18.Yüzyıl Osmanlı Donanmasında Kaptan Paşalık

Author :  

Year-Number: 2019-33
Language : null
Konu :
Number of pages: 1977-1996
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET Osmanlı donanması, çağının en etkili donanmalarından biri olarak Osmanlı Devleti'nin büyüyüp gelişmesinde önemli roller üslenmişti. Açık deniz ve nehir filoları sayesinde hem fetih hareketlerini kolaylaştırmış, hem de İstanbul'un eşya ve yiyecek malzemeleriyle beslenmesinde önemli roller oynamıştı. Daha kuruluş döneminde temelleri atılan Osmanlı donanması Kanuni Sultan Süleyman (1521-1561) gücünün doruk noktasına çıkmıştı. Osmanlı donanması kurumsallaşmış bir yapı görünümündeydi. Kendine ait tersaneleri, kanunları, personel rejimi finansman kaynakları vardı. Sefer zamanı Mart ayı iken seferden dönüş zamanı ise Kasım ayıydı. Sefere çıkışı ve dönüşü her kurumsallaşmış donanma gibi törenler eşliğinde gerçekleşmekteydi. Padişahların da hazır bulundukları bu törenler donanmanın devlet erkânı arasında işgal ettiği önemi göstermekteydi. Kaptan Paşa, Osmanlı donanmasının baş amirali ya da asıl kumandanıydı. Donanmanın sevk ve idaresi ile Kaptan Paşa eyaletinin yönetimi ona aitti. Onun emri altında çalışan alt düzey bir çok kaptan bulunmaktaydı. Osmanlı Kaptan Paşaları Avrupa donanmalarının birçoğunda olduğunun aksine soylu değillerdi. Kaptan olmak için soylu bir aileye mensup olmaları gerekmiyordu. 18.yüzyıl Osmanlı donanması için önemi olan bir yüzyıldır. Hem kalyon çağında geçilmiş hem de Akdeniz'de sadece Akdeniz ülkelerinin değil Kuzey Avrupa ülkelerine ait donanmaların da etkinliği artmıştır. Özellikle 1789 Fransız İhtilali'nden sonra burası büyük devletlerin güç mücadelesi yaptıkları bir alan haline gelmiştir. Bu Osmanlı donanmasının önemini artırmıştı. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Osmanlı donanması, Kaptan Paşa,18.yüzyıl, Osmanlı Devleti, Akdeniz

Keywords

Abstract

SUMMARY The Ottoman navy, as one of the most influential navies of its age, had important roles in the growth and development of the Ottoman Empire. Thanks to the open sea and river fleets, it facilitated the movements of conquest and played an important role in the feeding of Istanbul's goods and food materials. The Ottoman navy Suleiman the Magnificent (1521-1561), whose foundations were laid during the foundation period, had reached its peak. The Ottoman navy was an institutionalized structure. Its own shipyards, laws, personnel regime were the sources of financing. His expedition and return were realized with ceremonies such as every institutionalized navy. These ceremonies where the sultans were present showed the importance that the navy occupied between the state officials. Kaptan Pasha was the chief admiral or principal commander of the Ottoman navy. The administration and administration of the reunification and the administration of Kaptan Pasa province belonged to him. Under his command were many lower-level captains. The Ottoman Captain Pashas were no longer noble in most of the European fleets. They didn't have to belong to a noble family to become captain. The 18th century is a century of importance for the Ottoman navy. It is not only the Mediterranean countries but also the countries of the Northern European countries. This increased the importance of the Ottoman navy. KEY WORDS: Ottoman navy, Kaptan Pasha, 18th century, Ottoman Empire, Mediterranean

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics