İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Faaliyet Denetimi Sürecindeki Etkisi

Author :  

Year-Number: 2019-41
Language : null
Konu :
Number of pages: 4280-4290
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İç denetim günümüzün rekabet koşulları ve ekonomik şartlarına uygun faaliyet gösterip, işletmenin sağlıklı ömrünün uzamasındaki en önemli fonksiyonlardan biri olarak bilinmektedir. Finansal ve finansal olmayan faaliyet süreçlerinin denetlenmesine ilişkin faaliyetleri kapsayan bu fonksiyon, organizasyonların iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçme amacını güden, kurumun belirlenen hedeflerine ulaşmasında, kaynaklarını verimli ve etkin kullanarak ulaşmasına destek veren bir süreçtir. İşletmelerin finansal ve muhasebe süreçlerinin ana nedeni olan operasyonel süreçlerin denetimi, finansal ve muhasebesel denetime göre oldukça hayatidir. İşletmelerin ana faaliyetinin yürütüldüğü operasyonel süreçlerindeki değişim, işletmelerin finansal durumunu fazlasıyla etkilemektedir. Dolayısıyla işletmelerin büyümesi veya küçülmesindeki en büyük etken, iş süreçlerindeki kontrollerin faaliyetlere uygun olarak kurulması ve doğru uygulanması olarak tanımlayabiliriz. Bu çalışmada iç denetimin bir parçası olan faaliyet denetimine, yani; finansal olmayan faaliyetlerin denetimi ve İşletmenin iç kontrol sisteminde tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların doğru öneriler ile zamanında giderilmesinin önemine dikkat çekilmiştir. Ayrıca var olan iç kontrollerin etkinliğinin yapılan faaliyet denetimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Keywords

Abstract

Internal audit is one of the most important functions of an enterprise to have a healthy longer life, operating under today’s competetive and economic conditions. This function which covers actions auditing financial matters and nonfinancial processes is defined as a system that aims to measure effectiveness and efficiency of internal controls and helps organizations to reach to goals set through using its resources efficiently and effectively. Audit of operational processes which is mainstream of financial and accounting processes of organizations, is more critical than financial and accounting audit. Changes in operational processes affects financial position of organizations remarkably. Hence, Setting and applying controls in processes rightly is the biggest parameter to grow or downsize of organizations. In this study, attention was drawn that operational audit as part of internal audit, audit of nonfinancial operations and importance of timely response for gaps and malfunctions in organizational internal control system with the right recommendations. Also, impact of effectiveness of existing internal controls on operational audit was researched.

Keywords


 • Arkam Khan, M. (1997). “Performans Denetiminin Esasları”, (Çev: Necmiddin Bağdadioğlu ve Atilla İnan), Sayıştay Dergisi, Sayı: 27, Ekim-Aralık,

 • Akyel, R. (2010). “Türkiye’de İç Kontrol Kavramı, Unsurlar ve Etkinliğinin

 • Aksoy, M. (2008). “Kamuda İç Kontrol & İç Denetim”, Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği.

 • Alagöz, A. (2008). “İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Önemi ve Denetim Komiteleri ile İç Denetim Birimi İlişkisinin Hata ve Hilelerinin Önlenmesindeki Rolü”, Editörler: Doğan Zeki, İnal Mehmet Emin, Güncel İşletmecilik Konuları, Konya: Tablet Yayınları.

 • Aras, R. (2007). “İç Denetim ve Türk Kamu Yönetimindeki Gelişim”, Birlik Dergisi, Aralık,

 • Ataman Ü. , Hacırüstemoğlu R. ve Bozkurt N. (2001). Muhasebe Denetimi Uygulamaları, İstanbul, Alfa Yayınevi, 1.Baskı.

 • Arens, A. (2002). Auditing and Assurance Services, Tenth Edition, Prentice Hall,

 • Bozkurt, N. (1998). Muhasebe Denetimi, İstanbul: Alfa Yayınevi, 1.Baskı.

