How Aware Are Educators About Autism?

Author :  

Year-Number: 2019-32
Language : null
Konu :
Number of pages: 1711-1722
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Otizmli çocukların tedavisinde en etkili yöntemin eğitim olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin konu hakkında bilgi sahibi olması çok önemlidir. Bu araştırma, idareci ve öğretmenlerin otizm farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı türde olan bu araştırma, Mayıs-Haziran 2016 tarihleri arasında Aydın ili Efeler ilçesinde bulunan devlet ilkokulu ve bağımsız anaokullarında görevli 181 öğretmen ve idareci ile yapılmıştır. Veri toplamak için araştırmacılar tarafından katılımcıların otizm hakkındaki bilgi düzeyleri ve demografik bilgilerini içeren anket formu kullanılmıştır. Araştırmaya katılan eğitimcilerin % 63’ü kadın, % 37’si erkek, % 85.1’inin lisans ve üstü eğitime sahip, yarıdan fazlası (%54.7) sınıf öğretmenliği mezunudur. Eğitimcilerin % 97.8’i otizmi daha önceden duyduğunu ve daha çok kitle iletişim araçlarından bilgi aldığını (% 65.2) belirtmiştir. Eğitimcilerin çalışma yılının, mezuniyet alanının, çocuk sahibi olmanın, kaynaştırma sınıfında görev almanın ve otistik çocuklarla çalışmanın bilgi ve görüşleri etkilediği bulunmuştur (p<0.05). Bu araştırmada, eğitimcilerin çoğunun otizm ile ilgili bir kısım bilgilerinin olduğu, ancak bu bilgileri daha çok kitle iletişim araçlarından öğrendikleri anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

It is accepted that education is the most effective method in the treatment of children with autism. Therefore, it is very important for teachers to have knowledge about the subject. This research was conducted for the purpose of identifying educationalists’ awareness level of autism. The descriptive research was conducted with 181 educators who work in public primary schools and independent preschools in Efeler, Aydın, in May and June 2016. For the data collection, the researchers designed one questionnaire about the participants’ knowledge level concerning autism and another questionnaire about their demographic information. Among the participants, 63% were women, 37% were men, 85.1 % held a bachelor or graduate degree, and 54.7% held a teaching degree. Then, 97.8% of the educators stated that they had heard about autism, and 65.2% indicated that they usually received information about it from mass media. It was found that the educators’ profession, number of years working, having a child, working in an inclusive class, and working with children with autism affected their knowledge and views (p < 0.05). Most of the educators had knowledge about autism; however, they usually received the information from mass media.

Keywords


 • Ashburner J., Ziviani J., Rodger S. (2010). Surviving In The Mainstream: Capacity Of Children With

 • Ashburner J., Ziviani J., Rodger S. (2010). Surviving In The Mainstream: Capacity Of Children WithAutism Spectrum Disorders To Perform Academically And Regulate Their Emotions And Behavior At School. Res Autism Spectr Disord, 4(1):18-27. doi:10.1016/j.rasd.2009.07.002.

 • Barton M.L., Robins D.L., Jashar D., Brennan L., Fein D. (2013). Sensitivity And Specificity Of ProposedDsm-5 Criteria For Autism Spectrum Disorder In Toddlers. J Autism Dev Disord, 43(5): 1184-1195. doi: 10.1007/s10803-013-1817-8.

 • Bashir A., Bashir U., Lone A., Ahmad Z. (2014). Challenges Faced By Families Of Autistic Children. International Journal of Interdisciplinary Research and Innovations, 2(1):64-68.

 • Beckman L., Janson S., von Kobyletzki L. (2016). Associations Between Neurodevelopmental DisordersAnd Factors Related To School, Health, And Social Interaction In Schoolchildren: Results From ASwedish Population-Based Survey. Disability and Health Journal, 9(4):663-672. doi: 10.1016/j.dhjo.2016.05.002.

