Türk Kadın Bakanların Haber Metinlerinde Yeniden Kodlanan Anıtsal Yapıları Üzerine Bir İnceleme

Author :  

Year-Number: 2019-34
Language : null
Konu :
Number of pages: 2437-2453
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cinsiyet ayrımcılığı ve toplumsal cinsiyet araştırmaları son yıllarda tüm dünyada en önemli sosyal düşünce konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sayıları hızla artan Kadın Araştırmaları Merkezleri’nde yapılan çalışmalar kadınlık durumunu ortaya koyarken, aynı zamanda kadınlık bilincinin yükselmesine de öncülük etmektedirler. Biyolojik cinsiyet farklılaşmasından, toplumsal cinsiyet farklılaşmasına evrilme ile “biyoloji kaderdir” anlayışının yerini “ kültür kaderdir” anlayışına terk ettiği geç yirminci yüzyıldan, yirmi birinci yüzyılın bu erken dönemlerinde kadın okumaları için halen tercüme edilecek, söylenecek çok şey vardır. Belirli bir toplumda karmaşık bir labirent olan iktidarın, çokluk ve güç ilişkileri bağlamında izlerini kitle iletişim araçları ile sürmek, çoğul ve hareketli iktidar bağıntıları alanındaki cinselliğe ilişkin, çokça söylem üretimlerini açığa çıkarması açısından önemli görülmektedir. Kadın araştırmalarına, iletişimsel olanın tarafından yeni bir yorum getirmeyi amaçlayan bu çalışma, Türk siyasetinde kadının görünmezliği ve sessizliğinin izlerini sürerken, kitle iletişim araçları ile yeniden üretilen siyasal pantolon-etekleri yapısökümsel çözümleme ile okumaya çalışmaktadır. Siyasal yaşamda kadının yerinin okunmaya çalışıldığı araştırmada yapı sökümsel çözümleme, tarihi red etmeden, çizgisel, geçmiş metinleri sürekli yeniden okuyarak, anlamlandırarak ve her şeyden de önemlisi metnin içindeki dışarıyı ortaya çıkararak yaptığı için önemli görülmektedir.

Keywords

Abstract

We are facing with gender discrimination and social gender studies in recent years as the most important social thought topic in the world. The studies done on The Women Research Centers, which are rapidly increasing, showed us the women’s situation, as well as the studies are leading femininity consciousness, too. From the late twentieth century, with the evolution of biological gender differentiation in to the social gender differentiation, ‘biology is fate’ thought replaced with ‘culture is fate’, to 21rd centuries’ this early terms, still there are so many things to be said and translated about women studies. For the power, a complex labyrinth in a certain society, it is considered as important in the scope of revealing a lot of discourse production about sexuality in the area of plural and moving power relations, tracing with mass communication in the context of multitude and power relations. This study aims to bring a new interpretation from the side of communicative one in women studies, while tracing the silence and women’s invisibility in Turkish politics and tries to read with structure dismantling analysis the political pants-skirts structure which is reproduced with the mass media. This study, which tries to read the place of woman in politic life, is seen important, because the structure dismantling analysis is used in here by no rejecting the history and by re-reading reading and meaning linear, history texts, and more than anything else by revealing the inside of text to the outside.

Keywords


 • Aysever, Levent R. (2003). “Dil Felsefesinin Geleceğine Bir Bakış”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat

 • Aysever, Levent R. (2003). “Dil Felsefesinin Geleceğine Bir Bakış”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi.

 • Erişim.http://www.gizemtercume.com/ww1/html/dil_felsefesinin_gelecedine_bi.htm.20 Nisan 2012.

 • Berktay, F. (1992). “Türkiye’de Kadın Araştırmaları 1980-1990”, Kadınların Belleği, Uluslararası Kadın Kütüphaneleri Sempozyum Tutanakları 8-10 Ekim 1991, Metis Yayınları, İstanbul.

 • Bone, R. ( 2011). Foucault ve Derrida’da Feminizm ve Ayrım, (Çev.Ayşe Banu Karadağ), Sel Yayıncılık, İstanbul.

 • Butler, J. (2008). Cinsiyet Belası Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, Metis Yayıncılık, İstanbul.

 • Derrida, J. (1999). “1972- 1981 Platon’un Eczanesi”, (Çev. Zeynep Direk), Toplum Bilim Dergisi, sayı 10, Ağustos 1999, ss.63-81.

 • Derrida, J. (1999). “Differance”, (Çev. Onay Sözer), Toplum Bilim Dergisi, sayı 10, Ağustos 1999, ss. 49- 61.

 • Derrida, J. (2011).Gramatoloji, (Çev. İsmet Berkan), Bilgesu Yayıncılık, Ankara.

