Öğretmen ve Öğrencilerin Kitap Kavramına Yönelik Metafor Algıları

Author :  

Year-Number: 2019-39
Language : null
Konu :
Number of pages: 3771-3782
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul-lise öğrencilerinin ve öğretmenlerinin kitap kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforları incelemektir. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim modeli kullanılmıştır. Çalışmaya 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı II. Döneminde İstanbul İli Avcılar ve Küçükçekmece ilçe sınırları içerisinde yer alan bir ortaokul ve bir lise öğrenim gören 231 öğrenci ve görev yapan 61 öğretmen katılmıştır. Öğrencilerin ve Öğretmenlerin “kitap” kavramına yönelik metaforlar geliştirdikleri dokümanların çözümlenmesi içerik analizi yöntemi ile yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi dokümanların elektronik ortama aktarılması ve ayıklanması, metafor ve gerekçelerin sınıflandırılması, kavramsal kategorilerin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ve nicel veri analizi aşamalarından oluşmaktadır. Araştırmaya katılan lise ve ortaokul öğrencileri 118, öğretmenler ise 42 metafor geliştirilmiştir. Kitap kavramına ilişkin öğretmen tarafından geliştirilen 42 metafor 6 kavramsal kategori altında, öğrenciler tarafından geliştirilen 118 metaforda ise 5 kavramsal kategori altında toplanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the metaphors that the primary and secondary school students and teachers have had about the book concepts in this study, phenomology model, one of the qualitive research method have been used in this study .231 students who have been studying and 61 teachers who have been working in a high school in Küçükçekmece and Avcılar in İstanbul in second term of 2018-2019 instruction and education year. The analysis of the documents that the students and teachers have formed about the concept of books has been done with the content analysis. Analysis of the data ,transmission of the documents into the electronic system and extraction of them ,the classification of the metaphor and the reasons, improvement of conceptual categories, validity and reliability studies and quantities data analysis have formed the stages of this study. The students have had 118 metaphors and the teachers have had 42 ones. There are 42 teachers metaphors about the book concept and it has been classified in 6 conceptual categories. Students metaphors about the concept of books consists of 118 metaphors and 5 conceptional categories.

Keywords


 • Alacapınar, F. (2011). İlköğretim okulu öğrencileri “öğretmenlerini” nelere benzetmektedirler. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 249-263

 • Cerit, Y. (2008). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin müdür kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33 (147), 3-13

 • Dale, M. A. ve Lyddon, W. J. (2000). Sandplay: A constructive iststrategy for assessment and change. Journal of Constructivist Psychology, 13, 135–154.

 • Gönen, M., Katrancı, M., Uygun, M. ve Uçuş, Ş. (2011). İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36 (160), 250-265

 • Güven, B. ve Güven, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde metafor oluşturma becerilerine ilişkin nicel bir inceleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (2), 503-512

 • İpşiroğlu, Z. (1997). Eğitimde yeni arayışlar. İstanbul: Adam

 • İbret, Ü. ve Aydınözü, D. (2011). İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin “dünya” kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlar. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 85-102

 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (2005). Metaforlar/hayat, anlam ve dil (Çev. Yavuz, G.). İstanbul: Paradigma.

 • Maraşlı, A. (2005). Okumayı sevdirme yolları. İstanbul: Bilge.

 • Modell, A. H. (2009). The metaphor-the bridge between feelings and knowledge. Psychoanalytic Inquiry, 29, 6-11.

 • Morgan, G., (1998). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor. (Çev. G. Bulut). İstanbul: Mess

 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 131-155.

 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 281-326.

 • Strenski, E. (1989). Disciplines and communities, armies and monasteries and the teaching of composition. Rhetoric Review. 8 (1), 137-145

 • Şahin, A. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının kütüphaneleri kullanma durumları. Turkish Studies, 5(4), 1448-1471.

 • Tuncer, N. ve Şirin, M. R. (2000). Çocuk edebiyatı (3. Baskı). İstanbul: Çocuk Vakfı

 • Yıldırım,A.&Şimşek,H.(2005). Sosyal Bilimlerde nitel araştırma yötemleri . Ankara:Seçkin Yayınevi

                                                                                                    
 • Article Statistics