 • Brugha T.S., McManus S., Bankart J. (2011). Epidemiology Of Autism Spectrum Disorders Ġn Adults ĠnThe Community Ġn England. Arch Gen Psychiatry, 68(5):459-65 doi:10.1001/archgenpsychiatry.2011.38.Bryson S.E., Rogers S.J., Fombone E. (2003). Autism Spectrum Disorders: Early Detection, Ġntervention, Education And Psychopharmacological Management. Can J Psychiatry, 48(8):506-516.

 • Carter E.W, Hughes C. (2006). Including High School Students With Severe Disabilities Ġn GeneralEducation Classes: Perspectives Of General And Special Educators, Paraprofessionals And Administrators. Research & Practice for Persons with Severe Disabilities, 31(2):174–185.

 • Çopuroğlu Y.C., Mengi A. (2014). Toplumsal DıĢlanma Ve Otizm [Social Exclusion and Autism]. TurkishStudies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5):607- 626.

 • Darıca N., Abidoğlu Ü., GümüĢçü ġ. (2005). Otizm ve Otistik Çocuklar [Autism and Autistic Children]. 4. Basım. Özgür Yayınları, Ġstanbul.

 • Duchan E, Patel D.R. (2012). Epidemiology of Autism Spectrum Disorders. Pediatr Clin North Am, 59(1):27–43 doi:10.1016/j.pcl.2011.10.003.

 • Ehiemua S. (2014). Autism: Educational Strategies In School. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 2(2):5-10.

 • Elsabbagh M., Divan G., Koh Y.J., et al. (2012). Global Prevalence Of Autism And Other Pervasive Developmental Disorders. Autism Res, 5(3):160-79. doi: 10.1002/aur.239.

 • Girli A. (2007). Asperger Sendromlu Ve Yüksek ĠĢlevli Otistik Çocukların Eğitimden YararlanmaDüzeyleri [Levels Of Utilization Of Education By Asperger Syndrome And Highly Functioning Autistic Children]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 8(2):23-43.

 • Göker Z., Güney E., Dinç G., Hekim O, Üneri O. (2014). Bir Eğitim Ve AraĢtırma HastanesindeDeğerlendirilen Yaygın GeliĢimsel Bozukluk Olgularının Klinik Ve Demografik Özellikleri [Clinical andDemographic Characteristics of Pervasive Developmental Disorder in a Training and Research Hospital]. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 21(2):95-104.

 • Hannant P., Tavassoli T., Cassidy S. (2016). The Role Of Sensorimotor Difficulties In Autism Spectrum Conditions. Front Neurol, 10(7):124. doi: 10.3389/fneur.2016.00124. eCollection 2016.

 • Hendrick D. (2011). Special Education Teachers Serving Students With Autism: A Descriptive Study OfThe Characteristics And Self-Reported Knowledge And Practices Employed. Journal of Vocational Rehabilitation, 35:37–50. Doi:10.3233/JVR-2011-0552.

 • Loiacono V., Valenti V. (2010). General Education Teachers Need To Be Prepared To Co-Teach TheIncreasing Number Of Children With Autism In Inclusive Settings. International Journal of Special Education, 25(3):24-32.

 • Long, C., Gurka, M.J. & Blackman, J. (2011). Cognitive Skills of Young Children with and withoutAutism Spectrum Disorder Using the BSID-III. Autism Research and Treatment, Article ID 759289. http://dx.doi.org/10.1155/2011/759289

 • Karabekiroğlu K., Çakın-Memik N., Özcan-Özel Ö., et al. (2009). DEHB Ve Otizm Ġle Ġlgili BilgiDüzeyleri Ve Damgalama: Sınıf Öğretmenleri Ve Ana Babalarla Çok Merkezli Bir ÇalıĢma[Stigmatization and Misinterpretations on ADHD and Autism: A Multi-Central Study with Elementary School Teachers and Parents]. Klinik Psikiyatri, 12:79-89.