 • Eco, U. (1996). Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti, (Çev. Kemal Atakay), Can Yayınları, Ankara. Eco, U. (2001). Açık Yapıt, (Çev. Nilüfer Uğur Dalay), Can Yayınları, İstanbul.

 • Eco,U. (2008). Yorum ve Aşırı Yorum, (Çev. Kemal Atakay), Can Yayınları, İstanbul.

 • Erdoğan, İ.(2000). Kapitalizm, Kalkınma, Post-Modernizm ve İletişim, Erk Yayınları, Ankara.

 • Foucault, M.(1995). “Söylenen Bir Yapı Mıdır, Yoksa Çok Yönlü Müdür?”, İktidar ve Direnme Noktaları, (Çev. Ali Akay), Bağlam Yayınları, Ankara.

 • Foucault, M.(2010) Cinselliğin Tarihi, (Çev. Hülya Uğur Tanrıöver), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

 • Hall, S. (1999). “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü”, Medya İktidar İdeoloji, (Der. ve Çev. Mehmet Küçük), SS. 77-127, Ark Yayınları, İstanbul.

 • Hall, S. (2005). “Haber Fotoğraflarının Belirleyici Özellikleri”, (Çev. Ali M. Bayraktaroğlu), Erişim. http://www.irfanerdogan.com/dergiweb2008/21/8.%20makale.pdf,.15 Mayıs 2012.

 • İmer, Kamile; Kocaman, A.& Özsoy, A. S. (2011). Dilbilim Sözlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi,İnal, Ayşe (2012). “Haber medyası ve Seçim Kampanyaları”, Televizyon Haberciliğinde Etik, ss.251-266.Erişim.http://ilef.ankara.edu.tr/etik/wp-content/uploads/haber-medyasi-ve-secim-kampanyalari.pdf., 20 Nisan 2012

 • Keyman, E. F. ( 1996). “Farklılığa Direnmek: Uluslararası İlişkiler Kuramında ‘Öteki’ Sorunu”,Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark, (Der. Fuat Keyman, Mahmut Mutman, Mesut Yeğenoğlu), İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Mora, N. (2008). Medya Çalışmaları, Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, Alt Kitap, İstanbul. Nadi, Yunus (1924). Cumhuriyet Gazetesi, 7 Mayıs 1924 tarihli nüsha, s.1.

 • Orhon, Nezih (2002). “Olayın Televizyon Haberine Dönüşümü”, Anadolu Üniversitesi yayınlanmamış doktora tezi.

 • Parker, I. (2004). ”Söylemsel Pratik: Radikal Sosyal İnşacı Araştırmanın Kabulünde Kültür ve Bağlam”,Doğunun ve Batının Yerelliği : Bireylik Bilgisine Dair, (Ed. S. A. Arconaç), ss.35-63, Alfa Yayınları, Istanbul. Erişim. www.discourseunit.com.10 Nisan 2012.

 • Punch, K.F. (1998). Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches, Sage Pub, London.

 • Rigel, N. (2000). İleti Tasarımında Haber, Der Yayınları, İstanbul.

 • Rigel, N. (2009). “Umberto Eco’yla Metin Okuma”, Metin Çözümlemeleri, (Der. Yasemin Giritli İnceoğlu, N. Akgün Çomak), ss. 83-98, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

 • Sencer, M. (1989). Toplumbilimlerinde Yöntem, Beta Yayınları, İstanbul.

 • Tonkiss, K. (2006). Analysis Text and Speech: Content and Discourse Analysis”, Researching Society and Culture, Sage, Londan.

 • Topuz, H. (2003). II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul.

 • Van Dijk, T. A. (1991). “Media Contents the Interdisciplinary Study of News as Discourse”, Handbook ofQualitative Methods For Mass Communicaiton Research, (Ed. K. Burhn and N. Jankowski, çev. Ümit Atabek), ss. 108-120, Routledge, London.

 • Warren, C.(1958).Modern News Reporting, Harper and Row, New York.

 • Aysel Çelikel Röportaj, 27 Mayıs 2011, Yer. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkez, Şişhane/ Şebnem Hoşgör Röportajı, Vatan Gazetesi, 14.10.2007,

 • Erişim. http://haber.gazetevatan.com/0/141717/1/Haber. 20 Mayıs 2012. Erişim. http://www.zaman.com.tr/import.do?kunye. 23 Mayıs 2012.

 • Erişim. http://www.enotes.com/topic/Asena. 25 Mayıs 2012.

 • Erişim. http://ansiklopedika.org/H%C3%BCrriyet_(gazete). 25 Mayıs 2012.

                                                                                                    
 • Article Statistics