Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve İki Beyannamesi

Author :  

Year-Number: 2019-34
Language : null
Konu :
Number of pages: 2173-2188
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ahmed İzzet Paşa Hükümeti, milliyetlere esasına dayanan adil bir sulha erişmek amacıyla Mütarekeye talip oldu. İstiklali uğrunda namus ve şerefiyle çarpışan milletimiz 30 Teşrinievvel 1334 tarihinde imza ettiği mütareke ile silahını elinden bıraktı. İtilaf donanmaları İstanbul’a girdikten sonra Mütareke ahkâmı bir tarafa bırakıldı. Gün geçtikçe artan bir şiddetle Saltanat hukuku, Hükümetin haysiyeti, milletimizim izzeti nefsi taarruza uğradı. İtilaf Devletlerinden gördükleri teşvik ve fiili himaye sayesinde Osmanlı tebaası Hristiyan azınlıklar her yerde küstaha ne tecavüze başladılar. İstanbul’un 16 Mart 1920 tarihinde işgali, Dr. Rıza Nur ve arkadaşlarının bilinçli bir müdahalesi ve önergesi üzerine Meclis kendi iradesiyle toplantılarını 18 Mart süresiz erteleme kararı aldı. Böylece ileride başka şartlarda ve yerde kendini yeniden toplama imkânını hukuken elinde tutmuş oluyordu. Yeni toplantıya ve toplantı yerine geçişte bu karar bir meşruluk süreci oluşturacaktır. Önergenin ve kararın bir nedeni de Padişah’ın önüne geçmek fesih durumunu bir yana itmek, Saray’ı ve Meclisin geleceği konusunda söz sahibi olmaktan çıkarmaktı. Meclis-i Mebusan’ın almış olduğu faaliyetlerini tatil kararı, meşruluk köprüsünü sağlamlaştırdı. Mebusan Reisi Celalettin Arif Bey’in olumlu tavrı ve Ankara’ya geçmesi, ibreyi kesin bir şekilde yeni, girişim yönüne döndürdü Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 Cuma günü, saat 13.45'te toplanmıştır. Hazır bulunan en yaşlı üye 1845 doğumlu Sinop Milletvekili Şerif Bey'dir. Başkanlık kürsüsüne çıkar ve açış konuşmasını yapar.

Keywords

Abstract

The government of Ahmed Izzet Pasha sought to reach the armistice to reach a just peace based on nationality. Our nation, which fought with honor and honor for the sake of its independence, left its gun with a cease-fire signed in 1349 on 30. After the entente navies entered Istanbul, the armistice was left aside. With the increasing violence, the reign of Sultanate law, the dignity of the government, and the dignity of our nation were attacked by self. Thanks to the encouragement and de facto patronage from the Entente Powers, the Ottoman subjects began to rape the Christian minorities everywhere. The invasion of Istanbul on 16 March 1920, Upon a conscious intervention and proposal by Rıza Nur and his colleagues, the Assembly decided to postpone its meetings for the duration of March 18 indefinitely. Thus, he was legally in possession of the possibility of re-collecting himself in other conditions and places in the future. This decision will create a legitimacy process for the new meeting and meeting place. One of the reasons for the resolution and the decision to step in front of the Sultan to push the situation aside, the Palace and the future of the Assembly was to have a say. The decision of the holiday of the activities of the Parliament-i Mebusan strengthened the bridge of legitimacy. The positive attitude of Mebusan's leader Celalettin Arif Bey and his move to Ankara turned the pointer into a definite new direction of initiative. rand National Assembly of Turkey, Friday, April 23, 1920, 13:45 hours were collected. The oldest member is Sinop Member of Parliament, who was born in 1845. He takes the chair of the presidency and makes the opening speech.

Keywords


 • - Alptekin Müderrisoğlu, (1990), Kurtuluş Savaşı‟nın Mali Kaynakları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları - Atatürk‟le İlgili Arşiv Belgeleri, Ankara, 1982, s. 80-81 (Belge no: 83)

 • - Çoker F. (1994),Türk Parlamento tarihi: Milli Mücadele ve TBMM I. Döne 1919-23, Ankara

 • - Ezherli İhsan, (1992) Türkiye Büyük Millet Meclisi (1920-1992) ve Osmanlı Meclisi Mebusanı (1877-1920), BMM Kültür, Sanat Ve Yayın Kurulu Yayınları no: 54

 • - İhsan Güneş, (1997), Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin Düşünce Yapısı, İş bankası Kültür Yayınları, İstanbul

 • - Müderrisoğlu Alptekin (1990). Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları, Atatürk Araştırma Merkezi yayınları, Ankara,

                                                                                                    
 • Article Statistics