Sağlık Turizmi Kapsamında Hastaların Sağlık Hizmeti Sunumuna İlişkin Beklentileri: İstanbul İli Özel Hastane Araştırması

Author :  

Year-Number: 2019-32
Language : null
Konu :
Number of pages: 1819-1834
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda sağlık turizmi sektörü dünya pazarında talebin artması ile beraber hızlı bir gelişme kaydederek rekabete dayalı uluslararası bir endüstri haline gelmiştir. Ülkeler bu gelişmeleri yakından takip etmek, endüstrinin ihtiyaç ve beklentilerini belirlemek ve uluslararası kalite standartlarını yakalayarak taleplere karşılık vermek suretiyle pazardan yeterince pay alabilmeyi öncelikli hedef haline getirmiştir. Türkiye bu sektörde öne çıkan destinasyonlar arasında yerini almasına ve sektörün ortaklarından biri olma isteğine karşın istenilen seviyeye henüz ulaşamamıştır. Bu çalışmanın amacı, sağlık turizmi kapsamında Türkiye’ye gelecek olan medikal turistlerin istek ve beklentilerinin belirlenmesi adına, medikal tedavi alan turistlerin almış oldukları tedavi hizmetlerine yönelik genel yeterlilik algıları ve genel memnuniyetlerinin nasıl olduğunun belirlenmesidir. Bu amaçla araştırmaya sağlık turizmi kapsamında İstanbul ili merkez ve ilçelerindeki özel tedavi merkezlerine başvuran 447 medikal turist katılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde ANOVA ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda medikal turistlerin sağlık turizmi kapsamında aldıkları tedavi hizmetlerine yönelik genel yeterlilik algılarının ve medikal turizm hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerinin aylık toplam gelire, sigorta durumuna ve uyruğa göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda medikal turistlerin medikal turizm hizmetlerinden genel memnuniyet düzeyi ile bölgesel yeterlilik arasında anlamlı bir ilişki olmadığı fakat tedavi hizmetlerine yönelik genel yeterlilik algısı konaklama tesisleri yeterliliği algısı, sağlık hizmetleri yeterliliği algısı, emniyet yeterliliği algısı ve ek hizmet yeterliliği algısı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to ensure that the needs, expectations and expectations of the private hospitals in foreign countries (customers) can be evaluated according to their needs, to determine what they want and to be appropriate. A total of 280 foreign patients receiving medical care at the medical tourism center, which is the central bank of the headquarters in the fields of activity of Istanbul, can be interviewed and evaluated in the obtained data. The purpose of this study, the scope of health tourism services they receive treatment for their general competence of medical tourists coming to Turkey is to determine how their perceptions and overall satisfaction. For this purpose, 447 medical tourists who applied to the treatment centers in the center and districts of Istanbul were included in the study. The questionnaire method was used to collect the data of the study. ANOVA and Pearson Correlation Analysis were used to analyze the data. As a result of the research, it was determined that the general qualification perceptions of medical tourists for the treatment services they received in the scope of health tourism and the general satisfaction levels of medical tourism services showed a significant difference according to monthly total income, insurance status and nationality. As a result of the study, it was found that there was no significant relationship between the general satisfaction level of medical tourists with medical tourism services and regional qualification but there was a positive relationship between perception of general qualification for treatment services, perception of accommodation adequacy perception, perception of adequacy of health services, perception of safety adequacy and perception of additional service adequacy has been identified.

Keywords


 • Akdu, U. (2014). “Medikal Turizmde Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatinin

 • Akdu, U. (2014). “Medikal Turizmde Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri SadakatininDeğerlendirilmesi”, Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Antalya.

 • Aydın, D. & Şeker, S. (2011). “Sağlık turizmi ve turistin sağlığı uygulama rehberi”,http://www.saglikturizmi.org.tr/saglikturizmi_dosyalar/saglik_turizmi_yayinlari/saglik-turizmi-ve turistin- sagligi-uygulama-rehberi.pdf (Erişim tarihi: 10.10.2014).

 • Bookman, M. Z. & Bookman, K. R. (2007). “Medical tourism in developing countries”, New York: Palgrave Macmillan.

 • Cornell, J. (2005). “Medical tourism: The newest of Niches. Journal of Tourism Recreation Research”, 31(1), ss. 99-102.

 • Connell, J. (2006). “Medical tourism: Sea, sun, sun and surgery”, Tourism Management, 27, 1093-1100.

 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Sağlık Turizmi İş Konseyi (SAİK), (2011). “Turkey: Your Partner in Healthcare”, İstanbul.

 • Gonzales, A.; Brenzel, L. & Sancho, J. (2001). “Health Tourism and Related Services, CaribbeanDevelopment and İnternational Trade, Final Report”. File:///C:Users/User/Downloads/RNM_Health_Study_Final.pdf.

 • Harahsheh, S. S. (2002). “Curative Tourism in Jordan an Potential Development”, Thesis for theFulfillment of MA in European Tourism Management (ETM), Bournemouth University, United Kingdom, August.

 • Jenner E.A. (2008). “Unsettled borders of care: medical tourism as a new dimension in America's healthcare crisis, in Jennie Jacobs Kronenfeld (ed.) Care for Major Health Problems and Population HealthConcerns: Impacts on Patients, Providers and Policy (Research in the Sociology of Health Care, Volume 26) Emerald Group Publishing Limited”, pp.235 – 249

 • Jensen, S. (2003). “Knowledge Creation and Transfer In The Tourism Industry”, Results From A Study In The County Of Storstrom, Denmark Copenhagen, 12-14, ss: 1-25.

 • Kamber, S. (2014). “Bir Turistik Ürün Çeşidi Olarak Medikal Turizm ve Hizmet Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi.

 • Khafizova, L. (2011). “Medikal Turizmin Gelişmesinde Seyahat İşletmelerinin Önemi ve Türkiye‟dekiDurumu”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, İstanbul.

 • Lee, C. & Spisto M. (2007). “Medical Tourism, The Future Of Health Services”, In 12th International Conference On ISO 9000 and TQM, 1-7.

 • Lunt, N. & Carrera, P. (2010). “A European Perspective On Medical Tourism: The Need For A Knowledge Base”, International Journal Of Health Services, Cilt: 40, Sayı: 3, ss: 28.

 • Myers, J.H. (1991). “Measuring Customer Satisfaction: Is Meeting Expectations Enough?”, Marketing Research, Cilt: 3, Sayı: 4, ss: 35-43.

 • Newman, Byron Y. (2006). “O.D. 1529-1839/06/ 2006, American Optometric Association.doi: 0.1016/j.optm”.

 • Özer Ö., Songur C. (2012). “Türkiye‟ nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Derigisi, 7, s. 69-81.

 • Özcan, K.Z. & Aydın, V. (2015). “Sağlık Turizmi (Teori ve Politika)”, Umuttepe Yayınları, Kocaeli üniversitesi, Kocaeli, ss: 69-74.

 • Özdemir, C. & Konak, S. (2015). “Sağlık Turizmi”, Detay Yayınları, Ankara, ss: 76.

 • Özsarı S. H., Karatana Ö. (2013). “Sağlık Turizmi Açısından Türkiye‟ nin Durumu”, JournalAgent, 24(2):136 - 144.

 • Ross, K. (2001). “Health Tourism: An Overview HSMAI Marketing Review”,http://www.hospitalitynet.org/news/4010521.search?query=%22health+touris m%22 adresinden 21 Mart 2015‟de alınmıştır.

 • Sağlık Bakanlığı, (2012). “Sağlık Turizmi El Kitabı”, BMS Matbaacılık.

 • Şahin, G. & Tuzlukaya, Ş. (2017). “Sağlık Turizmi (Turizm Türleri ve Turizm Politikaları, Dünyada ve Türkiye‟ de Sağlık Turizmi)”, Siyasal Kitabevi, Atılım Üniversitesi, Ankara, s: 54.

 • Temizkan, S. P. (2015). “Sağlık Turizmi”, Detay Yayınları, Ankara, ss: 15-25.

 • Tüsiad, (2006). “Sağlık Çalışma Grubu. Türkiye için yeni bir fırsat penceresi”, Tıp Turizmi Görüş Belgesi, s. 28.

 • Turizm Bakanlığı, (1993). “Sağlık Turizmi ve Turizm Sağlığı”, Yatırımlar Genel Müdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı, Yayın No: 1993-8.

 • T.C. Sağlık Bakanlığı, (2012(c)). “Sağlık Turizminde Süreçler Ve Aracı Kuruluşlar Araştırma Raporu”, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, Ankara.

 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (2012). “Sağlık Turizmi El Kitabı”, Ankara: BMS Matbaacılık.

 • Uğur, G. (2007). “Türkiye‟de sağlık turizmi”, Sağlıkta sağlıklı bir dönüşüm, Çerçeve Dergisi;16(43): 96-7.Woodman, J., Patients (2009). “Beyond Borders: Turkey Edition, A Healty Travel Publication”, Chapel Hill.

 • Yavuz, M. C. (2018). “Akıllı Destinasyon:Turizm, İnovasyon, Girişimcilik ve Çözüm Bekleyen Konular”,2. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018) Bildiriler Kitabı, Mersin / Türkiye, s.733-737.

 • Yirik, Ş;, Ekici, R. & Baltacı, F. (2015). “Türkiye ve Dünyada Sağlık Turizmi(Medikal Turizm”, Detay Yayıncılık, Ankara, ss: 2-137.

 • Zengin, E. & Erdal, A. (2000), “Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi”, Journal of Qafqaz University, 3(1), 43-56.

 • Anonim. (2010). “http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?”, (Erişim Tarihi: 14 Temmuz 2010).

                                                                                                    
 • Article Statistics