Paternalistik Liderlik İle Prososyal Hizmet Davranışı Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2019-40
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4018-4028
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İş yaşamında yöneticilerden beklenen liderlik yaklaşımlarının kültürden kültüre farklılık göstermesinden dolayı farklı liderlik yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlardan biri de kollektivist kültürlerde ortaya çıkan paternalistik liderliktir. Paternalistik liderlik, disiplin ve ototriteyi babacan bir yardımseverlik ve ahlaki dürüstlük davranışı ile birleştiren liderlik yaklaşımıdır. Diğer yandan, çalışanların biçimsel rol davranışlarının yanı sıra belirlenmiş rol gereklerinin ötesine geçerek müşterilere ve çalışma arkadaşlarına yarar sağlayacak şekilde gerçekleştirdikleri davranışlar prososyal hizmet davranışları olarak ifade edilmektedir. Çalışanların bu yararlı davranışları sergilemeleri ile onlara yol gösteren liderler arasında önemli ilişkinin olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada, paternalist liderlik ile prososyal hizmet davranışları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu kapsamda, Konya il merkezinde faaliyet gösteren banka sektörü çalışanlarına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan 144 çalışandan elde edilen veriler SPSS 20.0 programıyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen verilere göre, algılanan paternalistik liderlik yaklaşımı ile sergilenen prososyal hizmet davranışları arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Different leadership approaches have emerged as the leadership approaches expected from managers in business life vary from culture to culture. Paternalistic leadership is one of these approaches in collectivist cultures. Paternalistic leadership is a leadership approach that combines discipline and autotitry with paternal charity and moral honesty. On the other hand, in addition to formal role behaviors, employees behaviors that go beyond the specified role requirements to benefit customers and colleagues are expressed as prosocial service behaviors. It is thought that there is a significant relationship between this useful behavior of employees and their leading leaders. So in this study, the relationship between paternalistic leadership and prosocial service behaviors was investigated. In this context, a comprehensive study was carried out for the employees of the banking sector operating in Konya city center. The data obtained from 130 employees participated in the study were analyzed with SPSS 20.0 program. According to the data obtained from the analysis, it was found that there was a positively high-level relationship between perceived paternalistic leadership approach and prosocial service behaviors.

Keywords