Yükseköğretim Kurumları Açısından Uygulanabilecek Pazarlama İletişimi Unsurları: TRC1 Bölgesinde Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2019-37
Number of pages: 3026-3038
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yükseköğretim kurumlarının sayısı ülkemizde ve dünyada her geçen gün artmaktadır. Bu artan sayıyla birlikte yükseköğretim kurumları nitelik ve niceliklerinde de önemli gelişmeler olmaktadır. Bu pozitif gelişmeler yükseköğretim alanındaki rekabeti de günbegün zorlaştırmaktadır. Yükseköğretim kurumları, bir yandan ülke sınırları içerisinde sayısı artan güçlü sermaye sahipleri tarafından desteklenen yeni yükseköğretim kurumlarıyla rekabet etmek zorunda kalırken; diğer yandan da küreselleşmenin etkisiyle ülke sınırları dışındaki diğer kurumlarla rekabet etmek durumundadırlar. Dolayısıyla kurumlar da birbirlerine karşı rekabette üstünlük sağlayabilmek için çeşitli farklılaşma stratejileri izlemeye başlamışlardır. Pazarlama iletişimi faaliyetleri de bu farklılaşma stratejilerinin sürecinde önemli araçlardan biridir. Yükseköğretim kurumları kendilerinin ve verdikleri eğitim hizmetlerinin üstün yönlerini ve paydaşlarına sundukları fırsatları pazarlama iletişimi faaliyetleri ile paylaşarak bilinirliğini ve değerini artırmalıdır. Bu araştırmada, öncelikle yükseköğretim kurumlarında uygulanabilecek pazarlama iletişimi unsurları belirlenmeye çalışılmış, üniversite öğrencilerinin, tercih aşamasında hangi pazarlama iletişimi unsurlarında etkilendikleri ortaya konulmuştur. Bu amaçla, hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerine anket uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS 22.0 programına yüklenmiş ve tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik testleri, faktör, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Böylelikle yükseköğretim kurumlarının pazarlama stratejileri oluştururken temel alması gereken pazarlama iletişimi unsurları ortaya konmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The number of higher education institutions is increasing from day to day in our country and in the world. With this increasing number, there are significant improvements in the quality and quantity of higher education institutions. These positive developments also make competition in higher education more difficult each passing day. While higher education institutions are forced to compete with new higher education institutions, increasing in number within the country boundaries, supported by strong capital owners. Under the influence of globalization they have to compete with extraterritorial institutions on the other hand. Therefore, institutions have started to follow various differentiation strategies in order to be able to gain superiority against each other. Marketing communication activities are also one of the important tools in the process of these differentiation strategies. Higher education institutions should increase their awareness and value by sharing the superior aspects of their and their educational services and the opportunities they offer their stakeholders with marketing communication activities. In this research, first of all, marketing communication elements that can be applied in higher education institutions have been tried to be determined and it has been revealed which marketing communication elements are affected by university students in preference stage. For this purpose, a questionnaire was applied to prep and first year students. The survey results were loaded into SPSS 22.0 program and descriptive statistics, reliability tests, factor, correlation and regression analyzes were performed. In this way, it is tried to put forward the elements of marketing communication which should be taken as basis in the marketing strategies of higher education institutions

Keywords