Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Çağlarda Adlı Şiirinde Sûfiyane Bir Zaman Söylemi

Author :  

Year-Number: 2019-34
Language : null
Konu :
Number of pages: 2409-2415
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fazıl Hüsnü Dağlarca, Türk şiirinin en üretken şairlerindendir. Yetmiş yılı aşkın yazın hayatı boyunca sahip olduğu geniş ve zengin bilgi birikimiyle yapı, ses ve söyleyiş bakımından özgün bir çizgi yakalamayı başarmıştır. Metafizik, bireysel, toplumsal, tarihsel ve millî temalar etrafında teşekkül eden şiirleriyle şiir gündemini daima canlı tutan Dağlarca, sadece yaşadığı dönemde değil kendisinden sonraki dönemlerde de genç kuşakları etkilemeyi başarmıştır. Fazıl Hüsnü Dağlarca ölüm, varlık, aşk, cinsellik, arkadaşlık, yalnızlık, geçmiş zaman, yaratılış, mutluluk, vatan, tarih şuuru, çocukluk gibi temaların yanı sıra zaman konusuna da birçok şiirinde yer vermiştir. Bu çalışmada Dağlarca’nın ‘zaman,’ ‘an’, ‘lahza’, ‘sürez’, ‘vakit’ ve ‘saat’ gibi adlarla nitelediği zaman anlayışı, Çağlarda adlı şiir üzerinden incelenecektir. Ayrıca Dağlarca’nın bu şiirinde Augustinus’un çizgisel zaman anlayışıyla benzerliklere sahip olan İslam tasavvufunun “daimî oluş” anlayışını ne şekilde ortaya koyduğu da açıklanacaktır.

Keywords

Abstract

Fazıl Hüsnü Dağlarca is the most productive poets of Turkish poetry.With more than seventy years of extensive and rich knowledge that he has had throughout his writting life, he has managed to catch a unique line in terms of structure, voice and speech.Having kept his poetry agenda alive with his poetry formed around metaphysical, individual, social, historical and national themes, Dağlarca has succeeded to influence not only in the period he lived but also in his later generations. Fazıl Hüsnü has given many poems in the theme of time as well as themes such as death, existence, love, sexuality, friendship, loneliness, past time, creation, happiness, motherland, history consciousness, childhood.In this study, the understanding of time that Daglarca describes as 'moment,' 'instant', 'duration', 'time' and 'hour' will be examined through poetry called Çağlarda.Furthermore, in this poem of Dağlarca, The understanding of "permanent formation" of Islamic mysticism that possesses similarities withAugustinus's the linear sense of time, will be explained

Keywords


 • ANDAÇ, Feridun. “Çağın Yansılarını Getirenler Tanıklıkların Ġzinde: Fazıl Hüsnü Dağlarca”, Cumhuriyet, 20 Ocak 2002, s. 14.

 • ARĠSTOTELES. (1996). Fizik. Zaman Kavramı, (Çev. S. Babür), Ankara: Ġmge. AUGUSTĠNUS. (1997). İtiraflar, (Çev., D. Pamir,) Ġstanbul: Temuçin.

 • Augustinus-Aristoteles- Heiddeger, Zaman Kavramı, çev. Saffet Babür, Ġmge Kitabevi, Ankara, 2007.

 • BERKELEY, George. İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, çev. Halil Turan, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 1996, s.36.

 • DAĞLARCA, Fazıl Hüsnü, “Azadedin IĢıkları”, Çocuk ve Allah, Doğan Kitapçılık, Ġstanbul 1999.

 • DAĞLARCA, Fazıl Hüsnü, “Kâinatın AkĢam Yoklaması”, Çocuk ve Allah, Doğan Kitapçılık, Ġstanbul 1999.

 • DAĞLARCA, Fazıl Hüsnü, “ġiirle YaĢarım”, Hürriyet Gösteri, S 21, Ağustos 1982, s. 37-38. DAĞLARCA, Fazıl Hüsnü, Çağlarda, Bütün Şiirleri 1, YKY, Ġstanbul 2008.

 • DAĞLARCA, Fazıl Hüsnü, Çocuk ve Allah, Doğan Kitapçılık, Ġstanbul 1999.

 • DAĞLARCA, Fazıl Hüsnü, Havaya Çizilen Dünya, Doğan Kitapçılık, Ġstanbul 1999.

 • GÖLPINARLI, Abdülbâki. Mevlânâ Celâleddin: Hayatı- Eserleri- Felsefesi, Ġnkılap Kitabevi, 1999, Ġstanbul.

 • KARADAġ, Nergiz (2015). Zaman Kavramına Kuramsal YaklaĢımlar ve Ġnternet‟te ġimdiki Zaman Olgusu. folklor/edebiyat, C.21, S. 83, ss. 325-341.

 • ORAL, Zeynep. “Edebiyatımızdan On Ġnsan Bin YaĢam: Fazıl Hüsnü Dağlarca”, Milliyet Sanat, Ekim 1996, s. 3.

 • ÖZDEMĠR, Nurdane. “ġiirin Koca Çınarı: Fazıl Hüsnü Dağlarca”, Dil Dergisi, S. 64, ġubat 1998, s. 75.

 • SUNAR, Cavit. (1966). Mistisizmin Ana Hatları. Ankara: Ankara Üniversitesi Ġlâhiyat Fakültesi Yayınları.SÜREYA, Cemal – AKINCI, Gündüz – KUTLUK, Ġbrahim – SARAÇ, Tahsin. “Dağlarca‟nın Dedikleri Demedikleri”, Papirüs, S. 1, Bahar 1980.

 • YALÇIN, Murat. “Fazıl Hüsnü Dağlarca: 90 YaĢında Olmasam, Yürümesiz Kalmasam, Yakındı Irak Bana”, Kitap-lık, S. 61, Mayıs 2003, s. 13-14.

                                                                                                    
 • Article Statistics