araştırması verileri kullanılmış ve iki yılın verileri karşılaştırmalı olarak analiz edilerek sağlık harcamalarının hane halkları üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda ülkemizdeki cepten sağlık harcamalarının en alt %20 gelir düzeyine sahip toplumsal kesimde yoksulluğu artırıcı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the impoverishment effects of health services and health expenditures on the households in our country are examined considering the composition of spending of households in our country. The aim of this study is to determine whether the health expenditures are impoverishment effects on households using 2013 and 2014 TURKSTAT Household Survey data and which income groups affected by this effect. In this study, concepts of health care and health expenditure were given firstly and then the concept of catastrophy was given. Basically, data from the 2013 and 2014 Household Survey published by the Turkish Statistical Institute were used and the data for two years were analyzed comparatively to try to determine the effect of health expenditures on the households. As a result of the study, it has been determined that health expenditures from mobile in our country are an effect of poverty increase in the social sector with the lowest income level of 20%.

Keywords


 • Akdur, R. (2006). Sağlık Sektörü: Temel Kavramlar, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Durum ve Türkiye’nin

 • Akdur, R. (2006). Sağlık Sektörü: Temel Kavramlar, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Durum ve Türkiye’nin Birliğe Uyumu. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

 • Akın, C. S. (2007). Sağlık ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye’de Sağlık Sektörü ve Harcamaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

 • Ateş, M. (2012) Sağlık İşletmeciliği. (2. Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.

 • Ateş, M. (2011). Sağlık Sistemleri. İstanbul: Beta Yayınevi.

 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2013). Türkiye’de Sağlık-Ekonomik Büyüme İlişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 37, 123- 124.

 • Mollahaliloğlu, S., Özbay, H., Özgen, H., Öncül, H. G., Erişti, H. E., Gökçimen, M., Yalçın, P., Arı, H. O.ve Karaman, Ö. (2006). Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Hane Halkı Sağlık Harcamaları 2002-2003. Ankara: Alban Tanıtım.

 • Sağlık Bakanlığı. (2011). Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü. Ankara: Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

 • Somunoğlu, S. (1999). Kavramsal Açıdan Sağlık. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 4 (l): 50-54.

 • Şentürk, Z. (2011). Sağlık Hizmetlerinin Özel Sektöre Devredilmesinin Sağlık Çalışanları Tarafından Algılanması: Kayseri Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

 • Tokat M. 2014. Sağlık Ekonomisi. Erişildi: Aralık 20, 2014. http://www.husep.hacettepe.edu.tr/Belgeler.

 • Tokalaş S. 2006. “Kamu Sağlık Hizmetlerinin Satın Alınması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.

 • Türk Dil Kurumu. (2014). Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54474550b5b3a8.9502905 adresinden erişildi: (ET:21.10.2014).

 • Türkiye Ulusal İstatistik Kurumu. (2014). Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcamaları. Araştırma Raporu.http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/yayinrapor/katastrofikSaglikHar_1Ekim2014.pdf adresinden erişildi: (ET:31.12.2014).

 • Uğurlu, M. (2014). http://www.medimagazin.com.tr/authors/murat-ugurlu/tr-saglik-harcamalarinda-finansal-katastrofi-ve-turkiyenin-durumusup1sup-72-109-3722.html. adresinden erişildi (ET:31.12.2014).

 • Xu, K., Evan, D.B., Kawabata, K., Zeramdini, R., Klavus, J. ve Murray, C.J. (2014). HouseholdCatastrophic Health Expenditure: A Multicountry. http://www.who.int/health_financing/documents/lancet- catastrophic_ expenditure.pdf adresinden erişildi (ET: 30.12.2014)

                                                                                                    
 • Article Statistics