Sosyal Medyanın Y Kuşağı Tüketicilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi

Author :  

Year-Number: 2019-32
Language : null
Konu :
Number of pages: 1896-1908
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde geleneksel medyadan sosyal medyaya geçilmesiyle birçok değişim yaşandığı gibi satın alma davranışlarında da değişiklikler yaşanmıştır. Günden güne popülerliği artan sosyal medya platformları araştırma yapmak, iletişim kurmak, eğlenceli zaman geçirmek, yeni şeyler öğrenmek, paylaşımlar yapmak gibi kullanım özelliklerinin yanında tüketicilerin satın alacakları ürün-hizmet hakkında araştırma yaptıkları mecra haline dönüşmektedir. Sosyal medyanın hayatımızda aktif rol oynaması ile tüketicilerin satın alma döngülerinde değişiklikler yaşanmaktadır. Tüketiciler satın alma karar sürecinde sosyal medya üzerindeki kullanıcı yorumlarından, diğer tüketiciler tarafından oluşturulan içeriklerden, referans gruplarından, aile, çevre, gibi faktörlerden etkilendiği durumu ortaya çıkmaktadır. Satın alma sonrası ise ürün hizmet ile ilgili her türlü düşüncesini mekân ve zaman sınırlaması olmadan özgürce paylaşabilmektedirler. Aktif olarak kullanılan sosyal medya platformu markalar ve firmalar açısından da cazibe merkezi haline dönüşmektedir. Bu araştırma, sosyal medyanın hâkimi konumunda olan ve teknoloji ile iç içe yaşayan Y kuşağının satın alma davranışları üzerinde sosyal medyanın ne derece etkili olduğunu tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Elde edilen bulgular; Y kuşağı tüketicileri sosyal medyaya önemli bir zaman dilimi ayırmakta ve mobil cihazlarından sosyal medyaya bağlanarak satın alacakları ürün/hizmet hakkında araştırma yapmaktadır. Y kuşağı tüketicileri ürün/hizmet satın alımında, kişilerin sosyal medya ortamlarında yapılan yorum ve paylaşımlardan olumlu yönde etkilendiklerini göstermektedir.

Keywords

Abstract

Today, there have been many changes in the way of transition from traditional media to social media, as well as changes in purchasing behavior. The growing popularity of social media platforms in the daylight becomes a medium in which consumers are researching the products and services they will buy, as well as the use of such things as research, communication, fun, learning new things, sharing. As social media play an active role in our lives, there are changes our in consumer buying cycles. Consumers appear to be affected by factors such as user comments on social media, content created by other consumers, reference groups, family, environment in the procurement decision process ate. After the purchase, the product can freely share any kind of thought about the service without space and time constraints. The active social media platform has become a center of attraction in terms of brands and companies. This research was conducted to determine the effectiveness of social media on the purchasing behaviors of the Y-branch, which is dominated by social media and lives with technology. Findings obtained; Y-generation consumers are allocating a significant amount of time to social media and are researching the products / services they will buy by connecting to social media from their mobile devices. Consumers of Y generation show that they are positively affected by comments and sharing in the social media environment when purchasing products / services.

Keywords


 • Albayrak, A., (2013). Konaklama ĠĢletmelerinde Pazarlama ĠletiĢimi Açısından Yeni Bir

 • Albayrak, A., (2013). Konaklama ĠĢletmelerinde Pazarlama ĠletiĢimi Açısından Yeni Bir Uygulama: Sosyal PaylaĢım Siteleri ve Misafir Ġhtiyaçları, s.26-27.

 • Arslan, A.- Staub, S., (2015). KuĢak Teorisi ve ĠçgiriĢimcilik Üzerine Bir AraĢtırma, Kafkas Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi C.6, S.11.

 • Baycan, P., (2017). Y KuĢağının Satın Alma DavranıĢları Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi, Ġstanbul Ticaret Üniversitesi DıĢ Ticaret Enstitüsü. Ġstanbul.

 • Çarıkçı, Ġ.- GöktaĢ, P., (2016). Siyasi Liderlerden Beklenen Liderlik ve ĠletiĢim Tarzları Y KuĢağı Üzerine Bir AraĢtırma, Ankara Üniversitesi S.B.F. Dergisi, C.71, S.3.

 • Dağıtmaç, M., (2015). Sosyal Medya Bizi Neden Kullanır, Ġstanbul.

 • Dikbıyık, D., (2016). Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketicilerin Ürün ve Hizmet Satın Alma DavranıĢına Etkileri Üzerine Bir AraĢtırma, Beykent Üniversitesi S.B.E., Ġstanbul.

 • Karabulut, M.ġ., (2015), Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerde Sosyal Medya Pazarlaması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi S.B.E. ĠĢletme Yüksek Lisans Tezi, Samsun.

 • Özçay, S., (2015). X ve Y KuĢak ÇalıĢanlarının Birbirlerine ĠliĢkin Algılarının ĠletiĢimlerine Etkileri, Ufuk Üniversitesi S.B.E. Ġnsan Kaynakları Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

 • Say, S., (2015). Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı, Kocaeli Üniversitesi S.B.E. Pazarlama Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.

 • Tezcan, E.T., (2017). Bir Halkla ĠliĢkiler Uygulama Alanı Olarak Sosyal Medya Kullanımı, Ġstanbul Aydın Üniversitesi, Yeni Medya Elektronik Dergi.

 • Turgut, E., (2016). Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algılamaları ile Satın alma Niyeti veAğızdan Ağıza ĠletiĢim Arasındaki ĠliĢki, Trakya Üniversitesi S.B.E. ĠĢletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Edirne.

 • Usluel, Y., - Demir, Ö., - Çınar, M., (2014). Sosyal Ağların Kullanım Amaçları Ölçeği. http://www.sosyalmedyahaber.com, 08.03.2017.

 • http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2017, 23.03.2017. http://www.tdk.gov.tr/, 03.04.2017.

 • https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/y-kusagi-restoranlari-salliyor/, 17.05.2017. Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 14.06.2017.

 • http://www.socialbusinesstr.com/2017/07/06/en-cok-hangi-sosyal-ag-kullaniliyor/, 19.10.2017.

 • http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2017/, 31.10.2017.

                                                                                                    
 • Article Statistics