12 Haftalık Eksantrik-Pliometrik Antrenman Programının Genç Güreşçilerin Anaerobik Performans, El Pençe Kuvveti, Bacak Kuvveti, Sürati ve Kalp Atım Sayısı Üzerine Etkisi

Author :  

Year-Number: 2019-34
Language : null
Konu :
Number of pages: 2247-2252
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; 12 haftalık eksantrik-pliometrik antrenman programının genç güreşçilerin anaerobik performans, el pençe kuvveti, bacak kuvveti, 20m sürat ve kalp atım sayısı üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Bu araştırmaya 15-19 yaş grubu, 15’i denek, 15’i kontrol grubu olmak üzere toplam 30 güreşçi gönüllü olarak katıldı. Ölçümlere katılan denek ve kontrol grubu sporcuların antrenman programlarına bağlı olarak fizyolojik ve fiziksel parametrelerinin başarı oranlarında ki değişkenleri incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya konu olan sporculardan boy, kilo, durarak uzun atlama(cm). dikey sıçrama, el pençe kuvveti, bacak kuvveti, 20m. sürat koşusu ve kalp atım sayısı alındı. Elde edilen veriler SPSS 17.00 programında, denek ve kontrol grubu sporcular, arasındaki farklılıkları belirlemede α=0.05 anlamlılık düzeyinde bağımsız iki grup için t-test uygulanmıştır. Sonuçların anlamlılık derecesi p<0,05-0,01 seviyelerinde kabul edilmiştir. Yapılan çalışmada antrenman sonrası pliometrik antrenman programının güreşçilerin İKAS, dikey sıçrama, durarak uzun atlama, bacak kuvveti, sol el kavrama kuvveti denek grubu lehine anlamlı derecede farklılıklar ortaya koyduğunu göstermiştir p<0,05. Bu çalışmada elde edilen bulgular; pliometrik antrenman programlarının genç güreşçilerin İKAS, dikey sıçrama, durarak uzun atlama, bacak kuvveti, sol el kavrama kuvveti üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to examine the effects of 12 week eccentric-plyometric training programme on anaerobic performance, hand grip strength, leg strength, 20 m. sprint, and pulse of young wrestlers. In this study, 15-19 age group total 30 wrestlers who were 15 subjects and 15 control group were determined as study population. They all participated in the study voluntarily. The variable of the success rate of physiological and physical parameters based on training programmes of the dubject and control group athletes who was participated in the measurements were analyzed. Height, weight, standing long jump (cm), vertical leap, hand grip strength, leg strength, pulse, 20 m. sprint were to taken from athletes who joined to research. Obtained data were used for t-test for independent two groups with SPSS 17.00 programme, with α=0.05 significance level, to determine differences with subject group and control group. Significance level was accepted as p<0,05-0,01. plyometric training programme showed that İKAS; standing long jump (cm), vertical leap, hand grip strength, leg strength, pulse, 20 m. sprint, revealed significant differences in favour of subjects p<0,05. Test results showed that findings obtained from this study presented that plyometric training programs have effects on IKAS, vertical leap, standing long jump, leg strength and left hand grip strength of young wrestlers.

Keywords


 • 1. Akkuş, H., İnal, A. N. (1999). Selçuk Üniversitesi Erkek Basketbol, Güreş ve Voleybol Takımlarındaki Sporcu Öğrencilerin Sırt, Pençe, Bacak Kuvvetlerinin ve Anaerobik Güçlerinin Ölçümü ve Kıyaslanması. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 1, 82-87

 • 2. Akyüz, M. (2009). Elit Güreşçilerde Hızlı Kilo Kaybının Fiziksel Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametre Etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • 3. Aydos, L., Koç, H. (2003). 17-18 Yaş Greko-Romen Genç Milli Takım Güreşçilerine Ait 1997 Avrupa Şampiyonası Öncesi Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerin Araştırılması. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 23-30