 • Ketcheson L., Hauck J., Ulrich D. (2016). The Effects Of An Early Motor Skills, Levels Of PhysicalActivity, And Socialization In Young Children With Autism Spectrum Disorder: A Pilot Study. Autism, 1- 12. Doi: 10.1177/1362361316650611.

 • Mcdonald M., Lord C., Ulrich D. (2013). The Relationship Of Motor Skills And Adaptive Behavior SkillsIn Young Children With Autism Spectrum Disorders. Res Autism Spectr Disord, 7(11):1383-1390. doi: 10.1016/j.rasd.2013.07.020.

 • McPartland J.C., Reichow B., Volkmar F.R. (2012). Sensitivity And Specifity Of Proposed DSM-5Diagnostic Criteria For Autism Spectrum Disorder Running Head: DSM-5 ASD. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 51(4):368–383. doi:10.1016/j.jaac.2012.01.007.

 • Özlü-Fazlıoğlu Y., Baran G. (2004). Duyusal Entegrasyon Programının Otizmli Çocukların Duyusal VeDavranıĢ Problemleri Üzerine Etkisinin Ġncelenmesi [Investigation of the Effect of SensoryIntegration Program on Children‟s with Autism Sensory and Behavioral Problems]. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Richey J.A., Damiano C.R., Sabatino A., et al. (2015). Neural Mechanisms Of Emotion Regulation InAutism Spectrum Disorder. Online J Autism Dev Disord, 45(11):3409–3423. doi:10.1007/s10803-015- 2359-z.

 • Robertson K., Chamberlain B., Kasari C. (2003). General Education Teachers‟ Relationships With Ġncluded Students With Autism. J Autism Dev Disord, 33(2):123-130.

 • Rosenberg R.E., Daniels A.M., Law J.K., Law P.K., Kaufmann W.E. (2009). Trends Ġn Autism SpectrumDisorder Diagnoses: 1994-2007. J Autism Dev Disord, 39(8):1099-111 doi:10.1007/s10803-009-0723-6.

 • Russell G, Norwich B. (2012). Dilemmas, Diagnosis And De-Stigmatization: Parental Perspectives On TheDiagnosis Of Autism Spectrum Disorders. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 17:229-245. doi:10.1177/1359104510365203.

 • Samson A.C., Phillips J.M., Parker K.J., Shah S., Gross J.J., Hardan A.Y. (2014). Emotion DysregulationAnd The Core Features Of Autism Spectrum Disorder. J Autism Dev Disord, 44(7):1766-1772. doi:10.1007/s10803-013-2022-5.

 • Segall M.J., Campbell J.M. (2012). Factors Relating To Education Professionals‟ Classroom Practices ForThe Inclusion Of Students With Autism Spectrum Disorders. Res Autism Spectr Disord, 6:1156–1167. doi:10.1016/j.rasd.2012.02.007.

 • Simms M.D, Jin X.M. (2015). Autism, Language Disorder And Social (Pragmatic) Communication Disorder: DSM-V And Differential Diagnoses. Pediatr Rev, 36(8):355-363. doi:10.1542/pir.36-8-355.

 • Todd T., Reid G. (2006). Increasing Physical Activity In Individuals With Autism. Focus on Autism Other Development Disabilities, 21(3):167-176. doi: 10.1177/10883576060210030501.

 • Vuran, S. (2007). Sosyal Yeterliklerin GeliĢtirilmesi [Development of Social Competences]. In: EripekS, editor. Ġlköğretimde KaynaĢtırma, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. pp: 221-242, EskiĢehir.

 • Williams M., Atkins M., Soles T. (2009). Assessment Of Autism Ġn Community Settings: Discrepancies Ġn Classification. J Autism Dev Disord, 39(4):660–9 doi:10.1007/s10803-008-0668-1.

                                                                                                    
 • Article Statistics