 • Bozkurt, M. (2010). “İyi Mali Yönetimin Gerçekleştirilmesinde İç Kontrol ve Denetimi”, Dış Denetim Dergisi,

 • Bozkurt, N. (1999). Muhasebe Denetimi (2. Baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayım.

 • Bozkurt, N. (2000). Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınları, İstanbul.

 • Bumko, Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi. 2013

 • Çömlekçi F. (2001). Muhasebe Denetimi, Eskişehir.

 • Dabbağoğlu, K. (2007). “İç Kontrol Sistemi”. Mali Çözüm Dergisi, 82,

 • Demir, M. (2010). Türk Kamu Yönetiminde _İç Denetim, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Eciia (2005). Avrupa’da _İç Denetim- Konum Raporu, Avrupa _İç Denetim EnstitüleriKonfederasyonu, Brussels.

 • Elitas, C. (2004). İç Denetçinin Verdiği Raporların Üst Yönetim Tarafından Değerlendirilmesi, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, 69,

 • Erdoğan, M. (2006). Denetim, Maliye ve Hukuk Yayınları. Eskişehir. 3.Baskı,

 • Güredin, E. (2000). Denetim, Beta Basım Dağıtım A.Ş.10 Baskı İstanbul 165

 • Güredin, E. (2007). Denetim ve Güvence Hizmetleri, Arıkan Yayınları, Ankara.

 • Gücenme, Ü. (2004). Muhasebe Denetim, Bursa: Aktüel.

 • Güçlü, A.O. (1995). “Performans Denetiminin Unsurları Üzerine Düşünceler”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 19, Ekim-Aralık,

 • Gürbüz, H. (1995). Muhasebe Denetimi, 5. b, Eskişehir: Bilim Teknik Yayınevi.

 • Hepworth, N. (2003). Audit and Control, CEF Conferance, Slovenia, 2003, C_PFA.

 • Hepworth, N. (2002). Control and _nternal Audit, C_PFA, UK.

 • Intosai gov 9100 (2004), Guidelines for International Control Standarts for the Public Sector, IntosaiProfessional Standards Committee Secretarıat, Copenhagen k, Denmark.

 • İntosai, Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi 2006.

 • Kepekçi, C. (1982). İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamada İç Denetimin Rolü, Eskişehir: İk. Tic. İlim. Akad. Yayınları, 1.Baskı,

 • Kepekçi, C. (1996). Bağımsız Denetim, Ankara: Lazer Ofset.

 • Konrath, F. (2001). Auditing A Risk Analysis Approach, 5.Edition, South Western Thomson.

 • Korkmaz, U. (2007). “Kamuda İç Denetim (I)”, Bütçe Dünyası, Cilt: 2, Sayı: 25,

 • Korkmaz, U. (2007). “Kamuda _İç Denetim (1)”, Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt 2, Sayı 25, Bahar, Ankara.

 • Kubalı, D. (1999). “Performans Denetimi”, Amme İdaresi Dergisi, Sayı:1, Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi: 61

 • Özer, M.A. (2009). “Performans Yönetimi Uygulamalarında Performansın Ölçümü ve Değerlendirilmesi”, Sayış Dergisi, Sayı: 73, Nisan-Haziran,

 • Özer, M.A. (1997). Denetim, Ankara, Özkan Matb, 1.Baskı.Pany ve O. Ray W. (1997). Auditing, 2nd ed., Chicago: Richard D. Irwin Publ.,

 • Özbek, Ç. (2012). İç Denetim, Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yayınları, Yayın No: 3, Ekim,

 • Reeve, J.T. (1981). “Eight Points on Operational Audits”. Journal of Accountancy. August,

 • Selimoğlu, S.K. (1999). “ Faaliyet Denetimi”. Anadolu Üniversitesi İktisadive İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt: XV, Sayı:1-2

 • Sawyer’s, (2006), Cilt.2 İç Denetim Süreçleri ve Yöntemleri

 • Tümer, S. (2010). Kamuda _İç Kontrol Sistemi ve Uygulama Asamaları, Güncel Mevzuatı Arastırma ve Egitim Dernegi Yayınları, Ankara.

