Merdümgirizliğin Haklı Zemini: Modern Yaşamda Uzlet

Author:

Number of pages: 4638-4645
Year-Number: 2019-43

Abstract

İnsan olmanın kaçınılmazlardan biri olan sosyalliğin aksine kimi zaman da Müslüman açısından istisnai bir durum olarak “mahremiyet” ve gerektiğinde de toplumdan soyutlanma anlamında “uzlet” gerekli olmaktadır. Müslümanca bir yaşam sürdürmek isteyen mütedeyyin birey, zaman zaman yaşadığı toplumun ıslahı kolay olmayan yozlaşmaları ile muhatap olmak zorunda kaldığında ister istemez kendini izole etmek durumundadır. Hadislerde “uzlet” olarak tavsiye edilen bu kaçış, mevcudu koruma adına proaktif bir reflekstir. Yaşadığı toplumun gayr-i ahlaki ve gayr-i İslami davranışlarından kaçınmak maksadıyla nebevi bir “bireysellik”tir. Her ne kadar Sünnette asıl olan diğergâmlık ve halkla iç içe bulunmak da olsa bunun bir istisnası olarak kimi zaman da “uzlet” ön görülmüştür. Bu makale Sünnet-i Seniyyenin tavsiye ettiği ve yıllar içerisinde de tasavvuf ekollerinde sistemleşen “uzlet” pratiğinin modern yaşam koşullarında uygulanma keyfiyeti üzerinde durmaktadır. Hangi şartlarda ve kimlere karşı uzlete çekilmesi gerektiği hususunda değerlendirmelerde bulunacaktır. Girişte uzleti gerekli kılan şartların neler olduğuna dair bilgi verilecektir. Sonrasında ise bu zamanın şartlarında özellikle de iş hayatında uzletin tatbiki hakkında sarf-ı kelam edecektir.

Keywords

Abstract

Unlike sociality, which is one of the inevitable human beings, it is sometimes necessary for Muslims to olarak privacy olarak and when necessary reconciliation in the sense of isolation from society. The individual who wants to live a Muslim life must inevitably isolate himself when he has to deal with degenerative degeneration of the society in which he lives from time to time. This escape, recommended as an bir appellation had in hadiths, is a proactive reflection for the conservation of existing. It is a i individuality in order to avoid non-moral and non-Islamic behavior of the society in which they live. Although it is intertwined with the otherness and the people, which is the main thing in the Sunnah, as an exception of this, sometimes diğer convergence has been foreseen. This article focuses on the practice of the application of mediation which is recommended by the Sunnah and systematized within the Sufism schools in modern life conditions. He will make evaluations about the conditions and the need to withdraw against the others. At the entrance, information will be given about the conditions that require the extension. Then, in the conditions of this time, especially in business life will be consumed about

Keywords