The Correlation Between Prospective Teachers’ Level Of Hopelessness And Attitude Towards Teaching Profession

Author:

Year-Number: 2019-37
Number of pages: 3122-3131
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, öğretmen adaylarının ümitsizlik düzeyi ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma grubu, 650 dördüncü sınıf öğrencisinden basit rastgele örnekleme yöntemiyle belirlenen 300 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplamada “Kişisel Bilgi Formu”, “Beck Umutsuzluk Ölçeği” ve “Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma, T testi, Tek yönlü MANOVA, Tukey HSD testi ve Spearman'ın korelasyon analizi gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Verilerin analizi, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı düşük düzeyde umutsuzluğa ve yüksek düzeyde olumlu tutuma sahip olduğunu göstermektedir. Cinsiyet değişkenine göre umutsuzluk boyutunda; program değişkenine göre hem umutsuzluk hem de öğretmenlik mesleğine yönelik tutum boyutlarında; Mesleği seçme nedeni değişkeni açısından; umutsuzluk ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum boyutlarının her ikisinde; İş bulma beklentisi değişkeni açısından öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum boyutun gruplar arasında anlamlı bir farklılaşmanın olduğu görülmektedir. Umutsuzluk ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasında orta düzeyde negatif bir korelasyon olduğu bulunmuştur. Araştırma bulgularına dayanarak öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyi azaldıkça öğretmenlik mesleğine ilişkin daha olumlu tutum gösterdikleri söylenebilir.

Keywords

Abstract

This research aims to determine the correlation between prospective teachers’ level of hopelessness and attitude towards teaching profession. The research population consists of 650 4th –grade students and the sampling group consists of 300 students determined by simple random sampling method. “Personal Information Form”, “Beck Hopelessness Scale” and “Attitude towards Teaching Profession Scale” are used for data collection. Descriptive statistics such as the arithmetic mean and standard deviation, T-test, One-way MANOVA, Tukey HSD test and Spearman’s correlation analysis have been used for data analysis. Data analysis shows that prospective teachers have a low level of hopelessness and a high level of positive attitude towards teaching profession. Significant intergroup differences have been found in the dimension of hopelessness with respect to gender variable; in the dimensions of both hopelessness and attitude towards teaching profession with respect to program variable; in the dimensions of both hopelessness and attitude towards teaching profession with respect to the variable of the reason for the choice of profession and in the dimension of attitude towards teaching profession with respect to the variable of employment expectation. A moderate level of negative correlation has been found between hopelessness and the attitude towards teaching profession. Qualitative research methods are used in the research. Qualitative research methods could be used to reveal the factors leading to hopelessness. Correlations between the other factors in the school environment and the level of hopelessness could be investigated. As for application, teacher training and appointment system could be adjusted, and the student populations of teacher training institutions could be revised depending on the needs of the country.

Keywords