Tıbbi Dokümantasyonun Sağlık Kuruluşları Açısından Önemi: Kamu ve Özel Hastane Çalışanlarının Tıbbi Kayıt Sistemine Yönelik Tutumları

Author :  

Year-Number: 2019-34
Language : null
Konu :
Number of pages: 2426-2436
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık kuruluşlarında birbirlerinden farklı düzey ve alanlarda birçok tıbbi doküman kullanılmaktadır. Sunulan sağlık hizmetlerinin hayati bir değer taşıması beraberinde tıbbi dokümantasyon süreçlerinin de etkin ve düzenli yönetimini ve kullanımını gerektirmektedir. Tıbbi dokümanların hastalar açısından bu derece öneminin yanı sıra sağlık çalışanları, sağlık kuruluşları, adli tıp, halk sağlığı ve eğitim çalışmaları yönünden de büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada; İstanbul ili Bakırköy bölgesinde bulunan kamu ve özel hastanelerde çalışan hekim ve diğer uygulayıcı personellerin tıbbi dokümantasyon süreçlerine ilişkin tutumlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla 450 kişiye 34 soruluk anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler ''SPSS for Windows 22.00'' programı ile analiz edilmiştir. Demografik değişkenlere ait analizlerde t-testi ve ANOVA testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda araştırmamızdaki üç değişken olan ''Form Tıbbi Kayıt Sistemine Yönelik Tutum'‘, ''Elektronik Tıbbi Kayıt Sistemine Yönelik Tutum'' ve ''Kalite ve Akreditasyon Açısında Tıbbi Kayıt Sistemine Yönelik Tutum'' Uygulayıcı sağlık çalışanlarının demografik özelliklere göre algılama düzeylerinde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Özellikle meslek grubu tıbbi sekreter olanların, kurum açısından özel hastane çalışanlarının ve gelir düzeyleri açısından ise asgari ücret seviyesinde çalışanlarının tüm boyutlarda diğerlerine göre algılama düzeyleri açısından daha yüksek puan verdikleri tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Many different medical documents are being used at different levels and areas in health institutions. Of course, the vital value of the health services of fered by institutions requires effective use and regular management of the medical documentation processes. In addition to the importance of medical documents in terms of patients, theyalsohave a greatprecaution in terms of staffs, institutions, forensics, public health and education. Inthisstudy; it is aimed toreveal the attitudes of physician sandother executivestaffstowardthe medical documentation processes, who are working in publicand private hospitals in the Bakırköy region of Istanbul province. For this purpose, a question naire of consisting 34 questions was appliedto 450 staffs. The obtained data is analyz edusingthe "SPSS for Windows 22.00" application. The t-test and ANOVA test were utilized for analyzes of demographic variables. As a result of the analyzes; we foundth attheindependent variables containin demographi characteristics was having varied impact on the irattitudesto ward the threedependent variables; (i) "Attitudeto ward Form Medical RecordSystem", (ii) "Attitudesto wards Electronic Medical RecordSystem" and (iii)"Attitudeto wards Medical Record System in Accuracy and Quality of Accreditation". Inparticular, it has been found that those who are employed as medical secretaries in the profession group of private hospital employees, and those staffs who work with minimum salaryl evels showe dhigher level of scores in terms of perception level than others in all dimensions.

Keywords


 • Alpgiray Söylemez, M. (2013). Hasta Kayıtlarının Deontoloji Disiplini YaklaĢımına Göre

 • Alpgiray Söylemez, M. (2013). Hasta Kayıtlarının Deontoloji Disiplini YaklaĢımına GöreDeğerlendirilmesi, Sinop Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, 1. Baskı, Sinop: Sinop Üniversitesi Yayınları.

 • Akar, Ç. Özalp,H. (2015). Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, 1.Baskı Ankara:Songür Yayıncılık.

 • AteĢ, M. (2016). Sağlık Sistemleri, 3.Baskı, Ġstanbul: Beta Yayınları.

 • Ceylan, F. (2007). Sağlık Hizmetlerinde ArĢivleme, Uludağ Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1.Baskı, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları.

 • Cihan S.(2013). Hekimlerce Kullanılan Elektronik Kayıt Sisteminin Değerlendirilmesi: Bir VakıfÜniversitesi Hastanesi Örneği, YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara: BaĢkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Demir, B. (2011). Sağlık Hizmetlerinin Özel Sektör Tarafından Yürütülmesi, YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi , Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Demirhan, A. Güler, Ġ. (2011). BiliĢim Ve Sağlık, BiliĢim Teknolojileri Dergisi: Sayı 4(3).

 • DikmetaĢ, E. (2000). Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde Mevcut Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi,Geçilmesi DüĢünülen Elektronik Hastane Bilgi Sisteminde Mevcut Ve OluĢabilecek Sorunların Tespiti VeÇözüm Önerileri, YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Doğan, N. (2014). Sağlık KuruluĢlarında Kalite Ve Akreditasyon Açısından Tıbbi Kayıt SistemineYaklaĢımlar, YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Esatoğlu, A.E, Artukoğlu, A.(2000). Tıbbi Dokümantasyon Tarihi Ve Tıbbi Dokümantasyon Ġle ĠlgiliMeslekleĢmenin GeliĢimi: Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı, Cilt 1, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

 • KavuncubaĢı, ġ. Yıldırım, S. (2012). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, 3. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi.

 • Küyük, A. Kaplan, A. Yılmaz, A. (2005). Elektronik Sağlık Kayıt Sistemlerinin Kütüphanelerle BirleĢtirilmesi. Bilgi Dünyası Dergisi.

 • Sümbüloğlu, K. Akdağ, B. (2010). Hasta Dosyalarına Bilimsel YaklaĢım, 1. Baskı, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Yayınları.

 • Sürer, E. (2015). Tıbbi Kayıtların Tutulması ve Saklanması, Ege Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakultesi, YayınlanmıĢ Doktora Tezi, Ġzmir : Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 • Süzme, K. (2013). Tıbbi Kayıtların Sayısal Ortamda Saklanması Ve Raporlanması, YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü.

 • ġenel Tekin, P. (2003). Zonguldak Ġlindeki Bazı Hastanelerde ÇalıĢan Doktorların Elektronik TıbbiKayıtlara Hazırlık Durumlarının Değerlendirilmesi, YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Turgut, N. Karaarslan, E. Ergin Ali, M, Kılıç, Ö. (2013). Elektronik Sağlık Kayıtlarının Gizlilik Ve Mahremiyeti, Academia Dergi.

 • Top, M. Gider, Ö, Ünalan, D. (2010). Hastane Sektöründe ĠĢ Performansını Etkileyen Örgütsel DeğiĢkenlerin Ġncelenmesi, Dergi Park Akademik, cilt 21, Sayı: 66.

                                                                                                    
 • Article Statistics