Türk Kadın Bakanların Haber Metinlerinde Yeniden Kodlanan Anıtsal Yapıları Üzerine Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2019-34
Number of pages: 2437-2453
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cinsiyet ayrımcılığı ve toplumsal cinsiyet araştırmaları son yıllarda tüm dünyada en önemli sosyal düşünce konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sayıları hızla artan Kadın Araştırmaları Merkezleri’nde yapılan çalışmalar kadınlık durumunu ortaya koyarken, aynı zamanda kadınlık bilincinin yükselmesine de öncülük etmektedirler. Biyolojik cinsiyet farklılaşmasından, toplumsal cinsiyet farklılaşmasına evrilme ile “biyoloji kaderdir” anlayışının yerini “ kültür kaderdir” anlayışına terk ettiği geç yirminci yüzyıldan, yirmi birinci yüzyılın bu erken dönemlerinde kadın okumaları için halen tercüme edilecek, söylenecek çok şey vardır. Belirli bir toplumda karmaşık bir labirent olan iktidarın, çokluk ve güç ilişkileri bağlamında izlerini kitle iletişim araçları ile sürmek, çoğul ve hareketli iktidar bağıntıları alanındaki cinselliğe ilişkin, çokça söylem üretimlerini açığa çıkarması açısından önemli görülmektedir. Kadın araştırmalarına, iletişimsel olanın tarafından yeni bir yorum getirmeyi amaçlayan bu çalışma, Türk siyasetinde kadının görünmezliği ve sessizliğinin izlerini sürerken, kitle iletişim araçları ile yeniden üretilen siyasal pantolon-etekleri yapısökümsel çözümleme ile okumaya çalışmaktadır. Siyasal yaşamda kadının yerinin okunmaya çalışıldığı araştırmada yapı sökümsel çözümleme, tarihi red etmeden, çizgisel, geçmiş metinleri sürekli yeniden okuyarak, anlamlandırarak ve her şeyden de önemlisi metnin içindeki dışarıyı ortaya çıkararak yaptığı için önemli görülmektedir.

Keywords

Abstract

We are facing with gender discrimination and social gender studies in recent years as the most important social thought topic in the world. The studies done on The Women Research Centers, which are rapidly increasing, showed us the women’s situation, as well as the studies are leading femininity consciousness, too. From the late twentieth century, with the evolution of biological gender differentiation in to the social gender differentiation, ‘biology is fate’ thought replaced with ‘culture is fate’, to 21rd centuries’ this early terms, still there are so many things to be said and translated about women studies. For the power, a complex labyrinth in a certain society, it is considered as important in the scope of revealing a lot of discourse production about sexuality in the area of plural and moving power relations, tracing with mass communication in the context of multitude and power relations. This study aims to bring a new interpretation from the side of communicative one in women studies, while tracing the silence and women’s invisibility in Turkish politics and tries to read with structure dismantling analysis the political pants-skirts structure which is reproduced with the mass media. This study, which tries to read the place of woman in politic life, is seen important, because the structure dismantling analysis is used in here by no rejecting the history and by re-reading reading and meaning linear, history texts, and more than anything else by revealing the inside of text to the outside.

Keywords