İfade Hürriyetini Kullanmanın Yeni Yolları: Yeni Medya ve Sosyal Medya

Author :  

Year-Number: 2019-34
Language : null
Konu :
Number of pages: 2274-2285
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm dünya ülkelerinde, demokrasi ve demokratik toplum üstüne yapılan her tartışmada öne çıkan en önemli unsur, ifade hürriyetidir. İfade hürriyeti, bir toplumun gelişmesi ve medenî sayılabilmesi için adetâ bir önkoşul olarak kabul edilmektedir. Bir toplum gelişmişse, insanlar problemleri hakkında konuşabilir. Bu savdan yola çıkarak, günümüzde, gelişmiş ülkeler ile gelişmemiş ülkeler arasında de ifade hürriyeti bakımından büyük bir fark olduğu söylenebilir. Bireylerin, ifade hürriyetlerini kullanmalarının birçok yolu vardır. Birey, söz, yazı, bir resim ve hatta bir melodi ile kendini ifade edebilir. Teknolojinin gelişmesi ile iletişim ve kitle iletişim araçları ortaya çıkmış ve insanlar, yeni araçlara sahip olmuştur. Bu araçlar, ifade hürriyetinin gelişmesine yardım etmiş ve bir düşünce veya bir fikir kolaylıkla yayılmıştır. Peki, günümüzde, iletişim ve kitle iletişiminin son durağı olan internette ifade hürriyeti nasıl işlemektedir?

Keywords

Abstract

In all countries of the world, freedom of expression is the most important element in every debate on democracy and democratic society. Freedom of expression is accepted as a precondition for the development of the society also to be considered as a civilization. If a society has developed, people can talk about their problems. According to this point of view, there is a big difference in terms of freedom of expression among developed countries and underdeveloped countries. There are various ways according which people can use freedom of expression. People expresses themselves through word, writing, a picture and a melody, and so on. With the development of technology, communication and mass media emerged and thus freedom of expression has had new devices. These new devices help for the development of freedom of expression and also by using them a thought or an idea can spread easily. Nowadays the internet is the last step of communication and mass communication. The question is how does internet affect the freedom of expression?

Keywords


 • Askeroğlu, H.D.; Bahar, Z. (2014). “Pazarlama Odaklı Halkla İlişkiler‟in Sosyal Medyada Kullanılması ve

 • Askeroğlu, H.D.; Bahar, Z. (2014). “Pazarlama Odaklı Halkla İlişkiler‟in Sosyal Medyada Kullanılması veTwitter Uygulaması”, “Sosyal Medya ve Yeni Politikalar”, 1.Uluslararası Yeni Medya Yeni YaklaşımlarKonferansı, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, (1.Baskı), Yayın no:125.Aziz, A. (2016). İletişime Giriş, (5. Baskı), Hiperlink, İstanbul.

 • Cankaya, Ö.; Yamaner, M.B. (2012). Kitle İletişim Özgürlüğü, (2. Baskı), Beta, İstanbul.

 • Çiftci, A. (2019). Hukuka Giriş ve Vatandaşlık Bilgisi, (7. Baskı), Gazi Kitabevi, Ankara. Çiftci, A.; Kırgıl, S. (2018). Türk Basın-Yayın Mevzuatı, (3.Baskı), Adalet, Ankara.

 • Gülseven, A.S.K. (2008). “Genel Ahlak ve İfade Özgürlüğü”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi.

 • İçel, K.(2018). Kitle İletişim Hukuku, (13. Baskı), Beta, İstanbul.

 • İnternet: Akgül, M.E. (2012). “İfade Özgürlüğünün Tarihsel Süreci ve Milli Güvenlik Gerekçesiyle İfadeÖzgürlüğünün Kısıtlanması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 61(1). Web: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/1656/17685.pdf.

 • İnternet: Akkurt, S.S. (2017). “Kişilik Hakkının Sosyal Medya Kullanıcıları Tarafından İhlâli HalindeOrtaya Çıkacak Cezaî Sorumluluğa Medenî Hukuk Bağlamında Bir Bakış”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 25(2). Web: https://dergipark.org.tr/download/article-file/387044.

 • İnternet: Aybay, R. (2006). Açıklamalı İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 7(113), Ankara, Web: http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/iheb.pdf.

 • İnternet: Kaya, M. (2010). ”Telekomünikasyon Alanında Kişilik Haklarının Korunması”, Ankara BarosuDergisi, 2010/4, Web: http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2010-4/2010-4- kaya.pdf.

 • İnternet: Metin, Y. (2002). “Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57(4), Web: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/469/5370.pdf.

 • Küçük, A. (2003). İfade Hürriyetinin Unsurları, (1.Baskı), Liberal Düşünce Topluluğu, Ankara.Kırgıl,S. (2013). İfade Hürriyeti Bağlamında Basın-Yayın Hürriyetinin Sınırlandırılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Kuyucu, M. (2014). “Sosyal Medya Ve Kültürel Değerler”, “Sosyal Medya ve Yeni Politikalar”,1.Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı,(2014).) T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, (1.Baskı), Yayın no:125.

 • Mill, J.S. (2014). Hürriyet Üstüne, (Çev:Dostel, O.M), (4. Baskı), Liberte, Ankara.

 • Özipek, B.B. (2003). Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti, (1.Baskı), Liberal Düşünce Topluluğu, Ankara.

 • Özkan, Ö. (2014). “Sosyal Medya ve Yeni Politikalar”, 1.Uluslararası Yeni Medya Yeni YaklaşımlarSunay, R. (2001). İfade Hürriyetinin Muhtevası ve Sınırları, (1. Baskı), Liberal Düşünce Topluluğu,Şen, E.; Yenice, N. (2017). İfade Hürriyetinde Sınırlama ve Güvence Rejimi, (1.Baskı), Seçkin, Ankara. Tanrıbilir, R.Ş. (2015). Yeni Medya ve İletişimsel Yaklaşımlar, (1.Baskı), Kriter, İstanbul.

 • Tarcan, A. (2005). İnternet ve Toplum, (1.Baskı), Anı Yayıncılık, Ankara.

 • Tutkun, Ö.F.; Koç, M. (2003). “Çocuk Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Türkiye‟de Çocuk Haklarına Yönelik Çalışma ve Yasal Düzenlemeler”, Ege Eğitim Dergisi, (3)2.

 • Yağlı, S. (2014).”Yeni Medyada Örtük Olanın İfşası ve Gözetlenen Mahremiyetin Dönüşü”, “SosyalMedya ve Yeni Politikalar”, 1.Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, (1.Baskı), Yayın no:125.

 • Zor, L. (2014). “Medya Etiği Kapsamında Özel Hayatın İhlali”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:40.

                                                                                                    
 • Article Statistics