Ahkâm-I Nücûm Üzerine Bir Eser: Tercüme-İ Ahkâm-I Nücûm

Author :  

Year-Number: 2019-34
Language : null
Konu :
Number of pages: 2261-2273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tercüme-i Ahkâm-ı Nücûm, Hüseyin b. Sefer tarafından 1 Safer 1032’de (5 Aralık 1622) istinsah edilen astroloji bilimine ait bir ahkâm kitabıdır. Eser, gezegenlerin insanların gündelik işlerine, hayvanlara, bitkilere, madenlere etki ettiğine dair inanışları ve astronomi ilmine ait bilgileri ihtiva etmektedir. Bu bağlamda eserde, yıldızların hareketinden yola çıkarak, yeme içme düzeni, burçların nitelikleri, belirli gün ve ayların Arapça ve Yunanca karşılıkları, herhangi bir hastalığa maruz kalındığında yapılması gerekenler; sefere çıkma, ağaç dikme, ekin ekme, tırnak kesme, ata binme, kan alma ve aldırma, elbise dikme, tıraş olma, hamama gitmek vb. için en uygun zaman tespit edilmeye çalışıldığı görülür. Bu çalışmanın amacı, astroloji ve astronomi ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra Tercüme-i Ahkâm-ı Nücûm adlı eserin tanıtılması ve içeriğinin değerlendirilmesidir.

Keywords

Abstract

Tercüme-i Ahkâm-ı Nücûm, an important astrological work of the 17th century, is a book of fortune that has been copied by Hüseyin b. Safer in 1 Safer 1032 (5 December 1622). The work contains beliefs about planets affecting people’s affairs, animals, plants, mining, and science of astronomy. In this work, we gave general information about astrology and astronomy, and then we tried to introduce Tercüme-i Ahkâm-ı Nücûmand in detail and we analyzed ıts content. In this context, in the work, starting from the movement of the stars, eating habits, the characteristics of the horoscope, Arabic and Greek equivalents of certain days and months, what should be done when any disease is exposed; expedition, planting trees, planting crops, cutting nails, riding horses, taking blood and getting dressed, sewing clothes, shaving, going to bathhouse etc. it is seen that the most appropriate time is determined. The aim of this study, is to give introducing Tercüman-i Ahkâm-ı Nücûm and the content of the work after general information about a astrology and astronomy.

Keywords


 • Aydın, H. (2011). „‟Kozmolojik Temelleri Işığında İhvan es-sefa‟da Astroloji ve Astrolojinin Meşruluğu

 • Aydın, H. (2011). „‟Kozmolojik Temelleri Işığında İhvan es-sefa‟da Astroloji ve Astrolojinin Meşruluğu Sorunu”, Kelam Araştırmaları, S. 9, 179-198.

 • Aydüz, Salim. (2006). “Müneccimbaşı‟‟, İslam Ansiklopedisi (DİA), C. 32, İstanbul, 2-4.

 • Aydüz, S. (2004). “Osmanlı Astronomi Müesseseleri‟‟, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, S.4, C.2, 411-453.

 • Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi Astronomi,Astroloji, Matematik Yazmaları Kataloğu. (2007). Kandilli Rasathanesi El Yazmaları 1: Türkçe Yazmalar. Hatice Aynur vd. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, Elginkan Vakfı.

 • Astroloji, Matematik Yazmaları Kataloğu. (2012). Kandilli Rasathanesi El Yazmaları 2: Arapça, Farsça Yazmalar. yay. haz. Fatma Büyükkarcı Yılmaz. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Elginkan Vakfı.

 • Erciyas, O. (2010). “15. yy. Astroloji Eseri Kitâbu Esrâri‟n-Nücûm ve Havvâs‟ın Türk Bilim Dili ve Astroloji - Kronoloji Terimleri Açısından Önemi’’ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, S.1, 45-58.

 • Fehd, Tevfik. (2000). “İlm-i Ahkâm-ı Nücûm‟‟, İslam Ansiklopedisi (DİA), C. 22, 124-126.

 • Fehd, Tevfik. (2000). “İlm-i Felek‟‟, İslam Ansiklopedisi (DİA), C. 22, 126-129.

 • Lightman, A. (2004). Yıldızların Zamanı, çev. Murat Alev, Ankara: TÜBİTAK Yayınları.

 • Sayılı, A. (1997). Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin Yeri, Ankara: Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

 • Timurtaş, F. K. (1977). Eski Türkiye Türkçesi, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi. Tulum, M. (2011). 17.Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı, Ankara: TDK Yayınları.

 • Unat, Y. (2000). “Eski Astronomi Metinlerinde Karşılaşılan Astronomi Terimlerine İlişkin Bir SözlükDenemesi”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S.11, 633-696. EKLER

                                                                                                    
 • Article Statistics