 • Toroslu, V. (2014), TTK Kapsamında İç Kontrol ve İç Denetim -Vedat Kitapçılık

 • TİDE, (2013), yayınları, İç kontrol- Bütünleşik çerçeve, Yayın No.11, Mayıs

 • Uzun, A.K. (2009). Şirketlerde İç Kontrollerin Yeterliliğinde İç Denetimin Rolü, Active, Kasım-Aralık, Yıl: 12,

 • Uzun, A.K. (1998). “Geleceğin Yönetiminde İç Denetim”. Mali Çözüm Dergisi. (Ocak-Şubat-Mart.)

 • Woolf, E. (1997). Auditing Today, 6.Edition, Prentice Hall,

 • William F.M. (1997). Auditing A Systematic Approach, The McGraw-Hill, USA.

 • Yurtsever, G. (2003). Türk Bankacılığının Kontrol ve Denetim Yapısı İçinde İç Kontrol Merkezlerinin Yeri, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, 33

 • Yurtsever, G. (2008). Bankacılığımızda İç Kontrol. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği. Yayın No: 256.

 • Yurtsever, G. (2009). Teftişten İç Denetime Banka Müfettişliği. Türkiye

 • Yurtsever, G. (2014), “İç Denetçilerin Sahip Olması Gereken Yetkinlikler”, İç Denetim Dergisi,

 • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, 26.12. 2007

 • Maliye Bakanlığı, (2014) İç kontrol İzleme ve Değerlendirme Rehberi, Ocak, Ankara

 • Arcagök, S. Erüz, E. (2006). Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi, HUD Yayını, Ankara.

 • Carmichael, D.R. , Willingham, J. (1996). Schaller, Carol A. Auditing Concepts and Methods, 6.Edition, Mc Graw-hill,

 • Kurnaz, N. ve Çetinoğu, T. (2010). İç Denetim Güncel Yaklaşımlar, Umuttupe Yayınları, Kocaeli.

 • Moeller, R. and Herbert W. (1999). Brink’s Modern Internal Auditing, Fifth Edition, John Wiley & Sons, Inc.

 • Whittington, O.R. and Kurt Pany. (1998). Principles of Auditing, 12th Edition, McGraw-Hill Int. Editions.

 • Yan Jin’e. Li Dunjia, (1997), “Performance Audit In The Service Of Internal Audit”, Managerial Auditing Journal, Vo.12 No.4, MCB University Press

 • Arens, A. , Randal J.E. ve Mark S.B. (2005). Auditing And Assurance Services-An Integrated Approach. Tenth Edition. New Jersey: Pearson International Edition.

 • Çömlekçi, F. Erdoğan, M. ve Kepekçi, C. (1993). Muhasebe Denetimi,Eskişehir, 2.Baskı.

 • Douglas R.C. , John J.W. and Carol A.S. (1996). A.Schaller, Auditing Concepts and Methods, 6.Edition,

 • Etkinliğindeki Rolü”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2006.

 • Kızılboğa, Ruveyda. “Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin İç Denetim Faaliyetine ve İç Denetçilere Katkısı”, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, 2013,

 • Kiracı, Murat. “Faaliyet Denetimi İle İç Kontrol İlişkisi” Osmangazi Üniversitesi, İ.İ.B.F İşletme Bölümü yüksek Lisans Tez,. Eskişehir. 2003

 • Kaya, Selda. “Üretim İşletmelerinde İç Kontrol Ve İç Denetim” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Tezi İstanbul, 2015

                                                                                                    
 • Article Statistics