Türk Vergi Yargısındaki Sorunların Çözümünde İstinaf Sisteminin Etkinliği

Author :  

Year-Number: 2019-32
Language : null
Konu :
Number of pages: 1909-1915
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk Vergi Yargısında 2014 yılında yapılan reform ile birlikte Türk vergi yargısındaki sorunların çözümünde istinaf sisteminin getirilmesini hâkimler, avukatlar ve mükelleflerin düşüncelerini anket uygulaması ile öğrenilmeye çalışılmıştır. Türk vergi yargısında yapılan bu reformun ana hedefi birinci derece vergi mahkemeleri tarafından alınan kararların hem maddi bakımdan hem de hukuki bakımdan meydana gelebilecek sorunların çözümünü sağlayarak Türk vergi yargı sisteminde adaletin etkinliğini artırmaktır. 1982 Anayasası ile beraber Türk vergi yargı sisteminde oluşmuş olan sorunların önünü alabilmek için Türk vergi yargısında istinaf sisteminin getirilmesi ile ilgili sadece literatürdeki görüşler değil ayrıca istinaf sisteminin Türk vergi yargısındaki sorunların çözümündeki etkisini hâkimler, avukatlar ve mükelleflere anket yapılarak konu analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada literatür taraması yapılmış ve konu ile ilgili olan kanun ve mevzuatın yanı sıra yapılan anket çalışması ile toplam 611 katılımcıya konu ile ilgili sorular sorulmuştur. Bu katılımcılardan 105’i hâkim, 206’sı avukat ve 300’ü de mükelleflerden oluşmaktadır. Çalışmada sorulan sorular 5’li Likert tipi ölçek ile yöneltilmesinin yanı sıra Araştırma kapsamına dahil edilecek katılımcılar kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Türk Vergi Yargısındaki sorunların çözümünde İstinaf Sisteminin getirilmesi sorunların çözümü bakımından hâkimler ve avukatlar olumsuz görüş beyan etmelerine rağmen, mükellefler Türk Vergi Yargısında istinaf sisteminin getirilmesi ile ilgili olarak olumlu fikir beyan etmişlerdir.

Keywords

Abstract

With reform Turkish Tax Judiciary carried out in 2014 year, it was tried to learn opinions of judges, lawyers and taxpayers with application of survey to bring appeal system to solution of problems in Turkish tax jurisdiction. The main objective of reform carried out in Turkish tax jurisdiction is increase efficiency of justice in the Turkish tax jurisdiction system by providing solutions of problems that may be both material and legal aspects of decisions taken by first degree tax courts. In order to prevent problems arising in Turkish tax jurisdiction with the 1982 Constitution, not only opinions in literature regarding introduction of appeal system in Turkish tax jurisdiction, but also effects of appeal system on solution of Turkish tax jurisdiction to problems of Turkish tax jurisdiction have been tried to be analyzed by judges, lawyers and taxpayers. In this study, total of 611 participants were asked questions about subject. 105 of these participants are judges, 206 of them are lawyers and 300 of them are taxpayers. The questions asked in the study were directed to 5-point Likert-type scale and participants to be included in the research were selected with easy sampling method. According to the results of this study, despite negative opinion of judges and lawyers regarding solution of problems in the Turkish Tax Judiciary, the Taxpayers expressed a positive opinion regarding introduction of appeal system in Turkish Tax Judiciary.

Keywords


 • Baki KURU, R. A. ve E. Y. (2013). Medeni Usul Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları.

 • Ejder Yılmaz. (2005). İstinaf. Ankara: Yetkin Yayınları.

 • Feridun Yenisey. (1979). Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf ve Tekrer Kabulu Sorunu. Ġstanbul: Fakülteler Matbaası.

 • Ferit DEVELLĠOĞLU. (2007). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat (24. Baskı.). Ankara: Aydın Kitapevi 53. Türk Dil Kurumu.

 • Kenan Özdemir,Yüksel Hiz, Y. S. B. (2005). Türk Yargısında Yapısal Çözüm ArayıĢları ve Bölge Adliye Mahkemeleri. Adalet Dergisi, 21, 3.

 • Köksal BAYRAKTAR. (2003, Kasım). Ġstinaf Mahkemeleri Uluslararası Toplantı. TBB. yayını, 177.

 • M. Naci Ünver. (1996). Ceza Yargılamasında Yasa Yolları. Ankara: Adalet Yayınevi.

 • Ramazan ÇAĞLAYAN. (2015). İdari Yargılama Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • ġahin Akkaya - M. Vedat Pazarlıoğlu. (1998). Ekonometri I (4. bs.). Ġzmir: Anadolu Matbaacılık.

 • Selçuk Öztek. (2007). İstinaf, Hukuk Merceği 8 (Konferanslar ve Paneller 08 Kasım- 28 Haziran 2006) (2. bs.). Ankara: Ankara Barosu Yayınları.

 • ġerafettin AKSOY. (1999). Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi. Ġstanbul: Filiz Kitabevi.

 • Yusuf KARAKOÇ. (2015). Vergi Anlaşmazlıklarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları (Vergi Yargılaması Hukuku). Ankara: Yetkin Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics