Protection Of Tax Payer’s Commercial Data Within The Scope Of Turkish Tax Law

Author :  

Year-Number: 2019-32
Language : null
Konu :
Number of pages: 1775-1788
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

While the protection of personal data has recently become an actual issue in Turkey, it is actually an issue that has been regulated under the procedural law applicable to the tax law. The statutory regulations which are specific to the tax law stipulate the principle that the taxpayer data acquired by the tax administration for taxation purposes must be protected. In this paper, we will try to explicate the provisions in the tax legislation that forbid the disclosure and use of the commercial information of the taxpayers. First of all, a brief describe how the legal basis on the protection of personal data has developed historically and just after that extensive statements regarding the protection of commercial data of taxpayers will be stated from the point of tax law. In final part, certain drawbacks of the relevant regulations and generally positive outcomes will be considered and shared about the issue.

Keywords

Abstract

While the protection of personal data has recently become an actual issue in Turkey, it is actually an issue that has been regulated under the procedural law applicable to the tax law. The statutory regulations which are specific to the tax law stipulate the principle that the taxpayer data acquired by the tax administration for taxation purposes must be protected. In this paper, we will try to explicate the provisions in the tax legislation that forbid the disclosure and use of the commercial information of the taxpayers. First of all, a brief describe how the legal basis on the protection of personal data has developed historically and just after that extensive statements regarding the protection of commercial data of taxpayers will be stated from the point of tax law. In final part, certain drawbacks of the relevant regulations and generally positive outcomes will be considered and shared about the issue.

Keywords


 • Ağar, S. (2012). “Vergi Mahremiyeti vs. Bilgi Edinme Hakkı”, Ankara Barosu Dergisi, (2012-2): 361-392.

 • Arslan, Ç. (2013). “Vergi Mahremiyetini Ġhlal Suçu (VUK md. 362)”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3 (2): 15-30.

 • BaĢaran YavaĢlar, F. (2008). “Vergi Suç ve Kabahatleri Hukuku‟nda Son Durum”, İstanbul Barosu Dergisi, 82 (6): 2840-2859.

 • Candan, T. (2011). “Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun”, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.

 • Çakır, E.U. (2013). “Vergi Mahremiyetini Ġhlal Suçunda Hukuka Uygunluk Sebepleri”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, (13): 351-377.

 • Duman, B. (2016). “Ceza Hukuku Bağlamında Vergi Mahremiyetinin Ġhlali Suçu ve Atıf Problemi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 65 (4): 1577-1601.

 • Donay, S. (2008). Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, Beta Yayınevi, Ġstanbul.

 • Erman, S. (1988). Vergi Suçları, Ġstanbul: Ġ.Ü. Fen Fakültesi Döner Sermaye ĠĢletmesi Prof. Dr. Nazım Terzioğlu Atölyesi, Ġstanbul.

 • GüneĢ, G. (2014). “Vergi Mahremiyeti ve SayıĢtay”, Prof. Dr. Feridun Yenisey‟e Armağan, ss. 1847-1876, Beta Yayınevi, Ġstanbul.

 • Karaçoban GüneĢ, T. (2016). “Vergi Ödevlilerinin KiĢisel Verilerinin Korunması ve KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı”, Ġstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15 (1): 801-824.

 • Karakoç, Y. (2016). Vergi Ceza Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara.

 • Kocahanoğlu, O.S. (1983). Vergi Suçları Vergi Cezaları ve Kurtulma Yolları Sorunlar Çözümler (No.2), Yaylacık Matbaaası, Ġstanbul.

 • Küzeci, E. (2018). KiĢisel Verilerin Korunması, Turhan Kitapevi, 2. baskı, Ankara.

 • Oktar A. (2017). Vergi Hukuku, Türkmen Kitapevi, Ġstanbul.

 • Oktar A. (2003). “Vergi Mahremiyeti Kuralının Bir Ġstisnasının Bazı Anayasal Ġlkeler KarĢısındaki Durumu”, Mükellefin Dergisi, (123): 26-30.

 • Özbancı, Y. (2012). Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, OluĢ

 • Özen, M. (2014). Vergi Suçları ve Kabahatleri, Adalet Yayınevi, Ankara.

 • Saban, N. (2017). Vergi Hukuku, 8. Baskı, Beta Yayınevi, Ġstanbul.

 • ġenyüz, D. (2017). Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, 10. Baskı, Bursa.

 • Sonsuzoğlu, E. (2000). “ÇeĢitli Yasalar Açısından Vergi Mahremiyetine ĠliĢkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, (141): 116-134.

 • TaĢ, F.(2008). Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyetinin Ġhlali Suçu, YaklaĢım Yayınları, Ankara.

 • Uğur, H. & Elibol, M. (2016). Vergi Suçları, Adalet Yayınevi, Ankara.

 • Ünsal, H. (2003). “Türk Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyeti, Sağladığı Yararlar ve Uygulamada KarĢılaĢılan Güçlükler”, Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (3): 27-48.

 • Ürel, G. (2016). Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Seçkin Yayınevi, 6. Baskı, Ankara.

 • Yaltı, B. (2006). Vergi Yükümlüsünün Hakları, Beta Yayınevi, Ġstanbul.

 • Yiğit, U. (2004). “Vergi Usul Kanununda Hürriyeti Bağlayıcı Suç ve Cezalar Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Diğer Hürriyeti Bağlayıcı Vergi Suç ve Cezaları”, Beta Yayınevi, Ġstanbul.

 • Retrieved on April 24th, 2018 from https://www.treasury.gov/resource-center/tax-

 • Retrieved on April 24th, 2018 from https:www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-

                                                                                                    
 • Article Statistics