 • 4. Aydos, L., Kürkçü, R. (1997). 13-18 Yaş Grubu Spor Yapan ve Yapmayan Orta Öğrenim Gençliğinin Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2, 35

 • 5. Ayhan, V., Mülazımoğlu, O. (2009). Sporda Yetenek Seçimi Ve Spora Yönlendirmede 8-10 Yaş Grubu Erkek Çocukların Fiziksel Özelliklerinin ve Performans Profillerinin İncelenmesi. Fırat üniversitesi sağlık bilimleri tıp dergisi, S:113

 • 6. Bağcı, O. (2016). 12-14 Yaş Arası Güreşçilerde 8 Haftalık Kuvvet Antrenmanının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

 • 7. Bayraktar, I.,Deliceoğlu, G., Yaman, M., Yaman, Ç., (2012). Sprinter Ve Atıcıların Bazı Fiziksel- Fizyolojik Parametrelerinin Aynı Yaş Grubu Güreşçilerle Karşılaştırılması, Uluslararası Hakemli Akademik Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi, 2( 2).

 • 8. Bompa, T. O. (1998). Antrenman Kuram ve Yöntemi (İ. Keskin Çev.). Ankara: Spor Yayınevi.

 • 9. Cicioğlu, İ., Tamer, K., Günay, M. (2013). Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü. Ankara: Gazi Kitapevi.

 • 10. Duyul, M. (2005). Hentbol, Voleybol Ve Futbol Üniversite Takımlarının Bazı Motorik ve Antropometrik Özelliklerinin Başarıya Olan Etkilerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

 • 11. Eniseler, N. (2010). Bilimin Işığında Futbol Antrenmanı, Manisa: Birleşik Matbaacılık.

 • 12. Ergen, E. ve Diğ. (2002). Egzersiz Fizyolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

 • 13. Girgin, İ. (2001). Yıldız Serbest Güreşçilerin Bazı Antropometrik Fizyolojik ve Bio Motorik Özelliklerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

 • 14. Gökdemir, K. (2000). Güreş Antrenmanın Bilimsel Temelleri. Ankara: Poyraz Ofset Matbaa.

 • 15. Günay, M., Tamer, K., Cicioğlu, İ. (2006). Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü. Ankara: Gazi

 • 16. Günay, M., Sevim, Y., Savaş, S., Erol, A.Emre.(1994) Pliometrik Çalışmaların Sporcularda Vücut Yapısı ve Sıçrama Özelliklerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Cilt VI, Sayı 2,

 • 17. Ilgın, A. (1996). Yıldız Milli Güreş Takımı Güreşçilerinin Bazı Fizyolojik Özelliklerinin Ölçülmesi Ve Değerlendirmesi. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

 • 18. Kaya. İ., Kaya. M., Aydos. L., Koç. H. (2011). Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takım Sporcularının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması (17-20 Yaş Örneği). Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13, 12-23

 • 19. Kılıç, R., Sevim, Y., Aydos, L., Günay M. (1994). Dairesel Çabuk Kuvvet Antrenman Metodunu 14- 16 Yaş Grubu Güreşçilerin Bazı Motorik Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5,15

 • 20. Koç, H. (1995). Güreşçilerde Kol ve Önkol Kaslarının Maksimum Kuvvet Ve Kassal Dayanıklılığının Geliştirilmesinin Araştırılması. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • 21. Kutlu, M., Cicioğlu, İ. (1995). Türkiye Greko-Romen ve Serbest Yıldız Milli Takım Güreşçilerinin Gelişmiş Fizyolojik Özelliklerinin Analizi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6,13

 • 22. Sevim, Y. (2002). Antrenman Bilgisi. Ankara: Nobel Yayınevi.

 • 23. Tamer, K. (2000). Sporda Fiziksel Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Ankara: Bağırgan Yayımevi.

 • 24. Taşkıran, C. (1990). Etibank SAS Serbest Güreş Takımı ile ABD Serbest Güreş Milli Takımının Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

                                                                                                    
 • Article Statistics